ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Το Τουρκοκυπριακό χωρίο Φάσλι στην επαρχία Πάφου - The Turkish Cypriot village of Fasli in the Paphos District

Το Φάσλι είναι ένα αμιγές τουρκοκυπριακό χωριό της επαρχίας Πάφου, περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς.
Το Φάσλι είναι κτισμένο σε μέσο υψόμετρο 500 μέτρων. Η περιοχή του είναι διαμελιμένη από αρκετά ρυάκια που χύνονται είτε στον κόλπο της Χρυσοχούς, είτε στη δυτική θαλάσσια περιοχή της Πάφου. Η θέση του χωριού στο οροπέδιο της Λαόνας επιτρέπει εξαιρετική θέα τόσο προς τον Κόλπο της Χρυσοχούς, όσο και προς το γειτονικό δάσος του Ακάμα.
Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού των Μαμωνιών και οι λάβες και διαβάσες του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη του σχηματισμού των Μαμωνιών, φαιοχώματα και πυριούχα εδάφη.
Το Φάσλι δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 610 χιλιοστόμετρα Στο χωριό, προτού εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του, εκαλλιεργούντο κυρίως τα σιτηρά. Μεγάλο μέρος της διοικητικής του έκτασης καταλαμβάνεται από το κρατικό δάσος του Ακάμα.
Από συγκοινωνιακής απόψεως, το Φάσλι βρίσκεται δίπλα στον δρόμο (ένα μέρος του είναι σκυρόστρωτος) Ανδρολίκου - Ίνιας. Από το χωριό Ανδρολίκου, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του, απέχει περί τα 3 χιλιόμετρα, και από τα χωριά Ίνια και Δρούσια, που βρίσκονται στα νοτιοανατολικά του, περί τα 4 χιλιόμετρα.

Το χωριό γνώρισε πληθυσμιακές αυξομειώσεις Το 1881 οι κάτοικοί του ήσαν 60 που μειώθηκαν στους 41 το 1891, αυξήθηκαν στους 44 το 1901, στους 46 το 1911, στους 68 το 1921, μειώθηκαν στους 39 το 1931 αλλά αυξήθηκαν στους 70 το 1946, στους 76 το 1960 και τους 99 το 1973. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του Φάσλι εξαναγκάστηκαν από την ηγεσία τους να εγκαταλείψουν το χωριό τους και να μεταφερθούν, μαζί με όλους τους άλλους Τουρκοκύπριους των ελεύθερων περιοχών για εγκατάσταση στις κατεχόμενες περιοχές. Η μεταφορά τους έγινε το 1975. Το χωριό, μέχρι πρόσφατα εξακολουθούσε να είναι εγκαταλειμμένο και σε κατάσταση ερειπίων, όμως τα τελευταία χρόνια μερικά σπίτια έχουν επιδιορθωθεί από Ελληνοκύπριους που τα νοικιάζουν από το κράτος ως εξοχικές κατοικίες.
Το χωριό δεν απαντάται σε μεσαιωνικές πηγές, τουλάχιστον με τη σημερινή του ονομασία. Σύμφωνα όμως προς την επικρατούσα άποψη, το χωριό οφείλει την ονομασία του πιθανώς σε επιζών αρχαίο τοπωνύμιο, που μερικοί συσχετίζουν με την αρχαία ελληνική πόλη Φάσηλις της Μικράς Ασίας . Δεν μπορεί βέβαια να αποδειχθεί οποιαδήποτε αρχαία σχέση της περιοχής αυτής της Κύπρου με την πόλη Φάσηλις, και η σχετική θεωρία βασίζεται μόνο στην ομοιότητα των δύο ονομασιών. Εάν υπήρχε στην περιοχή του χωριού Φάσλι αρχαίος οικισμός, τούτο είναι άγνωστο.Σε χάρτη της περιόδου της βενετοκρατίας σημειώνεται στην περιοχή οικισμός με την ονομασία Masmi που κατά τον Ν. Γ. Κυριαζή, ίσως επρόκειτο για το χωριό Φάσλι με παρεφθαρμένη απόδοση της ονομασίας του.
Στο χωριό Φάσλι υπάρχουν τα ερείπια εκκλησίας αφιερωμένης στον άγνωστο Άγιο Κάρυο. Μερικοί πιστεύουν ότι ο Άγιος Κάρυος είναι παραφθορά του ονόματος "Άγιος Μακάριος". 'Ομως , πρώτα, πρώτα , το όνομα "Κάρυος" γράφεται με ύψιλον και όχι με γιότα, ενώ η παρουσία του ονόματος "Κάρυος" σε κατοίκους της περιοχής, υποδεικνύει ότι πρόκειται για κάποιο τοπικό άγιο. Αυτό όμως που έχει περισσότερη σημασία είναι ότι η ύπαρξη της εκκλησίας του Αγίου Κάρυου στο χωριό παραπέμπει σε καιρούς όπου οι κάτοικοι του ήταν Έλληνες και Χριστιανοί. Προφανώς κατά την Τουρκοκρατία να είχαν ασπαστεί το Ισλάμ για να γλυτώσουν τους τουρκικούς φόρους, αλλά να έμειναν κρυφά Χριστιανοί, δηλαδή θα ήταν Λινοβάμβακοι. Με την πάροδο του καιρού όμως, τουρκοποιήθηκαν πλήρως.

Πηγή : Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Fasli is a wholly Turkish Cypriot village in the Paphos district, about 10 kilometers southwest of Polis Chrysochou. Fasli is built at an average altitude of 500 meters. The area is cut through by several streams, which flow either to the Bay of Chrysochou, or to the western sea area of Paphos. The position of the village on the plateau of Laona, allows excellent views of both the Bay of Chrysochou, and the nearby Akamas forest.
From a geological point of view, the administrative area of the village is dominated by the formation of deposits and lavas of Mamonia and crossings to the Troodos ophiolite Complex. Over these rock territories, the formation of Mamonia was developed, which is composed of grey and pytite earth. Fasli receives an average annual rainfall of 610 mm. Before being abandoned by its inhabitants, mainly cereals were cultivated in the village. Much of its administrative area is occupied by the Akamas state forest. As for transportation, Fasli is next to the road (part of it is dirt road) between Androlikou and Innia villages. The village of Androlikou, which is located in the northeast, is about 3 kilometers away, while the villages of Droushia and Innia, which are located in the southeast, are about 4 kilometers away.

The village has experienced population fluctuations In 1881 the inhabitants were 60, but were reduced to 41 in 1891, increasing to 44 in 1901, to 46 in 1911, to 68 in 1921, but decreased to 39 in 1931, while they increased to 70 in 1946, to 76 in 1960, and 99 in 1973. After the Turkish invasion of 1974, the Turkish Cypriot inhabitants of Fasli were forced by their leadership to abandon their village and moved, along with all other Turkish Cypriots in the free areas, for settlement in the occupied territories. The move took place in 1975. The village until recently was still abandoned and was in a state of ruins, but in recent years some houses have been repaired by Greek Cypriots who rent them from the state as vacation homes.
The village does not appear in medieval sources, at least in its present name. However, according to the prevailing view, the village possibly owes its name to a surviving ancient place name, which some associate with the ancient Greek city of Fasilis in Asia Minor.
However, there is no prove of any link between this region of Cyprus with the ancient city of Fasilis, and the related theory is based only on the similarity of the two names. If there was an ancient settlement near the village of Fasli, this settlement today is unknown.
A map of the period of Venetian rule shows a settlement in the area called Masmi, which N. G. Kyriazis, claims that it might be the village of Fasli with a corrupt version of its name. In the village of Fasli, there are ruins of a church dedicated to the unknown Saint Karyos. Some believe that Saint Karyos is a corruption of the name "Saint Makarios". First of all, the name "Karyos" is spelled with a y and not an i, while the presence of the name "Karyos" to residents of the area, suggests that this is a local saint. But what matters most is that the existence of the church of Saint Karios in the village refers back to a time when its inhabitants were Greek and Christian. Apparently during the Ottoman Period, they had embraced Islam in order to escape the Turkish taxes, but remained Christians in secret, a sect known as Linovamvakoi. Over time, however, they became fully Turkified.

Source : The Great Cyprus Encyclopaedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου