ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Ο Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος Λεδρών - Saint Triphyllius Bishop of Ledra

Ζήλον πίστεως έχων, Παμμάκαρ, ανεβλάστησας καρπούς ωρίμους, των γαρ εχθρών κατήσχυνας τας φάλαγγας, και τον Βελίαρ, Τριφύλλιε, έκτεινας• Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέ τευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγίου Τριφυλλίου

Ο Άγιος και επίσκοπος Τριφύλλιος είναι ένας τοπικός Άγιος της Κύπρου που διετέλεσε κι επίσκοπος Λεδρών (Λευκωσίας) κατά τον 4 ο μ.Χ. αιώνα.
Μας είναι γνωστός από διάφορες πηγές. Στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται στις 13 του Ιούνη. Εξ άλλου αναφέρεται και στα πρακτικά της Συνόδου της Σαρδικής (Σόφιας) το 344, τα οποία είχε προσυπογράψει μαζί με τους άλλους συγχρόνους του Κυπρίους επισκόπους. Ο Estienne de Lusignan γράφει ότι ο Τριφύλλιος είχε ανέλθει στον επισκοπικό θρόνο των Λεδρών κατά τα μέσα του 4 ου αιώνα. Ο Λεόντιος Μαχαιράς τον μνημονεύει επίσης στο Χρονικόν του, γράφοντας: Τριφυλλίου του Φωτολάμπους, επισκόπου Λευκωσίας.Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ 35) αφηγείται και μια ιστορία περί της κεφαλής του Αγίου Τριφυλλίου, που την τοποθετεί σε άγνωστο χρόνο και την σχετίζει με τον Άγιο Διομήδιο τον οποίο ονομάζει μαθητή του Τριφυλλίου. Γράφει συγκεκριμένα ότι μια φορά, όταν οι Σαρακηνοί κατέλαβαν την Κύπρο, βρήκαν στην εκκλησία της Παναγίας Οδηγήτριας (προφανώς στη Λευκωσία) τον τάφο του Αγίου Τριφυλλίου, τον άνοιξαν και βρήκαν ακέραιο το λείψανο του Αγίου, οπότε έκοψαν το κεφάλι και το πήραν για να το κάψουν. Ο νεαρός Διομήδιος όμως, έκλεψε από αυτούς το κεφάλι του Αγίου κι έφυγε. Όταν οι εισβολείς τον κυνήγησαν, από θαύμα πρήστηκαν και δεν μπόρεσαν να τον προλάβουν. Το λείψανο του Αγίου ετάφη ξανά στον Λευκομιάτη (προάστιο τότε της Λευκωσίας) όπου κτίστηκε Ναός που υφίστατο κατά τον 15 ον αιώνα, αφού ο Μαχαιράς προσθέτει ότι και ως την σήμερον (δηλαδή στις μέρες του) πολομά πολλά θαύματα εις τα πρήσματα. Η εκκλησία εκείνη καταστράφηκε αργότερα, άγνωστο πότε, ενώ εξαφανίστηκε και το λείψανό του. Κι ο Άγιος Νεόφυτος θεωρεί τον Άγιο Διομήδιο μαθητή του Αγίου Τριφυλλίου. Ωστόσο φαίνεται από τα γεγονότα ότι ο Άγιος Διομήδιος ήταν αρκετά μεταγενέστερος του Τριφυλλίου, συνεπώς δεν πορούσε να ήταν μαθητής του.Ο Τριφύλλιος, που θα πρέπει να γεννήθηκε στις αρχές του 4 ου αιώνα, είχε μορφωθεί στη Βηρυτό όπου παρέμεινε για μεγάλο διάστημα, σπουδάζοντας τους νόμους. Αυτό αναφέρεται από τον Νικηφόρο Κάλλιστο (Εκκλησιαστική Ιστορία) ο οποίος γράφει: Τον Τριφύλλιον εκείνον των Λεδρών επίσκοπον, λόγου τε αρκούντως πεπειραμένον, και δια νόμων άσκησιν, πλείστον εν τη Βηρυτόν διατρίψαντα πόλει...Αλλά και ο ιστορικός Σωζομενός (Εκκλησιαστική Ιστορία), ονομάζει τον Τριφύλλιον: επίσκοπον, άνδρα άλλως τε ελλόγιμον και δια νόμων άσκησιν πολύν χρόνον εν τη Βηρυτίων πόλει διατρίψαντα...Και οι δυο αυτοί συγγραφείς θεωρούν ότι ο Τριφύλλιος ήταν πολύ μορφωμένος και λόγιος. Ο ιστορικός Ιερώνυμος αναφέρει ότι ο Άγιος Τριφύλλιος υπήρξε πολυγραφώτατος συγγραφέας κι ότι ο ίδιος ο Ιερώνυμος είχε διαβάσει ένα έργο του, που ονομαζόταν Υπόμνημα εις το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντος. Ο Βυζαντινός λεξικογράφος Σουίδας αναφέρει πάλι ότι ο Άγιος Τριφύλλιος είχε γράψει σε ιαμβικό ποιητικό μέτρο τον Βίο και τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος. Γνωρίζουμε έτσι δυο από τα έργα του Τριφυλλίου,, από τα οποία, πάντως, δεν σώθηκε κανένα.Οι διάφορες εκκλησιστικές πηγές αναφέρουν και συμφωνούν όλες ότι ο Άγιος Τριφύλλιος υπήρξε μαθητής του Αγίου Σπυρίδωνος. Στον Βίο του Αγίου Σπυρίδωνος απαντώνται αρκετές αναφορές στον Άγιο τριφύλλιο, ο οποίος επανειλημμένα είχε συνοδεύσει τον Σπυρίδωνα σε περιοδείες του στην Κύπρο όσο και αποστολές στο εξωτερικό (μία επίσκεψη των δυο Αγίουν αναφέρεται ότι έγινε στην Αντιόχεια, όπου θεράπευσαν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο, γιο του Κωνσταντίνου.Εκτός από πολύ μορφωμένος και σπουδασμένος στη φημισμένη τότε σχολή της Βηρυτού, κι εκτός από συγγραφέας, αναφέρεται ακόμη ότι ο Άγιος Τριφύλλιος υπήρξε και δεινός ρήτορας. Ωστόσο (όπως αναφέρει ο Σωζομενός), σε μια περίπτωση προκάλεσε την οργή κι αντίδραση του Σπυρίδωνος επειδή σε ομιλία του τροποποίησε τη γνωστή ρήση του Χριστού άρον σου τον κράββατον και περιπάτει. Ο Τριφύλλιος, αντί κράββατον είχε χρησιμοποιήσει την λέξη σκίμποδα, που θεώρησε καλύτερη, οπότε ο Σπιρίδων αγανακτισμένος του είπε: Δεν είσαι, βάβαια, ανώτερος εσύ από εκείνον [τον Χριστό] που είπε κρεββάτι. Εσύ γιατί ντρέπεσαι να χρησιμοποιήσεις την ίδια λέξη;Ότι ο Άγιος Τριφύλλιος κατείχε τον επισκοπικό θρόνο των Λεδρών κατά το 344 αποδεικνύεται από τα πρακτικά της Συνόδου της Σαρδίκης. 'Αγνωστο όμως είναι για πόσο και ποιο διάστημα διετέλεσε επίσκοπος και πότε ακριβώς πέθανε.

Η μνήμη του Αγίου Τριφυλλίου εορτάζεται στις 13 Ιουνίου.

Saint and Bishop Triphyllius is a local Saint of Cyprus and he was Bishop of Ledra (Nicosia) in the 4th century AD. He is known from various sources. In the Synaxarion of Constantinople it is mentioned that his memory is celebrated on June 13. Moreover, he is mentioned in the canons of the Synod of Sardica (Sofia) in 344, which he signed along with other Cypriot bishops of his time. Estienne de Lusignan writes that Triphyllius was elected to the episcopal throne of Ledra in the middle of the 4th century. The Cypriot chronicler, Leontios Machairas, also mentions him in his Chronikon and writes the following: Triphyllius the Enlightened, Bishop of Nicosia.
Leontios Machairas (Chronikon, par.35) recounts a story about the head of Saint Triphyllius, which takes place at an unknown time and is related to Saint Diomidius whom he mentions as been a pupil of Triphyllius. He specifically writes that once, when the Saracens occupied Cyprus, they found the tomb of Saint Triphyllius in the church of Panagia Hodigitria (obviously in Nicosia), they opened it and found the relics of the Saint intact, so they cut off his head and took it away to be burned. However, young Diomidius stole the head of the Saint from them and run away. When the invaders chased after him, by a miracle, their bodies were swollen and they could not catch up to him. The relics of the Saint were buried again in Lefkomiati (then a suburb of Nicosia) where a church was built which existed in the 15th century since Machairas adds that until today (ie in his days) he makes many miracles especially curing swollen parts of the body. This church was later destroyed, unknown when, meanwhile the Saint's relics also disappeared. Saint Neophytos also considers Saint Diomidius as being a pupil of Saint Triphyllius. However, from the facts, it appears that Saint Diomidius was born much more later then Triphyllius, so he couldn't have been his pupil.
Triphyllius, who seems to have been born in the early 4th century, recieved his higher academic education in Beirut where he remained for a long time studying law. This is indicated by Nikephoros Kallistos (History of the Church), who writes:
This Triphyllius, Bishop of Ledra, is sufficiently experienced in law practice, he studied much in the city of Beirut ...
In addition, the historian Sozemenos (History of the Church), calls Triphyllius:
a bishop, a man well educated in the practice of law which he studied in the city of the Beirutians...
Both of these authors consider Triphyllius to be very well educated and an intelectual. The historian Ieronimus writes that Saint Triphyllius was a very good writer and that Ieronimus himself had read one of his works named Memoradum to the Song of Songs of Solomon. Byzantine lexicographer Suidas also mentions that Saint Triphyllius had written in iambic poetic meter The Life and Miracles of Saint Spyridon. We thus know about two of Triphylliu's works, of which, however, none have survived.
Various Church sources report, and all agree, that Saint Triphyllius was a pupil of Saint Spyridon. In the Biography of Saint Spyridon several references about Saint Triphyllius are found, who repeatedly had accompanied Spyridon on tours in Cyprus and missions abroad (it is stated that one of the visits of the two Saints was at Antioch, where they cured the Emperor Constantius, son of Constantine the Great. Apart from being very well educated and receiving his higher learning at the then famous School of Beirut, and apart from being a writer, it is also stated that Saint Triphyllius was a formidable orator. However (as is reported by Sozomenos), in one case he caused the anger and opposition of Spyridon because in one of his speeches he changed the famous saying of Jesus "Rise, take up thy bed, and walk". Instead of using the word bed, Triphyllius used the word mat, which he considered a better word, therefore Spyridon feeling indignant said to him: Surely, you are not higher than Him [Jesus] who said bed. Why are you ashamed to use the same word?

The memory of Saint Triphyllius is celebrated on June 13.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου