ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων - Saint John the Merciful

Εν τη υπομονή σου εκτήσω τον μισθόν σου, πάτερ όσιε, ταις προσευχαίς αδιαλείπτως εγκαρτερήσας, τους πτωχούς αγαπήσας και τούτοις επαρκέσας. Αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Άγίου Ιωάννη του Ελεήμων

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Νεαπόλεως (Λεμεσού) και ανατράφηκε από τους γονείς του Επιφάνιο και Ευκοσμία μέσα σε κλίμα ευσέβειας και πίστης. Αν και ο Άγιος ήθελε να υπηρετήσει την Εκκλησία, υπάκουσε στο θέλημα των γονιών του και νυμφεύθηκε. Όμως, η γυναίκα του πρώτα και ύστερα τα δύο του παιδιά πέθαναν και ως άλλος Ιώβ ο Άγιος δεν απελπίζεται αλλά δοξολογεί τον Θεό και αφιερώνεται ολοκληρωτικά στο θέλημά Του και στη διακονία των αδελφών του χριστιανών. Έτσι, όλοι οι πονεμένοι και βασανισμένοι, τα ορφανά και οι χήρες βρίσκουν προστασία από τον Άγιο, του οποίου η φήμη διαδίδεται παντού. Η φιλανθρωπία του αγίου δεν συγκινεί μόνο τους χριστιανούς, αλλά και τους ειδωλολάτρες. Τον καιρό εκείνο ο πατριαρχικός θρόνος της Αλεξανδρείας είχε χηρέψει και πρόκριτοι και λαός καλούν τον Ιωάννη να τον αναπληρώσει μετά και από τη σύμφωνο γνώμη του βασιλιά. Αν και αρχικά ο άγιος αρνείτο, εν τέλει υπάκουσε στο θέλημα του Θεού. Μόλις ανήλθε στον θρόνο με τη βοήθεια των κληρικών του κατέγραψαν όλους τους φτωχούς και ζητιάνους της πόλης και ο Άγιος άρχισε να οργανώνει τρόπους βοηθείας γι' αυτούς. Οργανώνει νοσοκομεία, πτωχοκομεία, ξενώνες για τους περαστικούς, μαιευτήρια για τις άπορες μητέρες, ορφανοτροφεία, συσσίτια για τους φτωχούς και αναπτύσσει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που κάνει την Αλεξάνδρεια αγνώριστη. Παράλληλα, ο Άγιος δεν φροντίζει μόνο για την υλική πρόοδο του ποιμνίου του, αλλά και για την πνευματική. Κτίζει πολλούς ναούς και χειροτονεί ευσεβείς ιερείς, οι οποίοι γίνονται δοχεία αγάπης για τον καθένα, μιμούμενοι τον Επίσκοπό τους που παραμένει ταπεινός και ασκητικότατος, μέσα σ' ένα φτωχικό κελί. Όταν στις αρχές του 7ου αιώνα ο βασιλιάς των Περσών Χοσρόης λεηλάτησε την Ιερουσαλήμ και θανάτωσε χιλιάδες χριστιανούς, ο Άγιος Ιωάννης οργάνωσε συνεργεία όπου δεχόντουσαν τους πρόσφυγες και τους περιέθαλπε με τρόπο μοναδικό και άγνωστο μέχρι τότε στην ιστορία. Μια μέρα μετά από παράκληση του πατρικίου Νικήτα ο Άγιος Ιωάννης δέχτηκε να τον συνοδεύσει έως την Πόλη, για να ευλογήσει τον αυτοκράτορα. Όταν έφτασαν στη Ρόδο είδε σε όραμα έναν φωτεινό μεγαλοπρεπή άντρα που τον καλούσε να έρθει στην Κύπρο. Και πράγματι ο Άγιος επιστρέφει στην Αμαθούντα όπου και εκοιμήθη.


Η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμων εορτάζεται στις 12 Νοεμβρίου.

Saint John the Merciful was born in Amathus of Neapoli (Limassol) and was raised by his parents and Epiphanius and Efkosmia in an atmosphere of piety and faith. Although the Saint wanted to serve the Church, he obeyed to the will of his parents and married. But after his wife died first and later his two children, like Prophet Job, the Saint did not despair but gave his thanksgiving to God and devoted himself entirely to His will and to the ministry of the Christian brothers. Thus, all those you suffered and were troubled from life, orphans and widows, found protection from the Saint, whose fame spread everywhere. The charity of the Saint did not move only Christians but also pagans. At that time the patriarchal throne of Alexandria (Egypt) was widowed and the church elders and the people asked John to replace the post which was also the agreement of the king. Although initially the Saint refused, he finally obeyed God's will. Once he was on the patriarchal throne, with the help of the clergy, he took record of all the poor and beggars in the city and the Saint began to organize ways to help them. He organized hospitals, houses for the poor, hostels for passersby, maternity hospitals for poor mothers, orphanages, soup kitchens for the poor and developed a large charity network that made Alexandria unrecognizable. Simultaneously, the Saint not only cared about the material progress of his flock, but for their spiritual progress as well. He build many churches and ordained many pious priests who were receptacles of love for everyone, imitating their bishop who remained humble and ascetic, living in a humble cell. When in the early 7th century the king of the Persians Hosroe plundered Jerusalem and killed thousands of Christians, Saint John had organized guest houses where refugees were taken in and were taken care of in such a unique way of love which was unknown until then in history. One day after a request by patrician Nikitas, Saint John agreed to accompany him to Constantinople, to bless the emperor. When they reached Rhodes, the Saint saw a vision of a magnificently bright man who asked him to come to Cyprus. Indeed the Saint returned to Amathus where he passed on to the next life soon after.

The memory of Saint John the Merciful is celebrated on November 12.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου