ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΔΟΥΪΝΟΙ - SPIRITUAL ELDER PAISIOS AND THE BEDOUINS

''Μόνο τρία είδη υπάρξεως βρίσκουν διασκέδαση στην έρημο:οι βεδουΐνοι, οι μοναχοί κι ο Θεός. Για τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι καμίνι.''

Γέρων Παΐσιος

Από το βιβλίο του Μοναχού Μιχαήλ: Βεδουΐνοι, οι αγνοημένοι άρχοντες της ερήμου

Ο Βεδουΐνος είχε ανακαλύψει και καλλιεργούσε μια ομορφιά-Το φαινόμενο αυτό της ομορφιάς απαντούσε σε μια βαθύτερη λαχτάρα κι αναζήτηση της καρδιάς του. Την κατάσταση αυτή που είναι ένα εξελιγμένο πνευματικό φαινόμενο, οι ασκητικοί συγγραφείς την ονομάζουν "θεωρία της φύσεως" ή "οι λόγοι των όντων'' και καλλιεργείται κατ' εξοχήν στην έρημο ή κάτω από προϋποθέσεις ερημικής ζωής. Το κάθε τι που δημιουργήθηκε στο σύμπαν έχει έναν ειδικό λόγο που έγινε έτσι. Και μπορεί να συνεχίσει την ύπαρξη του,μόνο κάτω απ' αυτές τις προϋποθέσεις που υπάρχει. Όταν το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει τα μυστικά της δημιουργίας στο νου του ανθρώπου, αυτός εκπλήσσεται. Και ο χρόνος περνάει χωρίς να το καταλάβει δημιουργώντας μέσα του έκπληξη κι ομορφιά.
Εδώ φαίνεται να τίθεται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: Εφ' όσον η θεωρία των όντων είναι μια υψηλή κατάσταση και κάθε πνευματικό γεγονός στη ζωή μας είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, πώς ο βεδουΐνος αυτός που ανήκει σε μια άλλη θρησκεία, έφθασε σε αυτά τα μέτρα; Δηλαδή, αυτό θα το λέγαμε πιο καθαρά κάπως αλλιώς "το Άγιον Πνεύμα λειτουργεί και εκτός Εκκλησίας, ακόμη και σε αλλόδοξους; ''Βεβαίως και λειτουργεί. Και την εξήγηση την έδωσε η πολύ εύστοχη απάντηση ενός Γέροντα, σε παρόμοια υπόθεση.
"Να ξέρετε" μας είπε, "ότι η βεβαιότης της σωτηρίας βρίσκεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Το ενδεχόμενο όμως της σωτηρίας δεν το αποκλείουμε από κανέναν. Το τι θα κάνει το 'Αγιον Πνεύμα με τους ανθρώπους που ανήκουν σε άλλη θρησκεία είναι δική του υπόθεση".
Το Θέμα αυτό το έθιξα και στον Γέροντα Παΐσιο, όταν πηγαίναμε σ' ένα ασκητήριο μέσα στην έρημο.Μακριά, πίσω από κάποια βουνά, είδαμε σκηνές Βεδουΐνων. Τις έδειξα στον Γέροντα και τον ρώτησα.
"Η άσκηση αυτή των Βεδουΐνων, η λιτοδίαιτη ζωή τους κι η αγάπη τους για την ελευθερία έχει αξία μπροστά στον Θεό;''
''Έχει" μου απάντησε αυτός.
''Κι αυτό" ξαναρώτησα, "ο Θεός το εκλαμβάνει σαν αρετή ή είναι φυσικό επακόλουθο της ζωής τους;''
"Έχεις την εντύπωση ότι αυτοί το πετυχαίνουν χωρίς αγώνα; Την ολιγαρκεία τους την αποκτούν με προσπάθεια και περιορισμό στα θελήματα τους. Κι αυτό τους κάνει όμορφους και φυσικούς".
"Δηλαδή", του πέταξα την κουβέντα, "μιλάμε και για σωτηρία των Βεδουΐνων;''
Ο Γέροντας κτύπησε νευρικά το μπαστούνι του κάτω.
"Προχωράς πάντοτε ένα βήμα περισσότερο απ' όσο θέλω. Ξέρεις πόσο μπερδεμένα και πόσο διαφορετικά καταντούν τα λόγια που λέω; Είναι απίστευτο το τι ακούω. Ένα αστείο να πω, ακούω μια ολόκληρη ιστορία για κάποια 'προφητεία΄που είπα.
"Όχι", τον διαβεβαίωσα, "Εγώ θα το μεταφέρω όπως μου το πείτε. Θα έχουμε και Βεδουΐνους στη παράδεισο;"
Αυτός κούνησε το καφάλι του καταφατικά.
"Ναι, θα έχουμε και Βεδουΐνους στη παράδεισο", απεφάνθη σοβαρά. "Το ότι δεν εκμεταλλεύονται ευκαιρίες στην ζωή τους για να εγκαταλείψουν την έρημο και να ζήσουν κάπου πιο άνετα, το εκτιμάει πολύ αυτό ο Θεός".
"Πάντως", είπα στον Γέροντα, "είναι τόσο ειρηνικοί και ήπιοι, που τους πάει πολύ η παράδεισος."
"Ναι", συμφώνησε κι αυτός, "έτσι είναι".


ΓΝΩΝΙΚΑ ΤΩΝ ΒΕΔΟΥΪΝΩΝ

Η μαϊμου στα μάτια της μάνας της φαίνεται γαζέλα.

Αν θέλεις λύσεις πολλές, πάρε έναν τεμπέλη.

Γίνε σαν τη χουρμαδιά που όταν την πετροβολάνε, ανταποδίδει με τους γλυκύτερους καρπούς της.

Η πολλή επανάληψη μαθαίνει και τον γαΐδαρο.

Αν θέλεις πάντοτε να κερδίζεις, να τρέχεις μόνος σου.

Κάλλιο ένα πουλί στο χέρι, παρά δέκα στο κλαδί.

Αν είχε υπομονή ο δολοφόνος, θα πέθαινε μόνος του ο σκοτωμένος.

"Only three types of beings find amusement in the desert: Bedouins, monks and God. For the rest of humanity, the desert is a burning furnace".

Spiritual Elder, Paisios

From the book by monk Michael: Bedouins, the overlooked nobles of the desert

The Bedouins had discovered and cultivated a beauty- this phenomenon of beauty is found with in a deeper desire and search of their heart. This situation which is an evolved intellectual phenomenon, is named by ascetics as "the theory of nature" or ''the reason of beings'' and is cultivated mainly in the desert or under conditions of hermit life. Everything that was created in the cosmos has a special reason that it has been created this way. And can continue its existence, only under these conditions which exist. When the Holy Spirit reveals the secrets of creation in the minds of people, they become astonished. And time passes without them realizing it, and creating inside them surprise and beauty.
Here it appears that a very serious problem is put into question: Since the theory of beings is a high leveled spiritual situation and each intellectual event in our life is a gift from the Holy Spirit, how come the Bedouins who belong to another religion, have reached such a high spiritual level? In other words, what we want to say differently is, does the Holy Spirit function also outside the Church, even among people who are not Christians; Of course and it functions. And the explanation was given in a very well answered manner by a Spiritual Elder, about a similar affair. ''You must know"he said to us, "that assurance of salvation is found only within the Church. However, we cannot exclude the potential of salvation from anybody. What the Holy Spirit will do with the people who belong to another religion is its own affair."
I brought up this Subject also to the Spiritual Elder Paisios, when we were going to a hermitage in the desert. Far away, behind some mountains, we saw Bedouin camps. I showed them to the Elder and asked him.
"This hermit life of the Bedouins, their humble existence and their love for freedom has value in the eyes of God?''
''It has" he answered me.
''And does God'', I asked again, "consider this as virtue or is it a natural consequence of their life?''
"Do you have the impression that these people achieve this virtue without putting much effort in it? They acquire their ability to live with very little material possessions by putting a great effort and restrictions upon their will. And this makes them beautiful and natural.''
"That is to say", I added to the conversation, "we speak also for the salvation of the Bedouins?''
The Spiritual Elder knocked down his walking stick nervously.
"You are always proceeding a step farther than from what I want. Do you know how different and how tangled my words always become? It is incredible what I hear about what I say. I say a joke, and I hear a whole story about a 'prophecy' which I have said. "
''No", I ensured him, "I will pass your words down your words the way you have told them to me. Will we have Bedouins in Paradise?"
He shook his head affirmatively.
"Yes, we will also have Bedouins in Paradise", he pronounced in a serious manner. The fact that they do not take advantage of opportunities in life in order to abandon the desert and live somewhere more comfortably, is appreciated very much by God.''
''The fact is", I said to the Spiritual Elder, "they are so very peaceful and kind, that Paradise suits them very much.''
"Yes'', he also agreed, "this is so".

BEDOUIN PROVERBS
In the eyes of his/her mother, the monkey looks like a gazelle.
If you want many solutions to a problem, take along some-one who is idle.
Become like the palm tree which upon being hit by stones, it reacts back by giving its sweetest fruits.
Too much repetition is also learned by a donkey.
If you want to always win,you must run alone.
It is better to have one bird in your hand, than have ten on a tree branch.
If the murderer had patience, the murdered man would have died by himself.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου