ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 27 Μαΐου 2007

ΤΕΝΕΔΟΣ - BOZCAADA - TENEDOS

Η Τένεδος είναι ένα πρώην Ελληνικό νησί του ανατολικού Αιγαίου, που ανήκει στο σύμπλεγμα των Θρακικών Σποράδων, 12 μίλια από το στόμιο του Ελλήσποντου και 3 από τα παράλια της Μικρασίας. To 1912 ο πληθυσμός το νησιού ήταν 5,000 από τους οπίους οι 3,οοο ήσαν Έλληνες και οι 2,οοο Τούρκοι. Το 1922 όταν η Ελλάδα πήρε το νησί ο Πλυθησμός ήταν μισοί Έλληνες και μισοί Τούρκοι. Κατά την ήττα της Ελλάδας στο Μικρασιατικό πόλεμο, η Τένεδος μαζί με την 'Ιμβρο επιστρέφονται κάτω από Τουρκική κυριαρχία με την Συνθήκη της Λωζάνης. Το άθρο 14 γράφει ως εξής:
Αί, νήσοι Ίμβρος και Τένεδος παραμένουσαι υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν, θα απολαύωσιν ειδικής διοικητικής οργανώσεως, αποτελoυμένης εκ τοπικών στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύησιν εις τoυ μη μoυσoυλμαvικόv ιθαγενή πληθυσμόν δ, ' ό,τι αφορά τις την τοπικήν διοίκησιν και την προστασίαν των προσώπων και των πε-ριουσιών. Η διατήρησις της τάξεως θα εξασφαλίζηται εν αυταίς δι, αστυνομίας στρατολογουμένης μεταξύ του ιθαγενούς πληθυσμού, τη φροντίδι της ως άνω προβλεπομένης τοπικής διοικήσεως υπό τας διαταγάς της οποίας θα διατελή. Αι συνομολογηθείσαι ή συνομολογηθησόμεναι μεταξύ Ελλάδος και Τoυρκίας συμφωνίαι, αι αφορώσαι την ανταλλαγήν των Ελληvικών και τουρκικών πληθυσμών, δεν θα εφαρμοσθώσιν εις τους κατοίκους των νήσων Ίμβρου και Τενέδου.
Στη συνέχεια, τα νησιά επρόκειτο κατά ένα μεγάλο μέρος να είναι αυτόνομα και να αυτό-κυβερνώνται, με την δική τους αστυνομική δύναμή. Η τουρκική πολιτική υπονόμευσε με συνέπεια και το πνεύμα και την επιστολή αυτής της υποχρέωσης: Τα σχολεία έπρεπε για να διδάσκουν αποκλειστικά στη Τουρκική, και ο τοπικός ελληνικός πληθυσμός περιθωριοποιήθηκε με πολλαπλάσιους τρόπους.
Αμέσως μετά από την αστική νομοθεσία νόμου της 17ης Φεβρουαρίου 1926 (Medeni Kanun), τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν στις μειονότητες στην Τουρκία ανακλήθηκαν, με τη παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης.
Μεγάλοι αριθμοί Τούρκων εγκαταστάθηκαν στα δύο νησιά, και η ελληνική ιδιοκτησία απαλλοτριώθηκε από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία βεβαίωσε τις ανησυχίες ασφάλειας. Η επάρκεια της αποζημίωσης είναι συζητημένη. Οι εγγυήσεις που έγιναν σε όλους τους ελληνικούς κατοίκους της Τουρκίας στη Συνθήκη της Λωζάνης αγνοήθηκαν, και η τουρκική κυβέρνηση εφάρμοσε μια πολιτική του εκφοβισμού.
Tο 1951-52, οι αριθμοί δεν είναι ακριβείς, η απογραφή δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τους Έλληνες, έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία μόνο για το συνολικό πληθυσμό. Λένε ότι γύρω στους 600 ήταν οι Έλληνες την εποχή εκείνη και περισσότεροι ήταν οι Τούρκοι. Όμως μέχρι το 1964 παρατηρείται μια αύξηση του ελληνικού πληθυσμού, που μέχρι το '64 φτάνει τους 1200 και 1500, ενώ οι Τούρκοι ήταν λιγότεροι, οι μισοί περίπου. Και φτάνουμε στο '74 και έπειτα από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, οπότε αρχίζει ο ξεριζωμός των Ελλήνων. Και σήμερα μιλάμε για 30 μόνον Έλληνες που ζουν στο νησί από τους 2,500 συνολικά. Και αυτοί υπερήλικες, οπότε κάποια στιγμή, με φυσικό τρόπο, δεν θα υπάρχει πια Έλληνας μόνιμος κάτοικος στην Τένεδο.
Οι περισσότεροι από τους πρώην Έλληνες της Ίμβρου και Τενέδου είναι στη Διασπορά στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και την Αυστραλία.

Tenedos which is also known as Bozcaada officially and by its Turkish inhabitants is, an ex-Greek island no in Turkish possetion. In all likelihood, the island was inhabited primarily by ethnic Greeks from ancient times through to around the middle of the twentieth century except for a hiatus of nearly half a century at the end of 14th - beginning of 15th century after Venetians evacuated it. Because precise census records are a recent phenomenon, the detailed historic ethnic makeup of the islands must remain a matter of conjecture; however, a census taken under Greek rule in 1922 showed a bare majority of Greek inhabitants on Tenedos. The Greek Orthodox Church had a strong presence on the island.During a census taken in1912 it had 5,000 inhabitants of which 3,000 where Greek and 2,ooo Turkish. In 1912 the island was taken by Greece but was given to Turkey in 1922 under the Treaty of Lausanne. After the Greek defeat in the Greco-Turkish War of 1919-1922, the Treaty of Lausanne (1923) provided for a massive exchange of populations between Greece and Turkey. The Greeks of Constantinople, from the islands of Imbros and Tenedos and the Moslems on the Greek side of the border with Turkey in Thrace were excepted from this exchange.
Article 14 of the Treaty of Lausanne (1923 exempted Imbros and Tenedos from the large-scale population exchange that took place between Greece and Turkey, and required Turkey to accommodate the local Greek majority and their rights. Specifically:
The islands of Imbros and Tenedos, remaining under Turkish sovereignty, shall enjoy a special administrative organisation composed of local elements and furnishing every guarantee for the native non-Moslem population in so far as concerns local administration and the protection of persons and property. The maintenance of order will be assured therein by a police force recruited from amongst the local population by the local administration above provided for and placed under its orders.
However, shortly after the Civil Law legislation of 17 February 1926 (Medeni Kanun), the rights accorded to minorities in Turkey were revoked, in violation of the Lausanne Treaty. Subsequently, the islands were to be largely autonomous and self-governing, with their own police force. Turkish policy consistently undermined both the spirit and letter of this commitment: Schools were required to teach exclusively in Turkish, and the local Greek population was marginalized in multiple ways.
Large numbers of mainland Turks were settled on the two islands, and Greek property was expropriated by the Turkish government, which asserted security concerns. The adequacy of the compensation is disputed. Guarantees that were made to all the Greek inhabitants of Turkey in the Treaty of Lausanne were ignored, and the Turkish government implemented a policy of intimidation. Since then the image of these islands is one of destroyed schools,churches and monasteries, uprooted villages, uprooted families and padlocked houses.
While the Cyprus dispute between Greece and Turkey escalated in the 1960's, the situation of the Greeks of the two islands continually deteriorated. These events have led to the Greeks emigrating from both islands. There remains only a very small Greek community on Tenedos today, comprising several dozen mostly elderly people. Most of the former Greeks of Imbros and Tenedos are in diaspora in Greece, the United States, and Australia.
Today, Tenedos or Bozcaada has a population of about 2,500. The main industries of Tenedos, are fishing and tourism. The grapes, wines and red poppies of Tenedos have been famous for centuries. The population is mostly Turkish but there are still about 30 Greeks on Tenedos.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tenedos

1 σχόλιο: