ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

ΤΑ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΥΠΡΟ - THE MARRIAGE ENGAGEMENT IN TRADITIONAL CYPRUS
Όπως και στους αρχαίους Έλληνες,ο γάμος από έρωτα στην παραδοσιακή Κύπρο ήταν σπάνιος. Τα δώρα των αρραβώνων παραδίδονταν από τους μεσάζοντες ιερείς στους γονείς του ζευγαριού που επρόκειτο να παντρευτεί. Το δώρο για τον αρραβωνιαστικό ήταν ένα μαντήλι του λαιμού και ένα χρυσό δακτυλίδι. Για την κοπέλα ήταν δύο μαντήλια της κεφαλής και ένα χρυσό δακτυλίδι. Αυτά τα δώρα ανταλλάσσονταν μόνο μετά τη συμφωνία για τον γάμο,που καταγράφετο σε προικοσύμφωνο και καθόριζε τις υποχρεώσεις. Αντίθετα από σήμερα, όταν υπήρχε η ευχέρεια, ήταν ο άνδρας που συνήθιζε να βάλει το σπίτι στο γάμο και όχι η γυναίκα. Η νύφη έβαζε τα χωράφια ή χρήματα, ή ακόμη στους φτωχότερους κύκλους μόνο την προίκα που αποτελείτο από αντικείμενα του σπιτιού, ρούχα, και ζώα. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός ήταν παρόντες στο κλείσιμο της συμφωνίας για τον γάμο. Το προικοσύμφωνο γινόταν μόνο σε ένα αντίτυπο και το φύλασσε ο πατέρας του γαμπρού. Δεκατέσσερις μέρες μετά την υπογραφή του προικοσύμφωνου συναντούσε η νύφη τον γαμπρό, για να γιορτάσουν τους επίσημους αρραβώνες. Τα δακτυλίδια που χάρισε ο ένας στον άλλο, παράμεναν κλειδωμένα μέσα στο σεντούκι μέχρι τη μέρα του γάμου. Τα δακτυλίδια των αρραβώνων γίνονταν έτσι δακτυλίδια του γάμου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της μέρας των αρραβώνων τους και μέχρι την ημέρα του γάμου τους, το μελλοντικό ζεύγος δεν είχε την άδεια για να μείνει μαζί μόνο ή να έρθει σε σεξουαλική οικειότητα επειδή η νύφη έπρεπε να παραμείνει παρθένα μέχρι τη γαμήλια μέρα. 


Like the ancient Greeks, marriages out of love in traditional Cyprus were infrequent. The gifts for the engagement were delivered by the priests who were intermediaries to the parents of the pair that was to be married. The gifts for the future groom was a handkerchief for the neck and a golden ring. For the girl, the gifts consisted of two head kerchiefs and a golden ring. These gifts were exchanged only after the agreement about the marriage was made. The agreement of the marriage was written down on paper which was called dowry agreement and determined the obligations of each party. Contrary to today, were it was possible, it was the man that used to provide for house in the marriage and not the woman. The bride used to put in the dowry land fields or money, and still in poorer circles the only dowry that was given by the girl were house items,clothes,or animals.
Neither the future bride, nor the future groom were present during the closure of the marriage agreement. The dowry agreement was written only in one copy and was kept by the father of the future groom. Fourteen days after the signing of the dowry agreement, the future bride and groom met to celebrate their official engagement. The rings which were send to one another were kept locked in the trunk of the house, up to the day of marriage. The rings of the engagement became thus the rings of marriage. During the time between their engagement and up to the day of their wedding, the future couple was not allowed to stay alone together or to come to sexual intimacy because the bride had to remain virgin until her wedding day.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου