ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Ο άραβας ποιητής Άδωνης, η παρακμή της κοινωνίας, και η Εποχή της Aσυνειδησίας - The Arab poet Adonis, cultural decay, and the Age of Ignorance

«Eμείς οι Άραβες έχουμε εκλείψει. Έχουμε την ποσότητα. Έχουμε τις μάζες του λαού, αλλά ένας λαός εκλείπει όταν δεν έχει πια δημιουργική ικανότητα, και την ικανότητα να αλλάξει τον κόσμο του».

Με αυτά τα ζοφερά λόγια ο μεγάλος ποιητής του αραβικού κόσμου, Άδωνης, εκφράζεται για τη σημερινή παρακμή της αραβικής κοινωνίας και του αραβικού πολιτισμού. Αν όμως κοιτάξουμε το θέμα με μια πιο κοντινή ματιά, αμέσως θα διακρίνουμε ότι αυτά που γράφει ο εξαίρετος αυτός ανθρωπος των γραμμάτων για το αραβικό έθνος, ισχύει εξίσου και για το δικό μας, το ελληνικό έθνος. Αν και εμείς δεν έχουμε τις μάζες του λαού, όπως οι άραβες, έχουμε και εμείς πέσει σε μια κοινωνική και πολιτιστική παρακμή. Εμείς οι έλληνες όπως και οι άραβες έχουμε σταματήσει να παράγουμε καινοτόμο πολιτισμό, και ενώ κάποτε ήμασταν πολιτισμικά πρωτοπόροι και μεταρρυθμιστές του ανθρώπινου πολιτισμού, έχουμε φθάσει σήμερα να είμαστε ουραγοί, πιθηκίζοντες. Έχουμε παύσει να μεγαλουργούμε διανοητικά και να γεννούμε ως έθνος φωτεινά πνεύματα ικανά να μας πάνε μπροστά. Ο λαός μας ακρωτηριάστηκε διανοητικά, βιάστηκε, το πνεύμα του καυτηριάστηκε, ευνουχίστηκε και στέρεψε και έπαψε να παράγει. Όπως λέει ένας άλλος κορυφαίος άραβας ποιητής, ο Νιζάρ Καμπάνι, έχουμε μπει στην Εποχή της Aσυνειδησίας.

"We [ Arabs] have become extinct. We have the quantity. We have the masses of people, but a people becomes extinct when it no longer has a creative capacity, and the capacity to change its world."

With these grim words, Adonis, the great poet of the Arab world, describes the current decay of Arab society and Arab culture. However, if we take a closer look at this issue, we will immediately realize that what this renowned man of letters writes about the Arab Nation, applies equally to our own Greek Nation. We might not have "the masses of people", but like the Arabs, we have fallen into a social and cultural decay. We Greeks like the Arabs have stopped producing innovative culture, and while we once were cultural innovators and reformers of human civilization, we have come to the point of lagging behind, and imitating other cultures. We have ceased to accomplish great intellectual things and to create as a nation bright minds capable to take us forward. Our people have been mentally crippled, our spirit has been cauterized, castrated, it has dried up and has ceased to produce. As another leading Arab poet, Nizar Qabbani, notes, we have entered the Age of Ignorance.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου