ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Η Αγία Μονή: Η Μονή Των Ιερέων - Agia Moni: The Monastery of The Priests

Το Μοναστήρι της Αγίας Μονής, βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, μεταξύ του χωριού Στατός και του Μοναστηριού της Χρυσορρογιάτισσας, από το οποίο επέχει ένα περίπου χιλιόμετρο. Το Μοναστήρι είναι επίσης γνωστό και ως Μονή των Ιερέων γιατί εδώ διέμεναν πολλοί άγιοι και ιερείς όπως ο Άγιος Νικόλαος ο Μέγας, ο Άγιος Ευτύχιος, και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης που έμεινε εδώ μεταξύ των ετών 965 και 969. Για αυτό το λόγο στην προέκτασή του Μοναστηριού, βρίσκεται το αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη παρεκκλήσι του 14ου αιώνα, καλυπτόμενο με σταυροθόλιο. Η Αγία Μονή θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κύπρου αφού κτίστηκε το 300 μ.Χ. πάνω από τα ερείπια Ναού αφιερωμένου στη θεά Ήρα. Η παλαιοχριστιανική βασιλική της Αγίας Μονής που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο ήταν πολύ μεγάλη και όμορφη και είχε το όνομα "προσευχή" γιατί εδώ προσευχόταν ο Άγιος Νικόλαος ο Μέγας. Μετά την καταστροφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής από σεισμούς, ξανακτίστηκε στη θέση της στον ίδιο χώρο με τον σημερινό Ναό, Βυζαντινός Ναός, αναγόμενος πιθανώς στον 12 ο αιώνα, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και την επελθούσα καταστροφή ο Βυζαντινός Ναός αντικαταστάθηκε από τον Φραγκοβυζαντινό. Τον τελευταίο διαμόρφωσε το 1638 σε τρίκλιτο καμαροσκέπαστο, ο τότε ηγούμενος Κύκκου Νικηφόρος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (1641-1674), που υπάρχει μέχρι τις μέρες μας.

Η Αγία Μονή είναι κτισμένη σε μια όμορφη και απομακρυσμένη από το βουητό της θορυβώδους καθημερινής κοσμικής ζωής, τοποθεσία. Μέσα στο καταπράσινο και περιτριγυρισμένο από πυκνή βλάστηση, περιβάλλον, οι μοναχοί βρίσκουν την επιζητούμενη ησυχία, απαραίτητη προϋπόθεση για περισυλλογή και προσευχή. Η Αγία Μονή έχει πλούσια ιστορία στο ενεργητικό της και σημαντική συμβολή στον τομέα της διάδοσης της χριστιανικής παράδοσης και των Ελληνικών γραμμάτων, κυρίως κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα δε μεταξύ του 10 ου και 12 ου αιώνα. Επί Φραγκοκρατίας η Αγία Μονή άκμασε μόνο για να παρακμάσει και να ερημωθεί στις αρχές της Τουρκοκρατίας, όπου και ετέθη κάτω από την προστασία της Μονής του Κύκκου της οποίας ο Ηγούμενος επονομάστε Ηγούμενος Κύκκου και Μονής. Κατά το έτος 1735 ο Ρώσος Μοναχός Βασίλιος Μπάρκυ επισκέφθηκε την Αγία Μονή και γράφει τα εξής: "Ο οικονόμος και δύο, τρείς Μοναχοί ζουν δια της γεωργίας. Η Μονή δεν είναι μικρή, έχει ευρύχωρον αυλήν και κελιά, δύο δε σήμαντρα, ξύλινον και σιδηρούν. Ο ωραίος και μεγάλος Ναός της στηρίζεται εσωτερικώς επί έξι κιόνων. Έμεινα μόνο ένα ημερονύκτιον, επειδή ο Οικονόμος δεν εφαίνετο αρκετά φιλόξενος και ούτε γλυκύς εις τους λόγους του προς εμέ."

Κατά το έτος 1751 η Μονή του Κύκκου κάηκε από πυρκαγιά και η εικόνα της Παναγίας της Κυκκώτισσας μεταφέρθηκε στην Αγία Μονή, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Κατά την επιστροφή της εικόνας στη Μονή του Κύκκου, μετακομίστηκε επίσης ένα διασωθέντα τεμάχιο από το ωμοφόριο της Παναγίας, το οποίο η Θεοτόκος είχε δωρήσει στον Άγιο Νικόλαο τον Μέγα. Η Αγία Μονή είχε και Μετόχι που έφερε το όνομα Πιάνι, στο χωριό Στατός με εκκλησάκι αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, κελιά και δεξαμενή. Το ξωκλήσι της Αγίας Βαρβάρας στο παλαιό και τώρα εγκατελλειμένο χωριό Στατός, υπάρχει μέχρι σήμερα. Η αφιερωμένη εικόνα της Αγίας Βαρβάρας, χρονολογείται από τον 18 ο αιώνα, και είναι τοποθετημένη σε ειδικό εικονοστάσι εκεί.
 

The Monastery of Agia Moni is located in the province of Paphos, between the village of Statos and Chrysorroyiatissa Monastery, with a distance of about a kilometer between them. The Monastery is also known as the Monastery of the Priests because many saints and priests lived here such as Saint Nicolas the Great, Saint Eftychios, and also Saint Athanasius the Athonite who lived here between 965 and 969. For this reason within the vicinity of the Monastery, there is a 14th century chapel with a cross-shaped roof dedicated to Saint Athanasius the Athonite. The Monastery of Agia Moni is one of the oldest monasteries in Cyprus since it was built in 300 A.D. over the ruins of a temple dedicated to Goddess Hera. The Early Christian basilica of Agia Moni, which was dedicated to Saint Nicolas was very big and beautiful and went by the name "prayer" because Saint Nicolas the Great used to pray at this spot. After the destruction of the Early Christian basilica by earthquakes, during the 12th century a new Byzantine church was rebuilt in its place , and which is the same place where the current Franco-Byzantine church was build after yet another earthquake and another destruction. The last construction of the church was done in 1638 by the then Abbot of Kykkos and later Archbishop of Cyprus Nikiphoros (1641-1674), with the three-aisled and arch covered roof church, which exists until today.


The Monastery of Agia Moni is built in a beautiful and far removed from the noisy hum of everyday secular life, location. Among greenery and surrounded by a dense vegetation environment, the monks found the desired peace which is a prerequisite for reflection and prayer. The Monastery of Agia Moni has a rich history as part of its assets and an important contribution in the field of the spread of Christian tradition and Greek Letters, mainly during the Byzantine period, and particularly between the 10th and 12th centuries. During the Frankish period, the Monastery of Agia Moni flourished only to decline and be deserted during the Ottoman Period, where it came under the protection of the Monastery of Kykkos whose Abbot was renamed as Abbot of Kykkos and Agia Moni. During the year 1735, the Russian monk traveler Vasili Barsky, visited the Monastery of Agia Moni and writes the following: "The priest of the Monastery and two, three Monks live from agriculture.The Monastery is not small, is has a spacious yard and cells, two church bells, one wooden and one made from iron.The large and beautiful church is internally based on six pillars.I stayed there only for overnight because the keeper seemed to be quite inhospitable and his words towards me were not kind''.


During the year 1751, Kykkos Monastery was burned by fire and the icon of the Virgin Mary of Kykkos was transferred to the Monastery of Agia Moni, where it remained for a year. When the icon was returned back to Kykkos Monastery, a salvaged piece of the scapular of the Virgin Mary which was kept at the Monastery of Agia Moni was also taken there. This scapular was given to Saint Nicolas the Great by the Virgin Mary.
The Monastery of Agia Moni had a dependency estate by the name of Piani, in the village of Statos, with a chapel dedicated to Saint Barbara, cells, and a water reservoir. The chapel of Saint Barbara in the old and now deserted village of Statos, is still there today. The icon image which is dedicated to Saint Barbara dates from the 18th century, and is positioned in a special iconostasis there.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου