ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2007

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ - THE THREE WISE MEN IN BYZANTINE ART

Οι ‘‘Τρεις Μάγοι’’ από την Περσία στο δρόμο τους επιδιώκουν την αλήθεια, που καθοδηγούνται από ένα αστέρι. Η εικόνα απεικονίζει το χέρι του Θεού με το αστέρι, που υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτοί οι άνδρες καθοδηγούνται από τον Θεό τον ίδιο. Το φως υπονοεί ότι θα είναι απαλλαγμένοι από το σκοτάδι και θα λατρέψουν το δημιουργό των όλων. (Κύπρος, 15ος αιώνας).

The three "wise men" from Persia on their way to seek the Truth, guided by a star. The icon depicts the hand of God with the star, emphasizing the fact that these men are guided by God Himself. The light implies that they will be free from the darkness and will worship the Creator of Everything. (Cyprus, 15th century).Το ταξίδι των τριών Μάγων 1315 - 1320, ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολης. Ο ένας εκ των τριών Μάγων φαίνεται να δείχνει ένα ουράνιο σημάδι στους δύο συν-ταξιδιώτες του, οι οποίοι φαίνεται να επιδιώκουν μέσα στο βλέμμα των άλλων, την επιβεβαίωση του οράματος.

The voyage of the three wise men 1315 - 1320, mosaic in the Monastery of Chora Constantinople (Istanbul). One of the three Wise men seems to show a heavenly sign to his two co-travelers, who seem to seek, the one in the look of other, the confirmation of the vision.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου