ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Ο ΝΕΜΑΤΟΛΛΑΧ ΒΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΧΑΝ - NEMATOLLAH VALI AND ΗIS MAUSOLEUM IN MAHAN

Aramgah-e Shah Nematollah Vali is one the most recognizable images of Eastern Iran. He is a very well known Sufi dervish who is said to have lived for 100 years (from 1331 to 1431). He was born in Aleppo, spent much of his life in Iraq, seven years in Mecca, then traveled to Samarqand, Herat, and Yazd, spending the last years of his long life here in Mahan. Besides being a Sufi, Nematollah Vali was also a poet, sage, and founder of Nematollahi order of dervishes, who are quite numerous in Iran. His Mausoleum dates from the early 15th century, but many of the other religious buildings in the small enclosed complex around it were build during the reigh of Shah Abbas I in the 18th century. Inside the courtyard there is a well designed small lake or surrounded by cypress trees. On the perimeter of the shrine are glorious colonnades which lead to the central shrine itself.


Ο Αραμγάχ-ε Σιάχ Νεματολλάχ Βαλί είναι ένας από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του ανατολικού Ιραν. Είναι ένας πολύ καλά γνωστός Σούφι δερβίσης που λέγεται ότι έχει ζήσει για 100 χρόνια (από το 1331 μέχρι το 1431). Γεννήθηκε στό Αλέππο της Συρίας, πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στο Ιράκ, επτά χρόνια στη Μέκκα, κατόπιν ταξίδεψε στη Σαμαρκάνδη, στη Χεράτ, και τη Γιαζντ, περνώντας τα τελευταία χρόνια της μακριάς ζωής του εδώ στο Μαχάν. Εκτός από Σούφι, ο Νεματολλάχ Βαλί ήταν επίσης ποιητής, σοφός, και ιδρυτής του Νεματολλαχί τάγματος των δερβίσηδων, οι οποίοι είναι αρκετά πολυάριθμοι στο Ιράν. Το μαυσωλείο του χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, αλλά πολλά από τα άλλα θρησκευτικά κτήρια στο μικρό εσωκλεισμένο σύνθετο κτηρίων γύρω από αυτό είχαν κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της εξουσίας του Σάχη Άμπας Ι τον 18ο αιώνα. Μέσα στο προαύλιο υπάρχει μια καλά σχεδιασμένη μικρή λίμνη που περιβάλλεται από κυπαρίσσια. Στην περίμετρο του ιεροφυλάκιο υπάρχουν λαμπρές κιονοστοιχίες που οδηγούν στον ίδιο τον κεντρικό ναό.

I found Mahan to be one of the most pleasant towns in Iran.Its streets are all tree-lined,and it has a very relaxed atmosphere.
Τη μικρή πόλη της Μαχάν τη βρήκα να είναι μια από τις πιο ευχάριστες πόλεις στο Ιράν. Οι δρόμοι της είναι όλοι δενδροφυτεμένοι, και έχει μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα.


The sign at the entrance of the shrine and below the whole building complex of the shrine of Nematollah Vali.
Η υπογραφή στην είσοδο του ναού και κάτω ολόκληρο το κτιριακό σύνολο του μαυσωλείου Νεματολλάχ Βαλί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου