ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ - THE MONASTERY OF SAINT GEORGE MAVROVOUNIOU IN CYPRUS

Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Μαυροβουνίου είναι ένα σχετικά άγνωστο ανδρικό μοναστήρι της Κύπρου και βρίσκεται κοντά στο χωριό Τρούλλοι στην επαρχία της Λάρνακας. Κανείς δεν γνωρίζει την αρχή της ιστορίας της Μονής αλλά κατά τον R. Gunnis (1936) το μοναστήρι θα πρέπει να ήταν των Βυζαντινών χρόνων. Είναι σίγουρο όμως ότι το μοναστήρι είναι πολύ παλιό αφού για το οποίο κάνει αναφορά ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγλειστρος (1134-1214). Αν και η ιστορία του είναι άγνωστη, σύμφωνα με τις παραδόσεις της περιοχής το μοναστήρι ήταν κάποτε σημαντικό. Κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια το μοναστήρι ίσως να ήταν γυναικείο, γιατί ένας από τους λόφους εκεί είναι γνωστός ως ο λόφος των Καλογραιών.
Ο ναός του μοναστηριού είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Μαύρο που προφανώς πήρε το επίθετο αυτό από το σκούρο χρώμα των χωμάτων τέρρα ούμπρα στους λόφους της περιοχής. Ο ναός ανακαινίστηκε τον 18ο αιώνα με αποτέλεσμα να μη μείνουν παρά ελάχιστα ίχνη του αρχικού οικοδομήματος. Από ανακαινίσεις καταστράφηκαν επίσης το παλαιό εικονοστάσιο και η παλαιά αγία τράπεζα όπως και παλαιές εικόνες.
Ο Ρώσος περιηγητής μοναχός Β. Μπάρσκι που επισκέφθηκε την Μονή το Δεκέμβριο του 1735 γράφει:

"Λίγες μέρες αργότερα επισκέφθηκα τη μικρή Μονή του Αγ. Γεωργίου. Η μικρή αυτή Μονή βρίσκεται στα σύνορα της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας μεταξύ μικρών και γυμνών βουνών μέσα σε κοιλάδα και ομαλό και ωραίο μέρος με υγιή αέρα και πηγαίο νερό. Περιβάλλεται από αρκετά οπωροφόρα δέντρα, κυρίως ελιές και συκαμιές. Οι μοναχοί ζουν από τις κατσίκες και το μετάξι. Η Μονή αυτή ανοικοδομήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια υπό τουρκική κατοχή. Έχει λίγους μοναχούς, δύο τρία- κελιά, ένα μικρό αλλά ωραίο και καλά διατεταγμένο ναό, ο οποίος έχει μια καμπουρωτή στέγη, δύο εισόδους και λιθόστρωτο πάτωμα''.

Μεταξύ του 19ου αιώνα και μέχρι το 1994 η Μονή είχε ερημωθεί και μόνο ο ναός υφίστατο ενώ από τα μοναστηριακά οικοδομήματα ελάχιστα ίχνη υπήρχαν. Το μέρος έμοιαζε με ερημοκλήσι παρά με Μονή. Όμως ο προϊστάμενος σήμερα της Μονής, Αρχιμανδρίτης Συμεών, ανοικοδόμησε τη Μονή εξ ολοκλήρου και μετακόμισε εκεί μαζί με τους μοναχούς του, ένας εκ των οποίων ήταν και ο νην Μητροπολίτης Μόρφου, Νεόφυτος. Από τότε η Μονή έγινε πνευματικό κέντρο της γύρο περιοχής.
Ο π. Συμεών Συμεού φωτογράφησε πλήθος παλιών εικόνων της Κύπρου, αναγνώρισε πολλά νέα ονόματα αγιογράφων, ιδιαίτερα της εποχής της τουρκοκρατίας και συνεχίζει έτσι επιτυχώς τη θρησκευτική αυτή τέχνη των προγόνων πατριωτών του. Το γραφείο του στην αναστηλωμένη πλέον Μονή με το καθολικό και τα προκτίσματα, χάρη στις εργώδεις προσπάθειες του, διατηρεί σήμερα πλήθος αναρτημένων εικόνων, μερικών παλιών και των περισσοτέρων που συνιστούν έργα των χειρών του. Από τη συγγραφική του παραγωγή σημειώνουμε τα βιβλία με τίτλο: "Η Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, Κύπρος 1997 " και "Οι ταπεινοί αγιογράφοι της Κύπρου κατά την τουρκοκρατία (17ος- 19ος αιώνας)", "Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου 1998".
Στο χωριό Τρούλλοι και τα άλλα χωριά της γύρο περιοχής υφίστατο παλιό έθιμο, όταν αρρώσταιναν ή δεν γεννούσαν οι κότες του χωριού, να πωλούν μια απ' αυτές και με τα χρήματα ν' αγοράζουν λάδι και ν' ανάβουν ένα καντήλι στον Άγιο Γεώργιο. Πιστεύεται ότι ο Άγιος Γεώργιος του Μαυροβουνίου θεραπεύει τις άρρωστες κότες αλλά και επανενεργοποίει τις κότες που έχουν κλωσσίσει.

The Monastery of Agios Georgios tou Mavrovouniou (Saint George of the Back Hill) is a relatively unknown men's monastery in Cyprus and is located near the village of Troulloi in the province of Larnaca. No-one knows the beginning of the history of the monastery but according to R. Gunnis (1936), the monastery dates from Byzantine times. What is known for sure is that the monastery is very old because Saint Neophytos the Egleistros (1134-1214) refers to it in his writings. Although its history is unknown, according to traditions of the region, the monastery was once an important religious center. During the Medieval period the monastery might have been a women's monastery because one of the hills in the area is known as the hill of nuns.
The church of the monastery is dedicated to Saint George the Black, who apparently took this adjective from the dark soil, terra oumpra, of the hills of the region. The church was restored in the 18th century with the result that very little traces remain of the original construction. From renovations the old iconostasis, the old alter, and ancient icons were also destroyed.
The Russian traveler monk B. Barsky visited the monastery in December 1735 and writes the following about it:

"A few days later, I visited the small monastery of St. George. It's a small monastery located at the border of the Bishopric jurisdiction, between small and barren mountains in the valley, and it is build at a plain and beautiful place with healthy air and spring water. It is surounded by many fruit bearing trees, especially olive and mulberry trees. The monks make a living from goats and silk. The monastery was rebuilt in recent years under Turkish rule. It has a few monks, two three - cells, a small but beautiful and well-ordered church, which has a circular roof, two entrances and a cobbled floor''.

Between the 19th century and up until 1994, the monastery had fallen to ruins and only the church was standing while only minute traces of the monastic buildings still existed. The place looked more like a deserted chapel than a monastery. However, the present Abbot of the monastery, Archimandrite Simeon, rebuild the Monastery in full and moved there together with his monks, one of them being the present Bishop of Morphou, Neophytos. From then on the monastery has became a spiritual centre of the area.
Father Simeon Symeou has photographed many old icons of Cyprus and has identified many newly known names of religious art painters, especially those of the Ottoman era, and he also continues so successfully making that same religious art of his ancestral co-patriots. His office at the now restored monastery with its church and adjacent buildings, thanks to his diligent efforts, today maintains many icons, some ancient but most are made by his own hands. From his writing production, we note the following books entitled: "The Monastery of St. George of Mavrovounio, Cyprus 1997 '' and ''The humble religious painters of Cyprus during Turkish rule (17th-19th century)", ''The Holy Monastery of St. George of Mavronounio 1998''.
In the village of Troulloi and other villages close to the area, the following old custom existed: When the hens of the village got sick or they had stopped laying eggs, the villagers would sell one of their hens and with the money they received from this sale, they would buy oil and go to the monastery and light the sacred lamp of Saint George with it. Saint George of Mavrovounio is believed to cure sick chickens and also to reactivate broody hens.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου