ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος μάρτυς Σώζων ο Κύπριος και το σπήλαιο του στο χωριό Ασπρογιά της Πάφου - Saint and Martyr Sozon the Cypriot and his cave in Asprogia village, Paphos


Ο Άγιος Σώζων είναι ένας τοπικός Άγιος της Πάφου και μάρτυρας της Κυπριακής Εκκλησίας, που όμως αγνοείται από τους συναξαριστές. Τον αναφέρει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς που γράφει :

"... Ομοίως ο Άγιος Σώζοντας εις του Πλακουντουδίου, παιδίν βοσκαρίδιν, και ετρέξαν το οι Σαρακηνοί όταν εκάψαν την εικόναν της Θεοτόκου εις την Μονήν και ετυπώθην η εικόνα εις τας πλάκας και είναι μέχρι την σήμμερον. Και ετρέξαν το, και εκράτεν το γαλευτήριν με το γάλαν και εσκοντύλισεν και ετζακίστην το γαλευτήριν και εχενώθην το γάλαν, και φαίνεται ως την σήμερον. Και ενέβην εις το σπήλαιον με τα άλλα παιδιά, και εβάλαν λαμπρόν και εκάψαν τα. Και έκτισαν ναόν και εβάλαν τα αγιάσματα (τα άγια λείψανα), και θεραπεύουν πάσαν νόσον".

Κατά τον Λεόντιο Μαχαιρά, λοιπόν, όταν ήρθαν οι Σαρακηνοί στην Κύπρο κατά την διάρκεια του 7ου μ.Χ. αιώνα, έκαψαν την εικόνα της Παναγίας στην Μονή (πιθανότατα είναι το κοντινό μοναστήρι της Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας, ή η Μονή των Ιερέων) και η μορφή της Παναγίας , από θαύμα τυπώθηκε πάνω στις πλάκες εκεί, και υπήρχε μέχρι τον καιρό του Μαχαιρά δηλαδή τον 14 ο αιώνα. Ο Άγιος Σώζων ήταν ένας νεαρός βοσκός από το Πλακουντούδιν, μεσαιωνικό οικισμό κοντά στο χωριό Ασπρογιά της Πάφου. Ο νεαρός αυτός βοσκός καταδιώχθηκε από τους Σαρακηνούς και κατά την καταδίωξη έσπασε το δοχείο με το γάλα που κρατούσε, και εφαίνοντο τα αποτυπώματα του χυμένου γάλακτος στις πέτρες. Ο Άγιος Σώζων κατέφυγε σε ένα σπήλαιο, όπου είχαν κρυφτεί και άλλα παιδιά και όταν έφθασαν οι Σαρακηνοί έβαλαν φωτιά στο σπήλαιο και τα έκαψαν.
Το σπήλαιο αυτό βρίσκεται κοντά στο χωριό Ασπρογιά της επαρχίας Πάφου και φέρει το όνομα "σπήλιος τ΄αή Σώζοντα". Το σπήλαιο είναι πολύ μεγάλο, αλλά μέσα σήμερα δεν υπάρχει τίποτα αφού έχει σταματήσει να είναι λατρευτικός χώρος. Λέγεται ότι στα παλιά χρόνια μέσα από το σπήλαιο πήγαζε νερό το οποίο εξέρχετο από το στόμιο του και εθεωρείτο αγίασμα. Κατά την επιτόπια παράδοση το αγίασμα του Αγίου Σώζοντος θεραπεύει τα μιμίθκια (εξανθήματα). 'Ομως σήμερα δεν υπάρχει καμιά ένδειξη νερού εκεί. Νερό πηγάζει από πολύ μικρότερο σπήλαιο το οποίο βρίσκεται μέσα στην κοίτη του ποταμού, πιο κάτω από το μεγάλο σπήλαιο. Κατά τα παλιά χρόνια επίσης, οι πιστοί κρέμμαζαν ρούχα στους άγριους θάμνους κοντά στο σπήλαιο.
Στην περιοχή που μαρτύρησε ο Άγιος, απέναντι από το σπήλαιο και το ποτάμι, κτίστηκε αργότερα εκκλησία όπου εφυλάγοντο τα οστά του μάρτυρα που εθεωρείτο θαυματουργός. Τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Σώζοντος στην Ασπρογιά υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η εικόνα του Αγίου σώζεται στη Μονή Χρυσορρογιάτισσας. Λείψανα του Αγίου σώζονται στην Μονή Μαχαιρά και στη Μονή Χρυσορρογιάτισσας.

Η μνήμη του Αγίου Σώζοντος εορτάζεται στις 7 Σεπτεμβίου.


Saint Sozon is a local Saint of Paphos and a martyr of the Church of Cyprus, but he is unkown to biographers of Saints' lives and for this reason he has no synaxary. However, he is mentioned by the Cypriot Medieval chronicler Leontios Macheras.
According to Leontios Machairas, when the Saracens came to Cyprus during the 7th century AD, they burned the icon of the Virgin Mary at the Monastery (probably the near by monastery of Panagia Chrysorroiatissa or Ayia Moni Monastery) and the image of the Virgin Mary was, printed by miracle on the flat stone surface there, and this image existed until the time of Macheras in the 14th century. Saint Sozon was a young shepherd from Plakountoudin, a medieval settlement near the village of Asprogia in Paphos. The young shepherd was persecuted by the Saracens, and during the chase he broke his milk container and the print of the spilled milk remained on the rocks where it fell. Saint Sozon fled to a cave where he hid along with other boys and when the Saracens reached them, they set fire to the cave and burned them. The cave is located near the village of Asprogia in the Paphos district and is called "The Cave of Saint Sozon". The cave is very large, but today there is nothing inside it since it has ceased to be a place of worship. It is said that in the old days there was water running from the cave which stemmed from its mouth and was considered to be holy water. According to tradition, the holy water of Saint Sozon cures hives. However, today there is no evidence of water there. There is water running from a much smaller cave located in the riverbed, below the large cavern. Also in the old days the faithful used to hang clothes on the wild bushes near the cave in order to be cured. In the area where the Saint became a martyr, opposite the cave and over the river, a church was built to his name in later years where the remains of the Martyr were kept and which were considered miraculous. The ruins of the church of Saint Sozon in Asprogia are still to be seen there. The icon of the saint survives at the Monastery of Chrysorrogiatissa. Holy remains of the Saint are kept in the Monastery of Machairas and the Monastery of Chrysorrogiatissa.

The memory of Saint Sozon is celebrated on the 7th of September.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου