ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Η Αγία Φωτού στο χωριό Άγιος Ανδρόνικος Καρπασίας - Saint Fotou at the village of Agios Andronikos in the Karpas peninsula

Καρηασέων το κλέος και Κυπρίων αγλάισμα και των ασθενούντων η ρώσις, των πεπηρωμένων ανάβλεψις, των προς σε πιστώς προστρεχόντων εν τω θείω ναώ σου, πανένδοξε, τας ιάσεις παράσχου τοις δούλοις σου πάντοτε, ίνα ευχαρίστως κράζωμεν, Φωτεινή Οσία νύμφη Χριστού καλλιπάρθενε. Δόξα τω σε δοξάσαντι, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν Ιάματα.

Απολυτίκιο Αγίας Φωτούς της θαυματουργού.

Στο χωριό Άγιος Ανδρόνικος Γιαλούσας στη χερσόνησο της Καρπασίας (εδώ), βρίσκεται το σπήλαιο στο οποίο ασκήτεψε η Αγία Φωτεινή η Κυπρία που στην Κύπρο είναι γνωστή ως Αγία Φωτού και είναι μια από τις πιο αγαπημένες αγίες της περιοχής. Όταν ανακάλυψαν το σπήλαιο οι κάτοικοι του χωριού ανακήρυξαν την Αγία Φωτού ως πολιούχο του χωριού τους και της έκτισαν ναό επί Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, κατά τον 18 ο ειώνα.
Κάθε χρόνο τη παραμονή της γιορτής της αγίας που είναι στις 2 Αυγούστου, χιλιάδες πιστοί απ' όλη την Καρπασία αλλά και από άλλα μέρη της Κύπρου κατέκλυζαν τον Άγιο Ανδρόνικο όπου έστηναν καλύβες και άρχιζαν ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια του νησιού, με χορούς τραγούδια και μπόλικο φαγοπότι. Ο Άγιος Ανδρόνικος μέχρι το 1964 ήταν μικτό χωριό και έτσι συμμετείχαν και οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι στο πανηγύρι οι οποίοι γιόρταζαν μαζί με τους Ελληνοκύπριους.

Παρόλη την αγάπη που τρέφουν οι κάτοικοι της Καρπασίας για την Αγία Φωτού, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ζωή της , την καταγωγή της, και τον χρόνο που έζησε. Τα όσα είναι γνωστά αναφέρονται από την παράδοση και τον χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά.
Η τοπική παράδοση στη Καρπασία, λέγει ότι η Αγία Φωτού καταγόταν από το Ριζοκάρπασο, από απλοϊκούς γονείς. Από νεανική ηλικία απέρριψε την κοσμική ζωή και τον γάμο και απεσύρθηκε σε ασκητήριο που δημιούργισε, μέσα σε μια σπηλιά. Εκεί έζησε μία άγια ζωή , με προσευχή, νηστεία εγκράτεια, και παρθενία, αφιερωμένη στον Θεό.
Η παράδοση λέγει επίσης 'οτι η Αγία έκανε θαύματα ενώ ακόμη βρισκόταν στην ζωή. Όταν απεβίωσε ετάφη από πιστούς και ευλαβείς Χριστιανούς. Στον Τάφο της ο οποίος ανεκαλύθηκε μετά από θεία αποκάλυψη, έγραφε τα εξής λόγια: Φωτεινή Παρθένος Νύμφη Χριστού.
Η θεία αυτή αποκάλυψη έγινε κατά τον 15 ο αιώνα καθώς μαρτυρεί ο χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς. Γράφει στο " Χρονικόν " του: " Ακόμη ευρίσκεται εις την Ακροτικήν ( Καρπασίαν ) εις την Κώμην του Αγίου Ανδρονίκου της Κανακαριάς, έχει ολίγον καιρόν και ευρέθη δι αποκαλύψεως Θεού, την λέγουν Αγίαν Φωτεινήν, και ο τάφος της έχει κάτω της γης. Έχει βήμαν και λειτουργούν και έχει νερόν αγίασμαν και έχει πολλύν βάθος νερόν και εις το γύρισμαν του φενκαριού ( στην αλλαγή του φεγγαριού), πήσση απάνω το νερόν, καθώς πήσσει το πάγος εις μίαν τζίππαν και σηκώνουν το ως γοιόν μίαν τάβλαν ως πάγος, και το ν' αργήση λεί ( όταν αρχίσει να λιώνει ) και γίνεται ψιλόν ως σγιόν τον κορνιακτόν ( λεπτόν σαν σκόνη ) και χολλιάζονται τυφλοί και θεραπεύονται ( και αλοίφονται οι τυφλοί και βλέπουν ) ".
Η Αγία Φωτού πιστεύεται ότι θεραπεύει ιδίως τις παθήσεις των ματιών. Ο τάφος της είναι υπόγειος και λαξευτός με 23 σκαλοπάτια και το αγίασμα βρίσκεται στο βάθος της σπηλιάς.
Μετά την προσφυγοποίηση τους, οι κάτοικοι του Αγίου Ανδρονίκου μετέφεραν τα οστά της Αγίας Φωτούς τις ελεύθερες περιοχές και τα τοποθέτησαν στον νεόκτιστο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στον Συνοικισμό Κολοσσίου στη Λεμεσό.
Από το 1974 μέχρι το 2003, ο Ναός της Αγίας Φωτούς που βλέπετε στις φωτογραφίες, εχρησιμοποιείτο από του Τούρκους σαν στάβλος για πρόβατα, αφού συλήθηκε και λεηλατήθηκε πρώτα.

In the village of Agios Andronikos of Yialousa in the Karpas peninsula (here), there is the cave where Agia ( Saint ) Fotini the Cypriot, who in Cyprus is known as Agia Fotou, lived an ascetic life and who is one of the most beloved saints of the region. When the residents of the village discovered the cave, they declared Saint Fotou as patron saint of the village and build a church to her name under Archbishop Chrysanthos, during the 18th century.
Every year on the eve of the feast of Saint Fotou, which is on August the 2 sec , thousands of faithful from across the Karpas but also from other parts of Cyprus filled the village of Agios Andronikos were they made temporary huts and began one of the biggest festivals of the island, with plenty of songs, dances, food and drink. The village of Saint Andronikos was until 1964 a mixed village and thus the Turkish Cypriot residents also participated and celebrated at the festival together with the Greek Cypriots.
Despite the love that people from the Karpas have for Saint Fotou, there is no information about her life, her origin, and the time she lived. What is known about her is based on tradition and the historian Leontios Machairas.
Local tradition from the Karpas says that Saint Fotou came from the village of Rizokarpaso and was of humble parents. From a young age she rejected secular life and marriage, and left to live in ascetic life in a cave which she carved out herself. There, Agia Fotou lived a holy life, with prayer, fasting, abstinence and virginity, a life devoted to God.
Tradition says also, that Saint Fotou made miracles even when she was alive. When she died, she was buried by faithful and devout Christians. In her tomb which was found by divine revelation, the following words were written: Fotini, Virgin Nymph of Christ.
This divine revelation took place during the 15th century as the historian Leontios Macheras states. He writes in his "Chronikon" the following: " by the Karpas peninsula at the village of Saint Andronikos, there was found a little while ago by God's revelation, the tomb of Saint Fotini, and her cave is below the earth. It has a Holy Alter and a place of worship and has Holy Water which runs very deep in depth and with each new moon the top of the water turns into ice and after people lift away and starts melting into small particles as thin as dust, the blind take these small particles and rub them on their eyes and the blind get well and can see".
Saint Fotou in particular is believed to cure diseases of the eyes. Her tomb is underground and is carved with 23 steps and the holy water is deep in the cave.
After becoming refugees, the residents of Agios Andronikos carried the bones of Saint Fotou to the free areas of Cyprus and placed them in the newly built church of Apostolos Andreas at the Kolossi refugee settlement in Limassol.
From 1974 until 2003, the church of Saint Fotou at the village of Saint Andronikos which you can see in the pictures, was used by the Turks as a stable for sheep after first being desecrated and pillaged.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου