ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Ο Άγιος Αρκάδιος Επίσκοπος Αρσινόης - Saint Arcadius Bishop of Arsinoe

Ποιµήν ιερώτατος, της Αρσινόης οφθείς, την Κύπρον εφαίδρυνας, των αρετών τω φωτί, παµµάκαρ Αρκάδιε. Όθεν παρά Κυρίου, δοξασθείς επαξίως, σύσκηνος ανεδείχθης, των Αγίων απάντων, µεθ' ων απαύστως πρέσβευε, υπέρ των ψυχών ηµών.

Απολυτίκιο Αγίου Αρκαδίου

Αυταδελφός του Οσίου Θεοσεβίου του Αρσινοΐτου, ο 'Οσιος Αρκάδιος ήταν ένας μεγάλος Ιεράρχης της Αρσινόης (σημερινής Πόλεως Χρυσοχούς) και λαμπρός φωστήρας των Χριστιανών της Πάφου. Ο Αρκάδιος γεννήθηκε στο χωριό Μελάνδρα της Πάφου και οι γονείς του ονομάζονταν Μιχαήλ και Άννα. Οι δύο αυτοί κατά σάρκα αδελφοί Όσιοι φαίνεται να έζησαν μεταξύ του τέλους του τετάρτου και αρχές του πέμπτου αιώνα. Ήταν δηλαδή σύγχρονοι του Αγίου Ιωάννη του Χρισοστόμου και του Αγίου Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου.
Ο Αρκάδιος πήγε σε νεανική ηλικία στην βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, όπου και απέκτησε εκεί την ανώτερη του μόρφωση, την οποία και πολύ ποθούσε. Κι εκεί στη Βασιλεύουσα, με τα κοσμικά θέλγητρα και τις διάφορες προκλήσεις παρέμεινε όπως και στην ιδιαίτερη πατρίδα του αγνός και σώφρων, εγκρατής και πιστός ακόλουθος της Χριστιανικής διδασκαλίας.Όταν επέστρεψε στην Κύπρο, η αγάπη του και ο πόθος του για την ασκητική ζωή τον ώθησαν να φεύγει από το σπίτι του και να κατακρύπτεται «εν όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης» όπως αναφέρει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος στον εγκωμιαστικό του λόγο προς αυτόν. Η φήμη του έφτασε μέχρι το Νίκων τον Μέγα, τον τότε επίσκοπο Αρσινόης ο οποίος και ζήτησε να τον δει. Κι αφού διαπίστωσε την ορθότητα της σκέψης του και την αγιότητα του βίου του, τον πίεσε να δεχθεί να γίνει ιερέας για να μπορεί να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στο λαό του Θεού. Με τη χάρη της ιεροσύνης που δέχτηκε από τα χέρια τoυ Νίκωνα, έβαλε σαν στόχο του υψηλότερες κορυφές της αρετής. Αγωνιζόμενος νύκτα και μέρα έφτασε στο σημείο να διώχνει με τη χάρη του Θεού δαιμόνια από τους ανθρώπους, να έχει την ιαματική χάρη και το προγνωστικό χάρισμα. Δεν ήταν, επομένως, καθόλου παράξενο το ότι αμέσως μετά το θάνατο του Νίκωνα όλοι πρόσβλεψαν σ' αυτόν για το θρόνο της Αρσινόης. Έτσι, ο λαός ομόψηφα και με χαρά εξέλεξε τον Αρκάδιο ως πραγματικά άξιο του Επισκοπικού Θρόνου της Αρσινόης. Ο Αρκάδιος δεν ήθελε να εγκαταλείψει την αγαπημένη του έρημο και τη «θεόγνωστον ησυχίαν», υπερίσχυσε όμως η ψήφος του Θεού, και χειροτονήθηκε επίσκοπος.Από το θρόνο της Ιεραρχείας ο Αρκάδιος έστρεψε την προσοχή του και στην προφύλαξη του ποιµνίου του από τις αιρέσεις. Είχαν φτάσει και στην Κύπρο οι αιρετικές δοξασίες των Αρειανών, των πνευµατοµάχων, των Γνωστικών και άλλων. Κι ο νέος επίσκοπος θεώρησε καθήκον του να αναλάβει σύντονη προσπάθεια διαφώτισης του λαού. Η ορθή πίστη είναι οι οδοδείκτες που οδηγούν στη σωτηρία. Κι ο Αρκάδιος φρόντισε να είναι σωστά τοποθετημένοι αυτοί οι οδοδείκτες. Και έτσι, ως φωτισμένος ποιμένας, μετέδιδε μέχρι τελευταίας του πνοής την αληθινή διδασκαλία του χριστιανισμού. Μετά από βαθύ γήρας παρέδωσε τη ψυχή του στα χέρια του Θεού στις 29 Αυγούστου που τελείται και η µνήµη του Τιµίου Προδρόµου. Ο Άγιος Αρκάδιος έκαμε πολλά θαύματα, και όταν ευρίσκετο ακόμη στη ζωή, αλλά και μετά το θάνατο του.Στο δάσος της Πάφου κοντά στο χωριό Κινούσα, και γύρω στα δυο χιλιόμετρα βόρεια από τη τοποθεσία «Άγιος Μερκούριος» βρίσκονται τα ερείπια της παλαιάς Μονής του Αγίου Αρκαδίου. Η μονή κτίστηκε κατά το πέμπτο αιώνα, πιθανόν από τον Άγιο Αρκάδιο, ή και από άλλους μετά το θάνατο του, πιθανόν στο τόπο όπου ο Άγιος προηγουμένως ασκήτευσε. Προσκυνήματα αφιερωμένα στον Άγιο Αρκάδιο υπήρχαν κάποτε και στα χωριά Κάθηκας και Γιόλου.

Η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου εορτάζεται στις 29 Αυγούστου.


Saint Arcadius was the blood brother of Saint Theosebius of Arsinoe. Arcadius was a great Hierarch of Arsinoe (present Polis Chysochous) and a brilliant luminary to the Christians of Paphos. He was born in the village of Melandra in Paphos and his parents were named Michael and Anna. These two Saints and flesh brothers seem to have lived between the late fourth and early fifth centuries. In other words, they lived during the time of Saint John Chrysostom and Saint Epiphanius, Archbishop of Cyprus.
At a young age, Arcadius went to the queen of all cities, Constatinople, where he acquired his higher education and which he desired so much to have. And while there, in Constantinople, with its secular attractions and a number of challenges, he managed to remain the same way as he was in his homeland; pure and wise, temperate and a faithful follower of Christian teaching. When he returned to Cyprus, his love and desire for the ascetic way of life led him to often leave his home and to hide "in the mountains and the caves and the holes of the earth" as is stated by Saint Neophytos the Recluse in a praise he wrote about his person. His fame reached Nikon the Great, the then Bishop of Arsinoe, who asked to see him. And after having learned about his way of thinking and his sanctity in life, he pressured him to agree to become a priest in order to be able to offer more services to the people of God. With the grace of the priesthood that he received from the hands of Nikon, he put as his aim to reach the highest peaks of virtue. Struggling night and day, he went so far as to drive away, with the grace of God, demons from people, to be able to cure sicknesses, and have the charisma to predict future events. It was therefore no surprise that immediately after Nikon's death, everybody looked towards him for the throne of Arsinoe. Thus, the people unified in one voice, elected Arcadius as being truly worthy of the Bishopric Throne of Arsinoe. Arcadius did not want to leave his beloved asectic life and his "God learning serinity", but the vote of God won over, and he was ordained Bishop. From the throne of Hierarchy, Arcadius turned his attention to the protection of his flock from heresy. During that time heretics and heretical beliefs such as Arianism, pneumatomachs, Gnostics and others, had reached Cyprus. And the new Bishop made it his duty to make a substantial effort to educate the people. The Orthodox faith is the sign post that leads to salvation. And Arcadius took care so that this sign post was properly placed. And so, as an enlightened pastor, he was preaching until his last breath, the true teaching of Christianity. At a ripe old age, he surrendered his soul to the hands of God on the 29th of August, the date on which the memory of John the Baptist is celebrated. Saint Arcadius did many miracles while he was alive, but also after his death. In the forest of Paphos near the village of Kinousa, and about two kilometers north of the "Saint Merkourios" site, the ruins of the ancient monastery of Saint Arcadius can be found. The monastery was built during the fifth century, probably by Saint Arcadius or by others after his death, probably in the place where the Saint previously lived as a hermit. Shrines dedicated to Saint Arcadius once also existed in the villages of kathikas and Giolou.

The memory of Saint Arcadius is celebrated on August 29.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου