ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Τα πουλημένα Ελληνόπουλα - The sold Greek children

Για μας τους έλληνες, το ελληνικό κράτος είναι σαν τη Μέδουσα που τρώει τα παιδιά της. Αυτή η πεποίθηση μεταξύ του ελληνικού έθνους δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα επανειλημμένων εγκλημάτων του ελληνικού κράτους εναντίον όχι μόνο σε έλληνες πολίτες αλλά και για πράξεις εθνικής προδοσίας εναντίον ελληνικών πληθυσμών εκτός των συνόρων της Ελλάδας, όπως στη Μικρά Ασία, στη Κύπρο, 'Ιμβρο και Τένεδο και τους έλληνες της Αιγύπτου. Σαν αποτέλεσμα της αδέξιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Μικρά Ασία, ο εκεί ελληνικός πληθυσμός που ήταν κάποτε πάνω από 3 εκατομμύρια έχει εξαφανιστεί πλήρως , και ως αποτέλεσμα της προδοτικής πολιτικής και στρατιωτικής του ανάμειξης στην υπόθεση της Κύπρου, το βόρειο τμήμα του νησιού έχει χάσει όλο τον ελληνικό πληθυσμό του λόγω της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 1974. Όσο για τους έλληνες της Αιγύπτου, που κάποτε αριθμούσαν πάνω από 250.000 , το ελληνικό κράτος δεν έκανε τίποτε παρά να σιωπήσει, ενώ ο τότε πρόεδρος της Αιγύπτου Νάσερ, έδιωχνε όλους τους έλληνες από τη χώρα, ως μέρος της πολιτικής του για εθνικοποίηση. Εμείς οι έλληνες αγαπάμε την Ελλάδα όπου και να βρισκόμαστε, το ελληνικό κράτος δυστυχώς δεν αγαπάει τους έλληνες αλλά και ούτε την Ελλάδα.
Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να γράψω σήμερα, δεν είναι για τα πολιτικά, αλλά για ένα ανθρώπινο δράμα, και πιο συγκεκριμένα, το δράμα των ελληνοπαίδων που δημιουργήθηκε από το ελληνικό κράτος. Κατά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο από το 1947-49 και μέχρι το 1953, το ελληνικό κράτος, κάτω από την αιγίδα της τότε βασίλισσας Φρειδερίκης η οποία ήταν γερμανίδα πριγκίπισσα του Ανοβέρου, αλλά έγινε βασίλισσα όλων των ελλήνων μετά το γάμο της με τον επίσης γερμανικής καταγωγής βασιλιά όλων των ελλήνων Παύλο Ι, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο από 53 παιδικούς ξενώνες φιλοξενίας.
Αυτοί οι παιδικοί ξενώνες που έγιναν γνωστοί ως βασιλικοί ξενώνες, έπρεπε να παρέχουν στέγη, τροφή και εκπαίδευση σε παιδιά που είτε είχαν απαχθεί από κομμουνιστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ενάντια στη θέληση αυτούς και τους γονείς τους, ή ήταν παιδιά που έμειναν ορφανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ή κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου.Δεν είχαν περάσει λιγότερα από 33.000 ελληνόπουλα από αυτούς τους ξενώνες της βασίλισσας Φρειδερίκης που έπρεπε να τους είχαν εξασφαλίσει προστασία από το ελληνικό κράτος, και να τα επιστρέψουν πίσω στις οικογένειές τους ή στο πλησιέστερο συγγενή αφού είχαν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους.
Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός από αυτά τα απαχθέντα ή ορφανά ελληνόπουλα που φιλοξενούντο στα στρατόπεδα δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στις οικογένειες τους. Τουναντίον, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα παιδιά είχαν πουληθεί μέσο των ξενώνων της βασίλισσας Φρειδερίκης σε αμερικανικές οικογένειες, κυρίως ελληνικής καταγωγής, αλλά και όχι μόνο, και είχαν υιοθετηθεί παράνομα και εστάλησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σήμερα, πολλά από αυτά τα πουλημένα ελληνόπουλα που υιοθετήθηκαν παράνομα ζουν εκεί. Τα περισσότερα από αυτά αγνοούν τις πραγματικές τους ρίζες, ή εάν όχι, συνήθως οι θετοί τους γονείς τους πληροφορούν ότι οι γονιδιακοί γονείς τους είχαν πεθάνει και ότι τα πήραν από ορφανοτροφεία, όταν στην πραγματικότητα από τα 33.000 παιδιά που φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες της βασίλισσας Φρειδερίκης, τα 28.000 παιδιά είχαν απαχθεί από τους γονείς τους δια της βίας κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, και ως εκ τούτου τουλάχιστον ο ένας ή και οι δύο γονείς τους ήταν εν ζωή και έτσι αυτά τα παιδιά δεν ήταν ορφανά . Όμως αυτά τα τώρα ενήλικα παιδιά, πιστεύουν ότι ήταν όλα ορφανά όταν στην πραγματικότητα μόνο ένα μικρό ποσοστό ήταν έτσι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για το πως το ελληνικό κράτος έφαγε τα παιδιά του πουλώντας τα και υιοθετώντας τα παράνομα σε ελληνοαμερικάνικες, ή αμερικάνικες οικογένειες. 'Οσο για τη βασίλισσα Φρειδερίκη, όταν η βασιλική οικογένεια εξορίστηκε από την Ελλάδα, αυτή έφυγε για τις Ινδίες όπου έγινε ινδουίστρια Γκουρού. Πέθανε το 1981, αλλά οι πράξεις της εξακολουθούν να ζουν και να μας κυνηγούν μέχρι σήμερα.

NOCTOC

Η Φρειδερίκη και τα αδέρφια της με καλοκαιρινή στολή της Jungmädelbund, της χιτλερικής νεολαίας για κορίτσια. Η κατάταξη έγινε υποχρεωτική πολύ αργότερα από την ημερομηνία που τραβήχτηκε.
Από athens.indymedia.org

Frederica and her brothers with summer uniforms of Jungmädelbund, the Nazi youth movement for girls.The enlistment was made compulsory much later than the date the photo was taken.
From athens.indymedia.org

Greeks believe and say that the Greek State is like Medusa who eats up her own children. This belief among Greek people is a result of the Greek State's repeated crimes against not only Greek nationals but also for its betrayal and acts of treason, against Greek populations outside the borders of Greece, such as Asia Minor (modern Turkey), Cyprus, Imbros and Tenedos, and the Greeks of Egypt. As a result of its clumsy military undertaking into Asia minor, its Greek population which was over 3 million came to its complete demise, and as a result of the national treason it caused with its political and military intermingling into the issue of Cyprus, the northern part of the island has lost all its Greek population due the the invasion of Turkey into Cyprus during 1974.As for the Greeks of Egypt, who numbered over 250,000 strong, the Greek State did nothing but keep silent while the then president of Egypt Nasser, kicked out all the Greeks from the country as part of his nationalizing policy. The Greek people love Greece no matter where they live, unfortunetely the Greek State neither loves Greeks nor Greece it self.
However, what I would like to get into today, is not politics but human drama, and more precisely, Greek children drama which was created by the Greek State.During the Greek civil war in 1947-49 and up until 1953, the Greek State under the hospice of Queen Frederika, who was the German Princess of Hanover, but became Queen of all the Hellenes (Greeks), after her marriage with also the German descent King Paul I of all the Hellenes, a network of 53 Children's Camps were set up.
These Children's camps which became known as Queen's Camps were supposed to provide shelter, food, and education to children who were either abducted by communist forces during the civil war and taken against their and their parents will, or children who became orphaned during War World II , or during the civil war.No less than 33,000 Greek children had passed through these Queen's Camps who were supposed to get protection by the Greek State, and be returned back to their families or next of kin after they had completed their high school education.
However, a great number of these abducted or orphaned Greek children, were never kept in the camps nor ever returned back to their families.Instead, they were illegally sold by Queen Frederika's Camps to American families, mostly of Greek descent but not only and were illegally adopted and taken to the United States.
Today, many of these illegally sold and adopted children live in the United States, most of them unaware of their true roots, or if they are, they are usually being told that their parents were dead and were adopted from orphanages, when in reality they were taken from the Queen's Camps, and that out of the 33,000 children, 28,000 were abducted children taken away from their parents by force during the Greek civil war, and therefore at least one or both of their parents were alive, and they were not orphans. However these now adult children, are made to believe that they were all Orphans when in reality only a small fraction were so.
This is one great example on how the Greek State ate up its own children by illegally selling them to Greek American, or American families. As for Queen Frederika, after the Royal Family was exiled from Greece, she left for India where she became a Hindu Guru. She died in 1981, but her actions still live to hunt us to this day.

NOCTOC

1 σχόλιο:

  1. ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΠΙΣΝΕΣ Η ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ
    ΤΟ 1821 ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΟΥΒΛΕΤΙ
    ΜΠΙΣΝΕΣ,ΟΙ ΕΞ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
    ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΚΛΕΦΤΟΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΠΙΣΝΕΣ ΜΕ ΤΗΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ,ΒΕΒΑΙΑ ΛΕΝΑΙ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΣΩΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ? ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή