ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Ο 'Οσιος Αββακούμ ο εν τω όρει της Καλαμιθείας ασκήσας - Saint Avvakum who lived as an ascetic on Mount Kalamitheia

Των Κυπρίων το κλέος, Καλαμιθάσης το καύχημα, και θαυματουργός ανεδείχθης, Αββακούμ πατήρ ημών, όσιε. Της Σολέας ανεδείχθης φαεινός, ως λύχνος διαυγέστατος, σοφέ. θεραπεύεις τους νοσούντας και τους κωφεύοντας άμα, μακάριε. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Οσίου Αββακούμ
Ο Όσιος Αββακούμ είναι πολύ πιθανόν να ήταν ένας τοπικός Άγιος της Πιτσιλιάς, αλλά σύμφωνα με το συναξάρι του, ήταν ένας από τους "Τριακόσιους" πρόσφυγες από την Παλαιστίνη που ήλθαν και αποβιβάστηκαν στη Κύπρο μετά των διωγμών των Αράβων όταν κυρίευσαν τη Παλαιστίνη και τη Συρία. Ο Αββακούμ που φαίνεται να ήταν μοναχός ή ασκητής στην έρημο του Ιορδάνου, έψαχνε για να βρει καταφύγιο στα βουνά και στα όρη της Κύπρου. Αφού γύρισε τα όρη της περιοχής Σολέας, κατέληξε τελικά στο όρος της Καλαμιθείας, κοντά στα χωριά Καλαμιθάσα (που σήμερα δεν υπάρχει) και Φτερικούδι. Εκεί κατοίκησε σε μια σπηλιά που βρήκε και επιδόθηκε αμέσως σε πνευματικούς αγώνες, νηστεία, ταπείνωση, ακτημοσύνη, γυμνότητα, υπομένοντας το κρύο του χειμώνα. Αλλά τον περισσότερο χρόνο του τον περνούσε προσευχόμενος, για αυτό μπόρεσε να καθαρίσει από τα πάθη και αξιώθηκε να έχει το χάρισμα της θαυματουργίας όχι μόνο στις σωματικές ασθένειες αλλά και τις ψυχικές. Πολλοί κωφοί οι οποίοι είχαν προστρέξει στον Όσιο βρήκαν την θεραπεία των αυτιών τους και της κώφωσης τους. 'Ομως ο Όσιος έκαμε και άλλα πολλά θαύματα μέχρι που εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γηρατειά.
Το αγιασμένο του λείψανο εντιαφιάστηκε εντίμως από τους πιστούς της περιοχής και μετά ανήγειραν εκκλησία προς τιμή του Οσίου. Ο τάφος του Οσίου και τα οστά του ανακαλύφθησαν τελευταίως στο δυτικό μέρος της παλιάς του εκκλησίας που βρίσκεται ερειπωμένη κάτω από τη νέα εκκλησία.Και μετά τον θάνατο του συνεχίστηκαν οι θαυματουργίες σε ασθενείς που πρόστρεξαν στη βοήθειά του, και κυρίως κωφοί. Και έστι φαίνεται φανερά ότι ο Άγιος αυτός πήρε τη χάρη από τον Θεό να θεραπεύει την κωφότητα.Δίπλα στη νότια πλευρά της παλιάς εκκλησίας του Οσίου υπάρχουν, όπως λέγουν οι κάτοικοι του χωριού Φτερικούδι, μερικά από τα ερείπια του ασκητηρίου που έκτισε όταν ζούσε ο 'Οσιος, όταν έφυγε από τη σπηλιά που ασκήτευε ψηλότερα, ίσως λόγω του κρύου. Παλαιοί κάτοικοι του Φτερικουδλιου, είχαν προλάβει και είδαν τεμάχια γύψων που έπεσαν από τη παλαιά εκκλησία του Οσίου Αββακούμ στα οποία διεκρίνονταν ίχνη τοιχογραφιών.

Η μνήμη του Οσίου Αββακούμ του Θαυματουργού εορτάζεται στις 2 Δεκεμβρίου μαζί με τον Προφήτη Αββακούμ της Παλαιάς Διαθήκης.


Saint Avvakum is likely to have been a local saint of the Pitsilia region, but according to his synaxary, he was one of the "three hundred" refugees from Palestine who came and landed in Cyprus after their expulsion from Arabs when they conquered Palestine and Syria. Saint Avvakum who seems to have been a monk or a hermit in the desert of Jordan, was looking to find refuge in the hills and mountains of Cyprus. Having explored the mountains of the region of Solea, he finally settled at the Mountain of Kalamitheia, near the villages of Kalamithasa (which does not exist anymore) and Fterikoudi. There, he lived in a cave that he found, and immediately started his spiritual struggles through fasting, humbleness, poverty, nakedness, and enduring the winter cold. But he spend most of his time in prayer, thus he was able to purify himself from his passions and become worthy to have the gift of making miracles, not only curing physical illness but also mental as well. Many deaf people who come looking for the Saint's help found treatment for their ears and deafness. But the Saint also made many more other miracles until he passed way in peace at an old age.
The sanctified body of the Saint was burried with honour by the faithful of the area, and after that a church was erected in his honour. The tomb of the Saint and his holy relics were descovered recently in the western part of his old church which is found in ruins under the new church.
And after his death he continued to make miracle to patients who looked for his help, and particularly those who suffered from deafness. And thous, it is clearly obvious that this Saint recieved the grace from God to cure people from deafness.
Adjacent to the southern part of the old church of the Saint, there are, as the villagers of Fterikoudi say, some of the remains of the hermitage which the Saint built while he was still alive, when he left the cave situated higher up, perhaps due to the cold. Older residents of Fterikoudi had the opportunity to see gypsum pieces that fell from the old church of Saint Avvakum which had traces of frescoes.

The memory of Saint Avvakum the Miracle Maker is celebrated on December the 2nd along with that of the Prophet Avvakum of the Old Testament.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου