ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Η Αγία Ευδοκία η Μάρτυς από την Ηλιούπολη της Φοινίκης - Saint Eudokia the Martyr from Heliopolis of Phoenicia

Φόβον ένθεον αναλαβούσα, κόσμου έλιπες την ευδοξίαν και τω Λόγω Ευδοκία προσέδραμες. ου τον ζυγόν τη σαρκί σου βαστάσασα, υπερφυώς ηγωνίσω δι’ αίματος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγίας Ευδοκίας

Η Αγία Ευδοκία γεννήθηκε στη Ηλιούπολη της Φοινίκης (σημερινής Μπάαλμπεκ στο Λιβάνο) το 98-117 μ.Χ. και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Τραϊανού. Αυτή ήταν πόρνη και εξαιτίας της πορνείας μάζεψε πολλά χρήματα, αλλά ασθένησε κι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη και την πορνεία. Όταν θεραπεύθηκε μετά από έναν χρόνο επέστρεψε στην πόλη της, αλλά ζούσε στις παρυφές για να μην την αναγνωρίσουν. Εκεί, γνώρισε έναν μοναχό με το όνομα Γεράσιμος ο οποίος την κατήχησε κι αφού μετανόησε βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Θεόδοτο. Μετά την πνευματική αναγέννησή της, διαμοίρασε τα πλούτη της στους πτωχούς και κατέφυγε σε μοναστήρι. Όμως κατηγορήθηκε από τους πρώην εραστές της ως χριστιανή και συνελήφθη. Οδηγήθηκε στο βασιλέα Αυρηλιανό, ενώπιον του οποίου ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό και τιμωρήθηκε. Αλλά αφού ανέστησε με την προσευχή της τον υιό του βασιλέως, που είχε πεθάνει, τον έπεισε να πιστέψει στον Κύριο. Και τότε απελευθερώθηκε. Αργότερα όμως συνελήφθη από τον άρχοντα της Ηλιουπόλεως Βικέντιο και αποκεφαλίσθηκε.

Η μνήμη της Αγίας Ευδοκίας εορτάζεται τη 1 Μαρτίου

In thee the image was preserved with exactness, O Mother;
for taking up thy cross, thou didst follow Christ,
and by thy deeds thou didst teach us to overlook the flesh,
for it passeth away, but to attend to the soul since it is immortal.
Wherefore, O righteous Eudokia, thy spirit rejoiceth with the Angels.

Apolytikion of Saint Eudokia the Martyr

Saint Eudokia of Heliopolis was born in Phoenicia (present day Baalbeck in Lebanon) in 98-117 AD and lived during the time of the Emperor Trajan. She was a prostitute and through prostitution she was able to make a lot of money, but she fell ill and was forced to leave the city and prostitution. After a year, when she was healed, she returned to Heliopolis, but lived at the edge of the city in order not to recognized. There, she met a monk named Gerasimos who taught her about Christianity and after her repentance, she was baptized by Bishop Theodotus. After her spiritual rebirth, she gave her wealth to the poor and took refuge in a monastery. However, she was accused by her former lovers as being a Christian and was arrested. She was led to king Aurelian, before whom she confessed her faith in Christ and was punished. But after resurrecting through her prayers the son of the king, who had died, she persuaded him to believe in Christ. After that she was released. However she was later arrested by Vincent who was the governor of Heliopolis and was beheaded.

The memory of Saint Eudokia is celebrated on March 1

2 σχόλια: