ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ - THE MONASTERY OF THE VIRGIN MARY OF MACHAIRAS

Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά βρίσκεται κτισμένη στο Τροόδος κάτω από το βουνό του Μαχαιρά στα πόδια του οποίου αναβλύζει ο Πεδαιός ποταμός, ο συματινότερος ποταμός του νησιού. Το μοναστήρι του Μαχαιρά είναι το δεύτερο σε θέση ως προς το κύρος του, μετά από το Μοναστήρι του Κύκκου. Τα μοναστήρια του Μαχαιρά, του Κύκκου, και του Αγίου Νεοφύτου, απέκτησαν από τον καιρό των Βυζαντινών αυτοκρατόρων ιδιαίτερα προνόμια. Είναι Βασιλικές και Σταυροπηγιακές Μονές, έχουν δηλαδή σταυρό στο θεμέλιο λίθο τους, γεγονός που τις καθιστά αυτόνομες από την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου.Η εικόνα της Παναγίας του Μαχαιρά είναι θαυματουργή, και είναι γνωστή στη Κύπρο για τα πολλά της θαύματα. Η παράδοση λέει ότι η εικόνα της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας είναι μία από τις εβδομήντα εικόνες που ζωγράφισε ο ευαγγελιστής Λουκάς . Η Παναγία του Μαχαίρα είναι ιδιαίτερα γνωστή για την επούλωση τραυμάτων. Η τοπική λαογραφία λέγει πως το Μοναστήρι το επισκέφθηκε η Alix d'Ibelin, σύζυγος του Λουζινιανού βασιλιά Henry ΙV, το 1337. Δεν σεβάστηκε τους μοναχούς αλλά ούτε και την ελληνορθόδοξη θρησκεία και αγνόησε τις εκκλήσεις τους για να μην εισέλθει στο στο μοναστήρι το οποίο ήταν άβατο για τις γυναίκες. Μόλις εισήλθε μέσα στο ιερό, χτυπήθηκε από την Παναγία του Μαχαιρά και παρέμεινε βουβή για τρία ολόκληρα χρόνια. Η εκκλησιαστική παράδοση συνδέει την ίδρυση της Μονής με την εικονομαχία. Σύμφωνα με μια προφορική παράδοση, κατά τον καιρό της Εικονομαχίας (716-843 μ.Χ.) ένας ασκητής έφερε στην Κύπρο από την Κωνσταντινούπολη την εικόνα της Παναγίας της Αγιοσορίτισσας ή Μαχαιριώτισσας, και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι. Μετά την κοίμηση του ασκητού η εικόνα ξεχάστηκε και βάτοι κάλυψαν την είσοδο της σπηλιάς μέχρι τον 12ο αιώνα, όταν η Παναγία με θαυματουργικό τρόπο έδωσε ένα μαχαίρι στους οσίους ασκητές Νεόφυτο και Ιγνάτιο, για να κόψουν τους βάτους και έτσι να βρούν την εικόνα. Όταν ο όσιος Νεόφυτος κοιμήθηκε, κοντά στον Ιγνάτιο προσήλθε ένας άλλος γηραιός μοναχός, ο Προκόπιος. Οι δύο αυτοί πατέρες αποφάσισαν, όταν η αδελφότητα έγινε πολυπληθής, να ανεγείρουν μοναστήρι, το οποίο θα λειτουργούσε σύμφωνα με το κοινοβιακό πρότυπο που ακολουθούσαν τα μεγάλα μοναστικά κέντρα της εποχής. Οι δύο μοναχοί, επιχορηγήθηκαν από τον τότε αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης Μανουήλ Κομνηνού (1143-1180) και είχαν κτίσει αρχικά ένα μικρό παρεκκλήσι και μερικά κελιά. Η Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στους αγώνες του έθνους. Στην Μονή αυτή εισήλθαν σημαντικές μορφές όπως ο αρχιεπίσκοπος και εθνομάρτυρας Κυπριανός, ο επαναστάτης καλόγηρος Ιωαννίκιος, ενώ κατά τα χρόνια του ένοπλου αγώνα 1955-59 το Μοναστήρι αποτέλεσε καταφύγιο του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου όπου υπάρχει μικρό μουσείο ενθυμημάτων του ήρωα. Κατά το 1530, μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε πλήρως τη Μονή από την οποία διασώθηκε μόνο η εικόνα. Κατά την διάρκεια της Αγγλοκρατίας, το 1892, το μοναστήρι κάηκε και πάλι ολοκληρωτικά, αλλά διασώθηκε ξανά η εικόνα της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας. Επίσης διασώθηκαν οι εικόνες του τέμπλου και τα σημαντικότερα από τα ιστορικά κειμήλια που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη της Μονής. Το 1905, η Μονή είχει και πάλι ξανακτιστεί. Σήμερα στη Μονή υπάρχουν 25 μοναχοί. Είναι εξαιρετικά δραστήριοι και μετριόφρονες. Ζουν κυρίως από τη γεωργία και τις δωρεές των Χριστιανών.


The Monastery of the Virgin Mary (Panagia) of Machairas is built on the Troodos mountains beneath the foot of Machairas Hill where Pedaios River runs. This river is the most important on the island. Machairas Monastery is in second position in terms of prestige, after the Monastery of Kykkos. Tradition says that the icon of the Virgin Mary of Machairas is one of the seventy icons painted by the evangelist Luke. The icon of the Virgin of Machairas is miraculous, and is known in Cyprus for making many miracles. The Virgin Mary of Machairas is especially known for healing wounds. According to local tradition, the monastery was visited in 1337 by Alix d'Ibelin, wife of the Lusignan King Henry IV in 1337. She did not show any respect towards the monks nor the Orthodox religion and ignored their pleas not to enter the monastery which was avaton and therefore inaccessible to women. Once she entered the Holy Sanctuary, she was hit by the Virgin of Machairas and remained mute for three years. Tradition links the founding of the monastery with Iconoclasm. According to an oral tradition at the time of iconoclasm (716-843 AD), a hermit brought the icon of the Virgin Mary the Agiosoritissa or Machairiotissa to Cyprus from Constantinople, and settled in a cave at the site where is now the monastery. After the death of the ascetic, the icon was forgotten and bushes covered the entrance of the cave until the 12th century, when the Virgin miraculously gave a knife to the Saints and ascetics Neophytos and Ignatius, to cut the bush, in order to find the icon. After Saint Neophytos reposed, another monk came to live with Ignatius, an old monk by the name of Procopius. When the fraternity became too crowded, these two fathers decided to build a monastery, which would operate under the coenobitic model followed by the great monastic centers of the period. The two monks, were subsidized by the then emperor of Constantinople, Manuel Comnenus (1143-1180) and initially they build a small chapel and a few cells. The Monasteries of Machairas, Kykkos, and Saint Neophytos, had acquired special privileges from the time of the Byzantine Emperors. For this reason, they are Imperial and Stavropegial Monasteries, which means that they have a Cross lying under their foundation stone, and that makes them autonomous from the Archbishopric of Cyprus. The Monastery of the the Virgin Mary of Machairas played an important role in the struggles of the Greek Nation. This Monastery is from where important figures such as the Archbishop and ethnomartyr Kyprianos, the revolutionary monk Ioannikios came from, while during the years of the armed struggle between 1955-59 against the British, the Monastery became a refuge for the hero Gregorios Afxentiou, and there is a small museum with the hero's belongings there. In 1530, a large fire completely destroyed the Monastery, and only the icon was saved. During British rule, in 1892, the Monastery was burned again completely, but again , the icon of Panagia Machairiotissa survived. The icons of the iconostasis and the most important historical relics that were in the library of the Monastery were also saved. In 1905, the Monastery was rebuild again. Today the Monastery has 25 extremely active and modest monks. They mainly live from agriculture and the donations from Christians.


1 σχόλιο: