ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

28η Σεπτεμβρίου: Εύρεσις Ιερών Λειψάνων Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου - September 28:The Finding of the Sacred Remains of Saint Neophytos the Recluse

Των Λευκάρων το κλέος και Κυπρίων το καύχημα, μονής Εγκλείστρας πολιούχε, Θεοφόρε Πάτερ ημών Νεόφυτε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και έγκλειστος εν άντρω καρτερών, θείαν χάριν εκομίσω, ην πιστοίς νυν παρέχει θήκη λειψάνων σου, Δόξα τω ταύτην βραβεύσαντι ημίν, δόξα τω σε δοξάσαντι δόξα τω χορηγούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιον Αγίου Νεοφύτου του Έγκλειστου.
«Να μελετάτε εγκαίρως τας κατηχήσεις. Να γνωρίζετε καιρόν νηστείας και καιρόν ύπνου και εγρηγόρσεως, καιρόν ανέσεως και εργασίας. Να αποφεύγετε διχονοίας, φθόνους, έριδας και ζήλους πονηρούς. Να μισήσετε την φιλαργυρίαν και την γαστριμαργίαν, και προ πάντος να ζήσετε βίον καθαρόν, και να έχετε εις την ψυχήν σας την αγάπην, η οποία είναι το ολόχρυσο κλειδί που κλείει έξω τον εχθρόν μας τον διάβολον» .

Παραγγελιές Αγίου Νεοφύτου Εγκλείστου

«Study catechism in advance. Know when is time to fast and know when is time to sleep and time to be alert, when is time for comfort and time for working. Avoid discord, envy, conflict and evil zeal. Learn to hate the love of money and food, and above all learn to live a clean life, and keep love in your souls, which is the golden key that locks out our enemy, the devil».
Advice by Saint Neophytos the Recluse

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου