ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Ο Όσιος Θεόδωρος ο Ταμασεύς - Saint Theodorus of Tamassos

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Θεόδωρε το πνεύμα σου.

Απολυτίκιο Οσίου Θεοδώρου του Ταμασέα

Ο Άγιος Θεόδωρος έζησε τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες από την γην των Ταμασέων.Δηλαδή από την Ταμασόν, εκεί που βρίσκεται σήμερα το χωριό Πολιτικό. Ο πατέρας του ήταν αγαλματοποιός. Κατασκεύαζε αγάλματα θεών, τα οποία ο γιος του Θεωνάς έπαιρνε και τα πωλούσε στην αγορά. Η ακόλουθη παράδοση η οποία διασώθηκε από στόμα σε στόμα στους κατοίκους του Πολιτικού δείχνει την σχέση που είχε ο Άγιος Θεόδωρος με τον Άγιο Ηρακλείδιο. Μία ημέρα ενώ ο Ηρακλείδιος, ο Μνάσωνας και ο Θεόδωρος τους οποίους συνέδεε φιλική σχέση, αποφάσισαν να πάνε στην πέραν του Πεδιαίου συνοικία της Ταμασού τα Πέρα.
Ο Θεόδωρος πήρε μαζί του και τα αγάλματα που του έδωσε ο πατέρας του να τα πωλήσει. ΄Ηταν χειμώνας και ο Πεδιαίος ποταμός έτρεχε γεμάτος. Ο Θεόδωρος τότε άρχισε να ρίχνει τα αγάλματα στον ποταμό προσευχόμενους στους θεούς του να σταματήσει ο ποταμός. ‘Έριξε ένα, δύο, τρία αλλά δεν έγινε τίποτε. Τότε έριξε όλη την σακούλα με τα αγάλματα αλλά και πάλι δεν έγινε τίποτε. Ο άγιος Ηρακλείδιος τότε ήρεμος, προσευχήθηκε στον θεό και με το ραβδί του άγγιξε τον ποταμό. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Ο ποταμός χωρίστηκε στα δύο και πέρασαν στην αντίπερα όχθη. Σύμφωνα με τον Βίο του Αγίου Ηρακλειδίου, ο Άγιος Θεόδωρος έζησε την ίδια περίοδο με τους Αγίους Ηρακλείδιο και Μνάσωνα. Κάποτε είχε πάει στην Ρώμη με τον φίλο του Μνάσωνα για να λύσουν κάποιες διαφορές που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ των ειδωλολατρών των χωριών Πολιτικού και Πέρα για το ποιος από τους ψευδωνύμους θεούς ήταν ο μεγαλύτερος. Εκεί οι δύο φίλοι γνωρίστηκαν με μερικούς από τους αποστόλους. Τόσο μεγάλη ήταν η δίψα τους για την νέα θρησκεία και αντί να γυρίσουν πίσω, ταξίδεψαν στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσουν τον κορυφαίο των αποστόλων τον Πέτρο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αφού δέχτηκαν όλα όσα καταλεπτώς τους εξιστόρησαν οι απόστολοι, βαπτίσθηκαν. Μετά την επιστροφή τους από τα Ιεροσόλυμα συνάντησαν στην Κύπρο τους αποστόλους Παύλο, Βαρνάβα και Μάρκο και τον πρώτο Κύπριο Επίσκοπο τον Άγιο Ηρακλείδιο. Ο Μνάσωνας συνόδεψε τους αποστόλους και τον άγιο Ηρακλείδιο στην πορεία τους για την Πάφο ενώ ο Άγιος Θεόδωρος αποτραβήκτηκε και έζησε σκληρή ασκητική ζωή για τριανταοκτώ χρόνια. Έτρωγε πολύ λίγο. Ακόμα και το νερό το χρησιμοποιούσε πολύ λίγο. Αναφέρετε δε ότι την σκληρή αυτή ζωή την έζησε στην σημερινή περιοχή "Παλιοεκκλησιά" έχοντας πάνω του σειρά από βαρίδια. Πριν πεθάνει φώναξε τον Άγιο Ρόδωνα Τρίτο Επίσκοπο Ταμασού, στον οποίο ανέφερε όσα γνώριζε για τον Βίο του Αγίου Μνάσωνα και Ηρακλειδίου δίνοντας του μάλιστα όσα ο ίδιος έγραψε για αυτούς. Του ανάθεσε το δύσκολο έργο της συγγραφής των έργων των Αγίων μας. Η τελευταία του διδασκαλία απευθυνόταν στα πνευματικά του παιδιά τα οποία φώναξε κοντά του λίγο πριν πεθάνει. Τον Άγιο Θεόδωρο κήδευσαν οι Άγιοι Ηρακλείδιος και Μνάσωνας στον τάφο του πατέρα του Μνάσωνα Χρύσιππου.
Στο χωριό Πολιτικό, μέχρι τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, εσώζετο παλαιός Ναός αφιερωμένος στο όνομα του Αγίου Θεοδώρου του Ταμασέα, ο οποίος κατεδαφίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον μέχρι σήμερα υπάρχοντα Ναό, επίσης αφιερωμένο στον Άγιο Θεόδωρο. Δίπλα στον Ναό του Οσίου Θεοδώρου, στα νότια, σώζεται η σαρκοφάγος που θεωρείται ο τάφος του.

Η μνήμη του Οσίου Θεόδωρου του Ταμασέα εορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου

Saint Theodorus lived during the early years of Christianity. His parents were idolaters from the land of Tamaseon, meaning Tamassos, where the village of Politiko is situated now. His father was a statuary. He carved statues of gods, which his son Theonas took and sold to the market. The following legend which has been passed down from generation to generation by the residents of the village of Politiko, demonstrates the relationship between Saint Theodorus and Saint Heracledius. One day while Heracledius, Mnason, and Theodorus (who were friends) decided to go to the district of Tamassos which was beyond the Pediaios River, the district of Pera. Theodorus carried with him the statues that his father gave him to sell. It was winter and the Pediaios River was running full. Theodorus then began to throw the statues in the river praying to the gods for the river to stop running. He threw one statue, two, three, but nothing happened. Then he threw the whole bag with the statues he was carrying, but again nothing happened. Saint Heracledius then, feeling calm, prayed to God and with his stick touched the river. Then a great miracle took place. The river was split in two and they passed to the other side.
According to the Biography of Saint Heracleidius, Saint Theodorus lived during the same period as the Saints Heracledius and Mnason. Once he went to Rome with his friend Mnason to resolve some disputes which had arisen between the pagan villages of Politiko and Pera about which of the false gods was the greatest. There, in Rome, the two friends met with some of the apostles. Their thirst for the new religion was so great, that instead of coming back to Cyprus, they traveled to Jerusalem to meet the top of the apostles, Peter and John the Evangelist. Once they accepted everything that the apostoles with detail narrated to them, they were baptized. After their return from Jerusalem, they met in Cyprus the Apostles Paul, Barnabas and Mark and the first Cypriot Bishop, Saint Heracledius. Mnason accompanied the apostles and Saint Heracledius on their way to Paphos and Theodorus removed himself from the world and lived a hard, ascetic life for thirty-eight years. He ate very little. Even the water he used for drinking was very little. It is said that he lived this hard life in the area known today as "Palioeklisia" carrying on him a number of weights. Before he died he called Saint Rhodon, the third Bishop of Tamassos, and told him what he knew about the lives of Saint Mnason and Saint Heracleidius and even gave him the paper on which he had written what he knew about them. He had assigned to Rhodon the difficult task of writing the acts of these two saints. His last teaching was addressed to his spiritual children whom he had called on to him shortly before he died. The funeral of Saint Theodorus was made by the Saints Heracledius and Mnason and he was barried at the tomb of Mnason's father, Chrysippus.

Until the late nineteenth century, in the village of Polititiko, there was an ancient church surviving which was dedicated to Saint Theodorus of Tamassos, which was demolished and replaced by the hitherto existing church, also dedicated to him. Next to the Church of Saint Theodorus, to the south, there is a sarcophagus which is believed to be his tomb.


The memory of Saint Theodorus of Tamassos is celebrated on October 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου