ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

ΙΝΔΙΑ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - INDIA: THE DEVELOPMENT OF UNDERDEVELOPMENT

Πολλές χώρες στον κόσμο έχουν παραμείνει ανάπτυκτες επειδή κατακτήθηκαν και αποικίστηκαν από ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, και Ισπανία. Άλλες χώρες όπως η Ινδία είχαν αρκετά αναπτυγμένες οικονομίες, αλλά οι Βρετανοί τις υπό-ανάπτυξαν. Το καλύτερο παράδειγμα είναι βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας της Ινδίας, που οι Βρετανοί κατέστρεψαν στην Ινδία και την επανεντόπισαν στη Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο για να δημιουργήσουν εργοστάσια και εργασίες στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και για να εξαγάγουν πίσω στην Ινδία υπερτιμημένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παρήγαγαν από ινδικό βαμβάκι και άλλες πρώτες ύλες που η Ινδία η ίδια παρήγαγε πριν σε πολύ χαμηλότερο κόστος. Παραδοσιακά, η Ινδία ήταν μια από τις πλουσιότερες περιοχές στον κόσμο, και οι περισσότεροι Ινδοί δεν ήταν ούτε "οπισθοδρομικοί" ούτε ακαλλιέργητοι ούτε φτωχοί. Μερικοί ιστορικοί έχουν αρχίσει πρόσφατα να καταδεικνύουν ότι ήταν η οικονομική αποξήρανση, η κατοχή, και ο κοινωνικός επανασχεδιασμός στα χέρια των αποικιοκρατών που δημιούργησαν τα εκατομμύρια των "νέων φτωχών" κατά τη διάρκεια των προηγούμενων λίγων αιώνων. Μια από τις πρώτες βιομηχανίες που επανεντοπίστηκαν από την Ινδία στη Μεγάλη Βρετανία ήταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και έτσι έγινε η πρώτη σημαντική επιτυχία της βιομηχανικής επανάστασης, με τη Μεγάλη Βρετανία να αντικαθιστά την Ινδία ως τη πρώτη χώρα εξαγωγέα υφαντών παγκοσμίως. Αυτό που καταστέλλεται στην αναφορά για την Ινδία και την Ευρώπη είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία, τα σχέδια και ακόμη και το ακατέργαστο βαμβάκι εισήχθησαν αρχικά από την Ινδία ενώ, παράλληλα, οι ντόπιο μέθοδοι υφαντικής της Ινδίας αναγράφηκαν από τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί απαγόρευσαν στους κατασκευαστές υφαντών της Ινδίας να παράγουν, ακόμη και με βασανισμούς σε πολλές περιπτώσεις, τους υπερφορολογούσαν και τους ρύθμιζαν, για "να τους εκπολιτίσουν" στην ουσιαστική τους εξάλειψη. Κατά συνέπεια, εκατομμύρια ανθρώπων έχασαν τις εργασίες τους και περιήλθαν στη φτώχεια και την ένδεια. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ο χάλυβας ήταν η ραχοκοκαλιά της βρετανικής βιομηχανικής επανάστασης. Και τα δύο είχαν την προέλευσή τους στην Ινδία. Η Ινδία και οι Ινδοί όμως εξαναγκάστηκαν στη φτώχεια για να γίνει η Μεγάλη Βρετανία και οι Βρετανοί πλούσιοι.

Many countries in the world have remained undeveloped because they were conquered and colonized by European countries, mainly Britain, France, and Spain. Other countries such as India had fairly developed economies, but the British underdeveloped them.The best example is India's textile Industry, which the British destroyed in India and relocated it in Britain, not only to create factories and jobs at home but to export back to India overpriced textiles used from Indian cotton and other raw materials which India used to produced at home at a much lower cost before. Traditionally, India was one of the richest regions in the world, and most Indians were neither 'backward' nor uneducated or poor. Some historians have recently begun to demonstrate that it was economic drainage, oppression, social re-engineering at the hands of colonizers that made millions of 'new poor' over the past few centuries. One of the earliest industries relocated from India to Britain was textiles and it became the first major success of the Industrial Revolution, with Britain replacing India as the world's leading textile exporter. What is suppressed in the discourse about India and Europe is the fact that the technology, designs and even raw cotton were initially imported from India while, in parallel, India's indigenous textile mills were outlawed by the British. India's textile manufacturers were de-licensed, even tortured in many cases, over-taxed and regulated, to 'civilize' them into virtual extinction. Αs a consequence millions of people lost their jobs and fell into poverty and destitution. Textiles and steel were the mainstays of the British Industrial Revolution. Both had their origins in India. India and the Indians however where forced into destitution in order for Great Britain and the British to become rich.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου