ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ο Όσιος Βαρνάβας ο θαυματουργός ο εν τη Βάσση - Saint Barnabas the miracle maker who lived as a hermit at the village of Vasa

Πάσα η Βασέων πληθύς, συναχθείσα, ως έβλεψεν άπνουν εν κλίνη σε, ρήμασι γοεροίς εβόα: δος τελευταίον λόγον τοις δούλοις σου, Άγιε' δίδαξον που καταλείπεις τα τέκνα σου, πάτερ' όμως καν ώδε τω τάφω καλύπτη, άνω σε πάντες πλουτούμεν προστάτην και πρεσβευτήν των ψυχών ημών.

Εκ της Ακολουθείας του Οσίου Βαρνάβα ο εν τη Βάσση

Ο αρχαιότερος ιστορικός που αναφέρει για τον Όσιο Βαρνάβα της Βάσας είναι ο χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς: «εις την Βάσαν ο άγιος Βαρνάβας μοναχός». Ο Όσιος αυτός είναι ένας από τους «Τριακόσιους» πρόσφυγες κληρικούς μοναχούς και λαϊκούς που κατέφυγαν στην Κύπρο κατά τους διωγμούς των Αράβων. Μέσα σ΄αυτούς τους «Τριακόσιους» πρόσφυγες ήσαν και Κύπριοι που εμόναζαν στους Αγίους Τόπους. Ένεκα του διωγμού και των κινδύνων που διέτρεχαν να σφαγούν από τους μουσουλμάνους Σαρακηνούς, κατέφυγαν πολλοί από αυτούς στην Χριστιανική Κύπρο. Σ΄όλες τις εποχές του Χριστιανισμού υπήρχαν Κύπριοι Έλληνες μοναχοί που ζούσαν στους Αγίους Τόπους, όπως και σήμερα υπάρχουν. Σ' εκείνες τις δύσκολες μέρες αποφάσισαν να καταφύγουν σε ασφαλέστερα μέρη που υπήρχαν Χριστιανοί και το πιο κοντινό μέρος ήταν η Κύπρος. Έτσι, αφού συμφώνησαν πολλοί κληρικοί (επισκόποι -ιερείς), μοναχοί και λαϊκοί, να φύγουν από τα κατεκτηθέντα μέρη, αφού κατεδιώκοντο από τους μουσουλμάνους Σαρακινούς και εκινδύνευε και η πίστη τους και η ζωή τους, και ήταν σχεδόν αδύνατη η παραμονή τους στους Αγίους Τόπους. Κατέφυγαν λοιπόν στην Κύπρο.Ο Βαρνάβας που φαίνεται να ήταν Κύπριος - διότι το όνομα αυτό είναι Κυπριακό και υπήρχε κατ' αρχή από τον Απόστολο Βαρνάβα τον ιδρυτή της Κυπριακής Εκκλησίας- μαζί με τον Τίμωνα, έναν άλλο ασκητή που ήταν και αυτός Κύπριος, κατέφυγαν στο χωριό Βάσα κοντά στο Κοιλάνι. Πιστεύεται ότι καταγόταν και από αυτό το χωριό, διότι και το δοξαστικό των αίνων της Ακολουθίας του Οσίου Βαρνάβα αυτό αναφέρει. Και έτσι έσκαψαν (μάλλον πρέπει να τα ανακάλυψαν τα οποία ήταν παλαιοί τάφοι) εκεί τα ασκητήριά τους (τα οποία μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία πιο κάτω) και επεδώθησαν στους πνευματικούς αγώνες, νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές.Ο Βαρνάβας μέσα από την εγκράτεια, τη παρθενία, την ακτημοσύνη και την προσευχή, γρήγορα αξιώθηκε να είχει θείο χάρισμα. Πήρε από τον Θεό τη χάρη να επιτελεί θαύματα και να γιατρεύει τους ασθενείς και κατά τη διάρκεια που ήταν ζωντανός και μετά τη κοίμησή του. Γι΄αυτό ονομάστηκε και θαυματουργός. Στην Ακολουθία του αναφέρεται ότι ο τάφος του, η λάρνακα των τιμίων του λειψάνων, έγινε για τους ασθενείς πηγή θεραπείας. Σε κάπιο τροπάριο της Ακολουθείας του Οσίου αναφέρεται από τον υμνογράφο ότι κατά την ώρα της κοιμήσεως του, το πρόσωπο του εξέλαμψε ως ήλιο ώστε οι εκεί παρευρισκομένοι κάτοικοι της Βάσσης εξέστησαν για το θαύμα αυτό.Στη σπηλιά του Οσίου βρέθηκε ολόκληρο το λείψανό του μέσα στη λάρνακα. Όμως σήμερα σώζονται μόνο μερικά τεμάχια του αφού τα πλείστα παρεχωρήθηκαν σε διάφορους Ναούς.
Στη Βάσα εσώζετο μέχρι το 1897 θολοτός Ναός αφιερωμένος στον Όσιο Βαρνάβα. 'Ομως, οι κάτοικοι του χωριού τον κατεδάφισαν για να τον αντικατεστήσουν με «μεγαλοπρεπή» Ναό τον οποίο αφιέρωσαν στην Παναγία την Ευαγγελίστρια.

Η μνήμη του Οσίου Βαρνάβα τιμάται στις 11 Ιουνίου, ήμερα κατά την οποία εορτάζεται και η μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα ιδρυτή της Κυπριακής Εκκλησίας.

The oldest surviving reference made about Saint Barnabas who lived as a hermit at the village of Vasa is found in the writings of the chronicler Leontius Machairas who states: "and at Vasa there is Saint Barnabas the monk". The Saint is one of the "Three Hundred" refugees; clergy, monks and laymen who fled to Cyprus during the persecution of the Arabs. Among these "Three Hundred'' refugees there were also Cypriots who lived as monks in the Holy Land. Because of persecution and due to the risk of being slaughtered by the Muslim Saracens, many of them fled to Christian Cyprus. Throughout the ages, there have been Christian Greek Cypriot monks and nuns living in the Holy Land, up to the present day. In those difficult days, these "Three Hundred" had decided to take refuge in safer parts of the world were Christians lived, and the closest place was Cyprus. So, many clerics (bishop-priests), monks and laity, agreed to leave from the conquered lands- since they were persecuted by the Saracen Muslims and their faith and their lives were in danger, and it was almost impossible to stay in the Holy Land. They therefore, fled to Cyprus.
Barnabas seems to have been a Cypriot - because this name is Cypriot and it already existed as the name of Apostle Barnabas, the founder of the Cypriot Church- and with Timon, another Cypriot ascetic, he fled to the village of Vasa which is near the head village of Kilani. It is believed that both Barnabas and Timon originate from this village because in a part of the Hymn for Saint Barnabas it is mentioned that Vasa is their birth place. And so, they dug (they probably discover the caves which were old tombs) their hermitages there (which you can see in the photos below) and gave themselves to spiritual struggles, fasting, vigil, prayer. Barnabas through sobriety, virginity, indigence and prayer, came quickly to be worthy of receiving the Divine Gift. He took from God the grace to perform miracles and heal the sick while he was still alive but also after he passed away. For this reason he was named "miracle Maker". In his Devine Service it states that his tomb, his remains from his burial crypt, were a source for treatment for patients. In another part of his Hymn, it is indicated by the Saint's hymnographer that at the time of his passing away, the Saint gave a shine on his face as bright as the sun, and that the bystander residents of the village of Vasa were amazed and astonished from this miracle. In the cave where the Saint lived, the relics of his whole body were found in his burial crypt. However, today only a few pieces of his relics survive because of a large part of them have been given to various churches. In the village Vasa, there existed until 1897, a domed church dedicated to Saint Barnabas. However, the residents of the village demolished it in order to replace it with a "magnificent" church which is dedicated to Panagia (Virgin Mary) Evagelistria.

The memory of Saint Barnabas is celebrated on June 11, the day which is also celebrated the memory of Saint Barnabas, the founder of the Church of Cyprus.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου