ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2008

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ: ΜΕ ΚΑΘΕ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΠΕΘAΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ - CYPRIOT MARONITE ARABIC:WITH EACH LANGUAGE THAT DIES,DIES A PICTURE OF HUMANITY

Με τη μεγάλη χαρά βλέπουμε τη Μαρωνίτικη κοινότητα της Κύπρου τελικά να παίρνει βήματα όχι μόνο για να αξιώσει με υπερηφάνεια την αρχαία Μαρωνίτικη γλώσσα της Κύπρου αλλά και κάνοντας κάτι για να την προστατεύσει από ολοτικό αφανισμό. Ήδη, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ανακηρύξει τα Κυπριακά Μαρωνίτικα Αραβικά ως σοβαρά διακυβευμένη γλώσσα δεδομένου ότι μόνο μερικές εκατοντάδες άνθρωποι τα μιλούν και τα χρησιμοποιούν ακόμη, που και αυτοί είναι πάνω των 40 ετών. Αυτό σημαίνει ότι σε μερικές δεκαετίες αυτή η αρχαία και μοναδική γλώσσα που έχει μιληθεί στην Κύπρο για αιώνες, θα εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Για αυτό τον λόγο, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υποβάλει μια έκθεση στη κυβέρνηση της Κύπρου που την προτρέπει να εφαρμόσει τoν ευρωπαϊκό χάρτη για περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, που η Κύπρος επικύρωσε το 2002 και είναι ενσωματωμένος στον εγχώριο νόμο. Μέχρι τώρα όμως η κυβέρνηση της Κύπρου δεν έχει αναγνωρίσει τα Κυπριακά Μαρωνίτικα Αραβικά ως γλώσσα και δεν έχει κάνει τίποτα για να λάβει μέτρα για την επείγουσα και άμεση ανάγκη προστασίας της. Για αυτό το λόγο το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας δεν επιτρέπει να διδαχθεί η γλώσσα στα σχολεία των Μαρωνιτών στο νησί και να την προστατεύσει από την εξαφάνιση. Πρόσφατα οι Κύπριοι Μαρωνίτες αποφάσισαν να πάρουν το θέμα της επιβίωσης της γλώσσας τους στα δικά τους χέρια και έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που ονομάζεται "Hki Fi Sanna'' που σημαίνει"μιλήστε τη γλώσσα μας". Εδώ είναι το ιστολόγιο τους που καλά θα ήταν όμως να ήταν γραμμένο και στα Ελληνικά και τα Τουρκικά αντί μόνο στα Αγγλικά για να μπορεί να διαφωτίζει όλους τους Κυπρίους:http://sana.squarespace.com/
Μέσα στο σύντομο διάστημα της ύπαρξης της, η ομάδα έχει κάνει ήδη πολλά για τη διάσωση της γλώσσας, αρχικά με τη ενημέρωση και διαφώτιση του κόσμου στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την επείγουσα ανάγκη της προστασίας της Κυπριακής Μαρωνίτικης Αραβικής γλώσσας και να μεταφερθεί στην επόμενη γενεά προτού είναι πολύ αργά. Επιπλέον, με τη βοήθεια Ευρωπαίων γλωσσολόγων, δημιουργήθηκε αλφάβητο με Λατινικούς χαρακτήρες έτσι ώστε η γλώσσα να μπορεί να γράφεται για να διδαχθεί στα σχολεία. Ήδη έχει εισαχθεί στα σχολεία των Μαρωνιτών αλλά το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη Κυπριακή Μαρωνίτικη Αραβική γλώσσα και δεν επιτρέπει την εκμάθηση της να γίνει μέρος των επίσημων μαθημάτων των σχολείων. Κατά συνέπεια η γλώσσα διδάσκεται σε προαιρετική βάση και αυτό δεν ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών και περιορίζει την εκμάθηση της. Τα Κυπριακά Μαρωνίτικα Αραβικά δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αφορά μόνο την κοινότητα των Μαρωνιτών στη Κύπρο. Όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου πρέπει να ενημερωθούν για την ανάγκη να προστατευθεί αυτή η γλώσσα επειδή είναι μοναδική στον κόσμο και είναι μέρος του πολιτισμού της Κύπρου. Εάν απαιτούμε από τους άλλους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, τότε και εμείς οι ίδιοι πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών στη χώρα μας. Επομένως όλοι οι Κύπριοι, και η Κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να ανοίξουμε τα μυαλά μας και τις καρδιές μας και να κάνουμε ότι μπορούμε για να προστατεύσουμε μια γλώσσα που είναι όσο κυπριακή όσο η Ελληνοκυπριακή διάλεκτος που μιλάμε. Αν την αφήσουμε να χαθεί, τότε χάνουμε ένα κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πατρίδας μας.

NOCTOC


With great pleasure we see the Maronite community in Cyprus finally taking steps to not only claim with pride their ancient Maronite language of Cyprus but also doing something to protect it from complete extinction. Already, the Council of Europe has declared Cypriot Maronite Arabic as a seriously endangered language since only a few hundred people still speak and use it and those who do are all over 40 years of age. This means that in a few decades this ancient and unique language that has been spoken in Cyprus for centuries, will disappear from the face of the earth. For this reason, the Council of Europe has submitted a report to the Government of Cyprus urging it to implement the European Charter for Regional or Minority Languages, which Cyprus ratified in 2002 and incorporated into domestic law. So far the government of Cyprus has not recognized Cypriot Maronite Arabic as a language and has done nothing to take steps for its urgent and immediate need of protection. For this reason the Cypriot Ministry of Education does not allow the language to be taught in Maronite schools on the island and save it from extinction. Recently Cypriot Maronites decided to take the matter of the survival of their language into their own hands and have formed a group called ''Hki Fi Sanna'' which means ''speak our language''. Here is its site but it would have been better if it was also written in Greek and Turkish instead of only English so that all Cypriots can be informed :http://sana.squarespace.com/
Within its short existence, the group has already done much in saving the language, firstly by making people in Cyprus and abroad aware of the urgent need to protect Cypriot Maronite Arabic and pass it on to the next generation before it is too late. In addition, with the help of European linguists, an alphabet using Latin letters was created so that the language can be written and taught in schools. Already it has been introduced into Maronite schools but the problem is the fact that the government does not give official status to Cypriot Maronite Arabic and does not allow it to become part of the official school curriculum. As a result, the language is taught on a optional basis and this does not encourage student participation which limits it from being learned.
Cypriot Maronite Arabic is an issue which should not concern only the Maronite community in Cyprus. All the people of Cyprus must become aware of the need to protect it because it is unique in the world and it is part of the culture of Cyprus. If we expect others to respect our human rights, then we should ourselves respect the human rights of all the citizens in our own country. Therefore, all Cypriots, including the Cypriot Government, should open our minds and our hearts and do everything we can to protect a language which is as Cypriot as the Greek Cypriot dialect we speak. If we allow its extinction, then we will allow a part of our country's cultural identity to disappear as well.

NOCTOC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου