ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2007

LEONTIOS MACHAIRAS: A MEDIEVAL CYPRIOT CRONICLER - ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ: ΚΥΠΡΙΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΞΗΓΗΣΙΣ
της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται
Κρόνακα τουτεστιν Χρονικ(όν)

§1.-Εβουλεύτηκα εν νόματι του αγαθού θεού του εν τριάδι προσκυνουμένου, να εξηγηθώ περί της ακριβής χώρας Κύπρου. Ως χρόνοι είνε γ΄ εν τω κόσμω, ο περασμένος, ο ευρισκόμενος, και ο ερχόμενος, ήτζου είνε και οι ημέραι της ζωης μας, ως γοιόν λαλεί ο Δαβίθ· οτι οι ημέρες μας διαβαίννουν και μεις καταλυούμεν τους καρπούς άγουρους, και θανατώννομεν τους γονίους μας, να πάρωμεν την κληρονομιάν τους, ως μωροί· και πόσον καιρόν ν' απαντήσωμεν, μέλλει να ποθάνωμεν, και για τούτον ας απομεινίσκωμεν ώστη να θέλη ο θεός να σηκώννη τους γονίους μας και να παίρνωμεν την κληρονομίαν. 'Δε πως μας παραπονά ο φρένιμος Σολομών, και λαλεί: ψέματα των ψεμάτων, όλα είνε ψέματα.

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
Ιστορία της Κύπρου των Μέσων Χρόνων (309-1458 μ.Χ.)Ο Λεόντιος Μαχαιράς είναι Κύπριος χρονικογράφος του 15 αιώνα και 'εγραψε την «Κρόνακα», ένα χρονικό που καλύπτει την περίοδο από τη βασιλείατου Μ. Κωνσταντίου και την επίσκεψη της Αγίας Ελένης στην Κύπρο ως το θάνατο του βασιλιά Ιωάννη Β΄ (1458), σύζυγος της Ελένης της Παλαιολογίνας. Ο πλήρης τίτλος του χρονικού είναι «Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνοκα τουτέστιν Χρονικόν».Το γεγονός ότι ήταν γνώστης της γαλλικής γλώσσας του έδωσε τη δυνατότητα να συνδεθεί στενά με το φραγκικό καθεστώς και να έχει πρόσβαση στα αρχεία του κράτους. Παρά τις πολύ στενές σχέσεις με τους Φράγκους ουδέποτε απαρνήθηκε την εθνικότητά του και την Ορθόδοξη πίστη του. Η γλώσσα του είναι κατά βάση η κυπριακή διάλεκτος, αλλά είναι βαρυφορτωμένη με πολλά γαλλικής και ιταλικής προέλευσης δάνεια. Χαρακτηρίζετε ως ένας από τους πατέρες της νεοελληνικής δημοτικής πεζογραφίας.


Leontios Makhairas or Machairas was a medieval Cypriot historian of the 15 th century. The main source of information on him is his chronicle,"Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus" written in the medieval Cypriot dialect. The chronicle documents events from the visit of Saint Helena to Cyprus until the times of the Kingdom of Cyprus. Makhairas was Orthodox Christian but wrote with respect for the pope and the Catholic ruling class of Cyprus for whom he was working. He is the only source on "Re Alexis" rebellion of Cypriot serfs, which he condemned. He only used the word 'basileus' (Greek for sovereign) for the emperor at Constantinople, and referred to the king of Cyprus as "regas" (from Latin rex king). Machairas was also present at the Battle of Khirokitia. The text as we have becomes abbreviated after 1432, and historians believe the remainder of the text is a subsequent accretion. He is concedered to be one of the fathers of modern Greek writing.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου