ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007

ΟΙ ΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΜΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ - THE NORIAS OF THE CITY OF HAMA IN SYRIA

Οι νόριες οι γιγάντιοι αρδευτικοί τροχοί της πόλης Χαμά στη Συρία, είναι από τις αρχαιότερες στον κόσμο.Χτίστηκαν αρχικά από τους Βυζαντινούς, ως σύστημα άρδευσης και ρυθμίζουν τα νερά του ποταμού Ορόντη από τον 14ο αιώνα. Ο ποταμός Ορόντης (Αλ-Άσση) ήταν μεγάλης σπουδαιότητας για την αύξηση και την εξέλιξη της πόλης Χαμάς δια μέσου της ιστορίας. Όπως όλους τους άλλους ποταμούς στον κόσμο, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην άρδευση των κήπων που τον περιβάλλουν. Οι τοίχοι του Ορόντη ήταν πάρα πολύ βαθιοί για το νερό να μεταφέρεται άμεσα από τον ποταμό,για αυτό οι γιγαντιαίοι αδρευτικοί αυτοί τροχοί σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν προκειμένου να ανυψώνουν το νερό από το ποταμό και να το ρίχνουν στους αγωγούς και τα κανάλια που οδηγούν στους κήπους που περιμένουν να ποτιστούν. Κατά τη διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων, η Χαμά είχε 30 νόριες εκ των οποίων μόνο 17 επιβίωσαν μέχρι σήμερα. Οι ρόδες και οι τροχοί στους οποίους τοποθετούνται είναι ξύλινοι, και η τριβή μεταξύ των δύο παράγει ένα λυπητερό οίχο που περιβάλλει τον αέρα της κεντρικής Χαμά. Περίπου ένα χλμ από το κέντρο της Χαμά, βρίσκετε η μεγαλύτερη από τις νόριες γνωστή ως Αλ-Μωχαμμαντίγεχ. Χρονολογείτε από τον 14 αιώνα και χρησιμοποιήτο για να παρέχει στο μεγάλο μουσουλμανικό τέμενος νερό. Οι εντυπωσιακότεροι τροχοί εντούτοις είναι οι τέσσερις νόριες ονόματι Βισαγιάτ. Βρήκα την Χαμά να είναι η πιο ευχάριστη πόλη στη Συρία, πράσινη, καθαρή και μη- τουριστκή.

The Norias of the city Hama in Syria, which are some of the oldest waterwheels in the world, were first built by the Byzantines, as a system of irrigation and they regulate the waters of the Orontes River since the 14th century. The Orontes River (Al Assi) was of great importance to the growth and development of Hama through history. Like all other rivers in the world, it played a part in the irrigation of the fields surrounding it. The Orontes walls were too deep for water to be transferred directly from the river, so gigantic waterwheels were designed and built in order to raise water from the river and drop it into ducts and canals that lead to the fields waiting to be irrigated. During medieval times, Hama had 30 Norias of which only 17 survive to this day. The wheels and blocks on which they are mounted are wooden, and the friction between the two produces a mournful groaning that privates the air of central Hama. About one km from the centre of Hama, is the largest on the norias known as the Al-Mohammediyyeh. It dates from the 14 century and used to supply the Grand Mosque with water. The most impressive wheels however are the the four norias of Bichiyat. I found Hama to be the most pleasant city in Syria, green, clean and non- touristy.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου