ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Ο Άγιος Πανηγύριος ο Θαυματουργός από το χωριό Μαλούντα Λευκωσίας - Saint Panigerios the Miracle Maker from the village of Malounta, Nicosia

Των Κυπρίων το κλέος, Μαλουντίων το καύχημα και θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Πανηγύριε, ιερωσύνης ενεδύσω την στολήν και θαυμάτων τε πηγή ανεδείχθης, τοις προστρέχουσιν εν πίστει εν τω πανσέπτω και θείω τεμένει σου. Δόξα τω ούτως ευδοκήσαντι Θεώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρησαμένω σε ημίν πρέσβυν ακοίμητον.

Απολυτίκιο Αγίου Πανηγύριου


Ο βίος του τοπικού αυτού Οσίου της Κύπρου δεν διασώζεται και ούτε έχει συναξάρη. Τα όσα θ' αναφερθούν παρακάτω είναι κάποια στοιχία από την Ακολουθία του και από την περιγραφή της εικόνας του. Καταγόταν κατά πάσαν πιθανότητα από το χωριό Μαλούντα της Λευκωσίας και ασκήτευσε σε ασκητήριο δίπλα από το χωριό αυτό.
Ο Όσιος Πανηγύριος φαίνεται να ακολούθησε τον ασκητικό βίο από νεαρή ηλικία. Φαίνεται να ήταν ιερομόναχος ο οποίος κατά πάσαν πιθανότητα, να έγινε μοναχός και μετά ιερέας σε κάποιο κοντινό μοναστήρι. Στην εικόνα του παρουσιάζεται ενδεδυμένος με φελόνιον ως ιερέας και με το δεξί του χέρι ευλογεί και με το αριστερό του κρατεί Σταυρό. Η εικόνα του Αγίου ζωγραφίστηκε το έτος 1708 και επισκευάσθηκε ξανά το έτος 1841. Στα δεξιά της εικόνας αναγράφεται: «1708. Έγινεν η παρούσα εικών, Μνήσθητι Άγιε του δούλου σου Χριστοδούλου Ιερέως μετά πάντος του οίκου». Και στα αριστερά αναγράφεται: «Ανεκαινίσθη η παρούσα απί της Επιτροπής Χαραλάμπους προσκυνητού 1841 από Χριστού». Η εικόνα του που είναι μεγάλη, σε μέγεθος θέσεως τέμπλου, βρισκόταν παλαιότερα στη παλαιά εκκλησία της Χρυσοπαντάνασας Μαλούντας, τελευταίως όμως μετεφέρθηκε μαζί με άλλες εικόνες, στη νέα εκκλησία του χωριού που επίσης είναι αφιερωμένη στην Παναγία Χρυσοπαντάνασσα.
Ο χρόνος που έζησε ο Όσιος είναι άγνωστος, αλλά από την Ακολουθία του φαίνεται ότι έζησε κατά τη περίοδο των αραβικών επιδρομών όπου διάφερα μέρη της Κύπρου είχαν έρθει κατά διαστήματα στην εξουσία των Αράβων. Γι΄αυτό δίδασκε τους χριστιανούς το χριστιανικό δρόμο και τους απότρεπε από τον εξισλαμισμό λέγοντας τους ότι αυτή η θρησκεία ήταν μια πλάνη «την μυθουργίαν των Αγαρηνών». Ζώντας με άσκηση και έχοντας πάντοτε κατά νου την δόξα της επόμενης ζωής, ο Όσιος Πανηγύριος απέκτησε θεία κατάνυξη και έζησε βίο ακηλίδωτο. Και αφού απέκτησε αυτές τις αρετές, αξιώθηκε από τον Θεό να γίνει θαυματουργός. Έδιωξε τις καταστροφικές ακρίδες και εθεράπευσε ασθενείς που έπασχαν από διάφορες ασθένειες.
Σύμφωνα με τοπική παράδοση του χωριού Μαλούντας, πριν σαράντα περίπου χρόνια, εσώζοντο ίχνη και ερείπια νοτιοανατολικά της κοινότητας, κάποιου ασκητηρίου που πίστευαν οι κάτοικοι του χωριού τότε, ότι ήταν το ασκητήριο του Οσίου Πανηγυρίου.

Η μνήμη του΄Αγίου Πανηγύριου του Θαυματουργού εορτάζεται και παμηγυρίζεται στις 15 Μαΐου.

The life of this local Saint of Cyprus has not been documented, nor does he have a synaxary (Lives of Saints). What is mentioned below are some data from his Devine Service and the discription of his icon. He probably came from the village of Malounta in the Nicosia district and lived as a hermit in a hermitage near the village.
Saint Panigerios seems to have followed an ascetic way of life from an early age. It seems that he was an hieromonach (monk-priest) who is likely to have become a monk and later a priest at a nearby monastery. On his icon he is presented dressed as a priest with a felonion- a liturgical vestment worn by a priest over his other vestments- and he is blessing with his right hand while with his left hand he is holding a Cross. The icon was painted in1708 and was repaired again in the year 1841. To the right of the icon the following is read: "1708. This icon was painted on the request of the servant of God priest Christodoulos, Bless me oh Saint and all my household". And on the left is read: "This icon was repaired by the Commission of Charalambos the priglim on the year of Christ 1841." The icon is large- its a size that makes it possible for the icon to be placed on an iconostasis- and was formerly in the old church of Panagia Chrysopantanasa of Malounta, but during the past few years it was taken, along with other icons, to the new village church which is also dedicated to the Virgin Mary Chrysopantanasa.
It is unknown when the Saint lived, but from his Devine Service it seems that he had lived during the period of the Arab raids, when different parts of Cyprus had come under Arab rule at different periods. He taught the Christian way to the Christians and discouraged them from converting to Islam by telling them that Islam as a religion was a delusion "the myth-making of the Hagarenes». Living as an ascetic and always having in mind the glory of the next life, Saint Panigirios acquired divine devoutness and lived an unblemished life. And since he acquired these virtues, he was claimed by God to make miracles. He expelled the devastating locusts and cured patients suffering from various diseases.

According to a local tradition of the village of Malounta, about forty years ago there were traces and ruins, surviving southeast of the community, which the resedents of the village then believed that it was the hermitage of Saint Panigerios.

The memory of Saint Panigerios is celebrated with a feast on May 15.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου