ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2007

GEORGE VOUSTRONIOS: MEDIEVAL CYPRIOT CHRONICLER - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΣΤΡΩΝΙΟΣ: ΚΥΠΡΙΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Ο Γεώργιος Βουστρώνιος είναι Κυπριος χρονικογράφος που καταγόταν απο παλιά γαλλική οικογένεια που εξελληνίστηκε. Ήταν καθολικός, Φεουδάρχης και στενός συνεργάτης του Ιάκωβου Β΄ (σύζυγος της Αικατερίνης Κορνάρο). Ο πλήρης τίτλος του χρονικού του είναι «Διήγησις κρόνικας Κύπρου αρχεύγοντα από την εχρονίαν αυνς΄ (1456) Χριστού και τελειώνοντας την εχρονίαν αυπα΄(1481) Χριστού που επήγεν εις την Ιταλίαν η ρήγαινα η Κατερίνα Κορνάρα». Στο χρονικό αυτό εκτός από ιστορικές πληροφορίες δίνονται και εκτενείς περιγραφές για σκάνδαλα, μηχανορραφίες και εγκλήματα της Αυλής. H περίπτωση του Βουστρωνίου αποκαλύπτει τη συνεισφορά του ελληνικού πνεύματος στον εξελληνισμό της λατινικής διοίκησης των Λουζινιάν στην Κύπρο. Ο Βουστρώνιος συνεχίζει την παράδοση της κυπριακής χρονικογραφίας, με κορυφαίους εκπροσώπους τους Λεόντιο Μαχαιρά και Νεόφυτο Έγκλειστο. Αριστοκρατικής καταγωγής (οίκος de Bustrone), υπήρξε έμπιστος του τελευταίου Βασιλιά του οίκου των Λουζινιάν Ιωάννη Β' και της Παλαιολογίνας γυναίκας του Ελένης, που έδωσαν κάποιες ελευθερίες στον δοκιμαζόμενο ορθόδοξο πληθυσμό φυλακίστηκε όμως από την κόρη και διάδοχό τους Καρλόττα. Μετά την εκθρόνιση της Καρλόττας από το νόθο αδελφό της Ιάκωβο Β' και το γάμο του με την Ενετή Αικατερίνη Κορνάρνου άνοιξε ο δρόμος για το πέρασμα της Κύπρου από τους Λουζινιάν στην Ενετοκρατία.
Η σημασία των δύο χρονικών είναι πολύ μεγάλη γιατί:
1. Παρέχουν σημαντικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την πολιτική ζωή
επί Φραγκοκρατίας στην Κύπρο.
2. Έχουν ιστορική αξία.
3. Έχουν γλωσσική αξία, καθώς αποτελούν «τα αρχαιότερα μνημεία της
δημοτικής πεζογραφίας ολόκληρης της νεοελληνικής γραμματολογίας.George Voustronios is a Cypriot chronicler who came from an old French family which became Hellinized. He was Catholic, and a feudal lord and close collaborator of king Iakovos B (husband of Ekaterini Kornaro). He wrote two chronicles: "Narration of the Chronicle of Cyprus (1456) and "The chronicle after Kornaro went to Italy" (1481). The chronicles apart from the historical information also give extensive descriptions of scandals, machinations and crimes of the High Court. The case of Voustronios reveals the contribution of the Greek spirit in the Hellinazation of the Latin administration in Cyprus. Voystronios continues the tradition of Cypriot historians with the leading representatives being Leontios Machairas and Neofytos Englestos. Of aristrocratic origin (house Bustrone), he was a close friend of the last King of the house of Lusignan. , Ioannis V' and his wife Helen Palaiologina, who gave certain freedoms to the oppressed Orthodox population of the island but were however jailed by their daughter and their successor Karlotta. After the coronation of Karlotta, by her illegitimate brother Iakovos B and his marriage with the Venetian Ekaterini Kornaro, the way was oppened for the passage of Cyprus from Lusignan to Venetian domination. The importance of two chronicles is very big because:
1. They provide important and interesting information on the political life on Frankish rule in Cyprus.
2. They have historical value.
3. They have linguistic value, since they constitute "the oldest form of demotic prose in the entire Modern Greek literature.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου