ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007

ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - NEW YEAR'S CΑRΟLS OF CYPRUS


Πάλιν ακούσατ', άρχοντες, πάλιν να σας ειπώμεν,
ότι και αύριον έστιν ανάγκη να χαρώμεν
και να πανηγυρίσωμεν περιτομήν Κυρίου
και εορτήν του μάκαρος μεγάλου Βασιλείου.
Αύριον είν' αρχίχρονιά, πρώτ' Ιαννουαρίου
και εορτή χαρμόσυνος τ' αγίου Βασιλείου.
Κάμνω λοιπόν αρχήν καλήν επαίνους να συνθέσω,
τον άγιον Βασίλειον δια να επαινέσω
να σας ειπώ τα θαύματα, που έδειξεν ατός του,
με του Θεού την δύναμην, που ήτον βοηθός του.
Παρά Θεού ο θαυμαστός ήτον πεφωτισμένος,
σπουδήν γραμμάτων έμπλεως,σοφίαν πλουτισμένος,
παρ' όλων εθαυμάζετον,που ήτον διδαγμένος.
Της Καισσαρείας γέννημαν, βλαστός Καππαδοκίας
και ποιητής και λατρευτής της θείας λειτουργίας
είχεν και το αξίωμαν της αρχιερωσύνης
εχθρός των ειδωλολατρών, φιλός της σωφροσύνης
άκρος εχθρός αιρετικών, προστάτης Ορθοδόξων,
διόκτης των Αρειανών ομού και κακαδόξων.
Αρχιερείς τον σεβονταί, παπάδες τον τιμώσιν,
οι άρχονταις και ο λαός σκύπτουν, τον προσκυνώσιν.
Τι να πολυλογώ λιπόν τα προτερήματά του;
Όλοι λοινώς ηξεύρετε τα κατορθώματά του
δίδομεν όμως είδησιν εις όλην την οικίαν,
ν' ακούσετε με προσοχήν και άλλην υμνωδίαν.
Αύριον είν' περιτομή, και ψάλλ' η εκκλησία
και προσκαλείσθε, άρχοντες, γέροντες και παιδία.
Ας δράμωμ' όλοι λοιπόν μ' ευλάβειαν και τάξιν,
τα φοβερά μυστήρια μέλλει να μας διδάξη.
Την σάρκαν περιτέμνεται εκών ο πλαστουργός μας,
ο βασιλεύς των ουρανών, Κύριος και Θεός μας,
και ως αυτός εθέλησεν, διά να τελειώση
τον νόμον τον μωσαϊκόν, πανσόφως να πληρώση.
Ιδού,όπου σας είπαμεν μ όλην την προθυμίαν
τον άγιον Βασίλειον, περιτομήν την θείαν,
και σας καληνικτύζομεν, πέσετε κοιμηθήτε,
ολίγον ύπνον πάρετε κι ευθύς να σηκωθήτε,
στην εκκλησίαν τρέξατε, με προθυμίαν μπήτε,
ν' ακούσετε με προσοχήν ολήν την υμνωδίαν
και με πολλήν ευλάβειαν την θείαν λειτουργίαν,
τον άγιον Βασίλειον, περιτομήν την θέαν,
κι έπειτ' άμα γυρίσετε, πίσω στ' αρχοντικόν σας,
ευθύς τραπέζιν στρώσετε, βάλτε το φαγητόν σας
και τον σταυρόν σας κάμετε, γευθήτε, ευφρανθήτε,
δώστε και κανενός φτωχού, όστις να υστερήται,
ευχαριστήσατε κι εμάς, καθ' όσον ημπορείτε,
και μη λυπήσθε, άρχοντες, Βενέτικα φλωρία,
Ισπνικά κι Ολλανδικά, ότι ειν' φιλαργυρία
κι εμείς ευχαριστούμεθα εις την προαίρεσίν σας,
γνωρίζοντες την γνώμην σας ομού και θελησίν σας.

Εις πολλά τα έτη
Για τα παιδικά κυπριακά κάλαντα βλέπε ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου