ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Επίκτητος ο Θαυματουργός - Saint Epiktetos the miracle maker

Θείαν άσκησιν, στερρώς ανύσας, ευηρέστησας, Χριστώ οσίως, Θεοφόρε παμμάκαρ Επίκτητε. και δοξασθείς τη του Πνεύματος χάριτι, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγίου ΕπίκτητουΟ Όσιος Επίκτητος μνημονεύεται από τον χρονογράφο της Κύπρου Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας εκ των «Τριακοσίων» χριστιανών Αλαμάνων αγίων που ήρθαν από την Παλαιστίνη κι έζησαν στο νησί μας το 638 μ.Χ. Αφού βρήκε έναν ήσυχο τόπο, όπου υπήρχε λίγο νερό, έσκαψε στο μέρος εκείνο και κατασκεύασε σπηλιά, σαν κατακόμβη και ασκήτευσε εκεί. Το νερό αυτό που έτρεχε από τον βράχο, μετά την κοίμησι του χρησιμοποιόταν από τους πιστούς ως αγίασμα. Στη σπηλιά οδηγεί πέτρινη κυκλική σκάλα. Σώζεται στη σπηλιά και μια πέτρα σαν ανθρώπινο κεφάλι που χρησιμοποιούσε ο Όσιος για προσκέφαλο του κατα΄την παράδοση των της περιοχής.
Στο μέρος αυτό, που, ασκήτευσε και ετελείωσε τη ζωή του ο Όσιος, που ευρίσκεται κοντά στο χωριό Καζάφανι της Κυρηνείας, κτίστηκε μετά εκκλησία πάνω από την σπηλιά στο όνομα του Αγίου και συν τω χρόνω μαζεύτηκε κόσμος και κτίσθηκε το ομώνυμο χωριό Άγιος Επίκτητος. Ο 'Οσιος είναι και θαυματουργός διότι έκαμε διάφορα θαύματα και παλαιά, αλλά και στον αιώνα μας. Στη σπηλιά πιστεύεται ότι σώζεται και ο τάφος του Αγίου.
Ο Άγιος Επίκτητος, το χωριό όπου έζησε ο Άγιος, είναι σήμερα ένα από τα χωριά της Κύπρου που τα πατούν οι Τούρκοι κατακτητές. Η δε εκκλησία του Αγίου Επίκτητου που βλέπετε πιο κάτω έχει μετατραπεί σε τζαμί.

Ο 'Οσιος Επίκτητος πέθανε στις 12 Οκτωβίου μέρα κατά την οποίαν εορτάζεται η μνήμη του από την Κυπριακή Εκκλησία.

Saint Epiktetos is mentioned by the Cypriot chronicler Leontios Machaira as being one of the "three hundred" Alaman Christian saints who came from Palestine in 638 AD and lived on the island of Cyprus. After having found a quiet place where there was some water, he dug and built a cave, a catacomb, and became an ascetic there. After his death, the water that ran from the rock was used by the believers as holy water. A stone spiral staircase leads to the cave. Preserved in the cave is a stone in the shape of a human head believed by the local people as being the pillow of the Saint.
In this place, where the Saint lived as an ascetic and where he had completed his life, which is situated near the village of Kazafani in the district of Kyrenia, a church was built to his name above the cave at a later date, and over time, people gathered there and built the village of Saint Epiktetos. The Saint is also miraculous because he did various miracles during the past, but also in this century. It is believed that in the cave survives the tomb of the Saint.
Saint Epiktetos, the village where the saint lived, is today one of the villages of Cyprus which is under Turkish occupation. The church of the Saint, which you see below, has been converted into a mosque.

Saint Epiktetos died on October 12, and it is on this date that his memory is celebrated by the Church of Cyprus.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου