ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2007

ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - THE CHRISTMAS CAROLS OF CYPRUS

Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν να πώ στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτίσις όλη.
Εν το σπηλαίω τίκτεται, εν φάντη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσιν το «δόξα εν υψίστοις»,
και τούτου άξιον εστίν η των ποιμένων πίστις.
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα,
άστρον λαμπρόν τους οδηγεί, χωρίς να λείψει ώρα.
Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ, με πόθον ερωτώσιν,
που εγεννήθην ο Χριστός, να παν να τον ευρώσιν.
Διά Χριστόν ως άκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης,
αμέσως εταράχθηκεν κι έγινεν θηριώδης,
ότι πολλά φοβήθηκεν δια την βασιλείαν
μην του την πάρη ο Χριστός και χάση την αξίαν.
Κράζει τους μάγους και ερωτά που ο Χριστός γεννάται,
«εις Βηθλεέμ εξεύρομεν, ως η Γραφή δηγάται».
Τους είπεν να υπάγωσιν και, όπου να τον ευρώσιν,
αφού τον προσκυνήσωσιν, να παν να του ειπώσιν,
όπως υπάγει και αυτός, για να τον προσκυνήση,
με δόλον ο μισόθεος, γαι να τον αφανίση.
Βγαίννουν οι μάγοι, τρέχοντες, και τον αστέραν βλέπουν,
φως θεϊκόν κατέβαιννεν και με χαράν προστρέχουν.
Εν τω σπηλαίω έρχονται, βρίσκουν την Θεοτόκον,
κι εβάσταν στας αγκάλας της τον άγιον της τόκον.
Γονατιστοί τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν,
σμύρναν, χρυσόν και λίβανον, Θεόν τον ευφημίζουν
την σμύρναν μεν ως άνθρωπον, χρυσόν ως βασιλέαν,
τον λίβανον σε ως Θεόν σ' όλην την ατμοσφαίραν.
Αφού τον επροσκύνησαν, ευθύς πάλιν μισεύβουν
και τον Ηρώδην μελετούν, να πάγουν γαι να εύρουν,
πλην άγγελος εξ ουρανού βγαίννει, τους εμποδίζει,
άλλην οδόν να πορευθούν αυτός τους διορίζει.
Και πάλιν άλλος άγγελος τον Ιωσήφ προστάζει
εις Αίγυπτον να πορευθή και εκεί να ησυχάζη,
να πάρη και την Μαριάμ ομού και τον υιόν της,
οτ’ ο Ηρώδης τον ζητεί τον τόκον τον δικόν της.
Μη βλέπων δε ο βασιλεύς τους μάγους να γυρίσουν,
εις Βηθλεέμ επρόσταξεν παιδίν να μην αφήσουν,
όσα παιδία εύρωσιν δύο χρονών και κάτω
όλα να τα περάσωσιν ευθύς απ’ τα σπαθιά των.
Χιλιάδες δεκατέσσαρες σφάζουν εις μίαν ημέραν,
θρήνον, κλαθμόν και οδυρμόν είχεν κάθε μητέρα,
και επληρώθην το ρηθέν προφήτου Ησαΐου,
μετά των άλλων προφητών και του Ιερεμίου,
«φωνή ηκούσθη εν Ραμά, Ραχήλ τα τέκνα κλαίει,
παραμυθήν ουκ ήθελεν, ότι αυτά ουκ έχει».
Ιδού όπου σας είπομεν όλην την υμνωδίαν,
του Ιησού μας του Χριστού γέννησιν την αγίαν,
και σας καλονυκτίζομεν, πέσετε, κοιμηθήτε,
ολίγον ύπνον πάρετε κι ευθύς να συκωθήτε,
και βάλετε τα ρούχα σας, έμορφα ενδυθήτε,
στην εκκλησίαν τρέξατε, με προθυμίαν μπήτε,
ν’ ακούσετε με προσοχήν ολήν την υμνωδίαν
και με πολλήν ευλάβειαν την θείαν λειτουργίαν
κι έπειτ’ άμα γυρίσετε εις το αρχοντικόν σας,
ευθύς τραπέζιν στρώσατε, βάλτε το φαγητόν σας
και τον σταυρόν σας κάμετε, γευθήτε, ευφρανθήτε,
δότε και κανενός φτωχού, όστις να υστερήται.
Δότε κι εμάς τον κόπον μας ότ’ είναι ορισμός σας,
και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας.
Χρόνους πολλούς να χαίρεσθε, πάντα ευτυχισμένοι,
και στο κορμίν και στην ψυχήν να είσθε πλουμισμένοι.

Είς πολλά τα έτη

Για τα κυπριακά παιδικά κάλαντα βλέπε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου