ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Ο Άγιος Καλανδίωνας στο χωριό Πάνω Αρόδες της Πάφου - Saint Kalandionas in the village of Pano Arodes in the district of Paphos

Στο χωριό Πάνω Αρόδες στην επαρχία της Πάφου βρίσκεται η μοναδική εκκλησία στον κόσμο η οποία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Καλανδίωνα. Είναι η κεντρική εκκλησία του χωριού και κτίστηκε το 18ο αιώνα. Ο Άγιος Καλανδίων είναι ένας από τους Αγίους της Πάφου που είναι άγνωστοι όχι μόνο στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, αλλά και στις άλλες επαρχίες της Κύπρου.
Σύμφωνα με τον Κύπριο χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά, ο οποίος έζησε κατά την 15ο αιώνα, ο Όσιος αυτός είναι ένας από τους «Τριακόσιους» Αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στη Κύπρο κατά τον έβδομο αιώνα όταν οι Σαρακηνοί κυρίευσαν τη Παλαιστίνη και τη Συρία, χώρες που ήσαν τότε τα μεγάλα κέντρα του Μοναχίσμου. Ο Άγιος Καλαντίων ήταν επίσκοπος στην Αντιόχεια και αφού έχασε το ποίμνιό του, μετέβει στη Κύπρο μαζί με τον Άγιο Αγάπιο και τον Άγιο Βαρλαάμ, όπου αποφάσισαν να ζήσουν πλέον ως ασκητές. Σύμφωνα ξανά με τον χρονογράφο Μαχαιρά οι τρεις αυτοί 'Οσιοι ασκήτεψαν στο χωριό Αρόδες της Πάφου. «... εις την Αρόδαν ο Άγιος Καλάντιος, ο Άγιος Αγάπιος και ο Άγιος Βαρλαάμ..». Για τα θαύματά τους αναδείχθηκαν Άγιοι μετά το θάνατό τους και οι πιστοί τους έκτισαν εκκλησία. Νότια της εκκλησίας βρίσκεται μαρμάρινη λάρνακα, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Αγαπίου ή Αγαπητικού. Πρόκειται για τον Όσιο Αγάπιο. Στα βόρεια βρίσκεται άλλη λάρνακα η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μίσιου ή Μισιτικού. Αυτά τα ονόματα τα άλλαξαν δεισιδαίμονες κάτοικοι (βλέπε εδώ). Το πιθανότερο είναι ότι ανήκει στο Όσιο Βαρλαάμ.

Η μνήμη του Αγίου Καλανδίωνα εορτάζεται στις 26 Απριλίου. Ακολουθία του Αγίου εξεδόθη το 1914 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

At the village of Pano Arodes at the province of Paphos there is the only church in the world that is dedicated to Saint Kalandionas. It's the central church of the village and was built in the 18th century. Saint Kalandion is one of the Saints of Paphos who is unknown not only in the wider Greek World, but also in the other districts of Cyprus.
According to the Cypriot chronicler Leontios Machairas, who lived during the 15th century, this Saint is one of the "Three Hundred" Alaman Saints who came to Cyprus in the seventh century when the Saracens conquered Palestine and Syria, countries that were then major centers of monasticism. Saint Kalandion was bishop of Antioch, and after losing his flock, he came to Cyprus along with Saint Agapios and Saint Barlaam, who decided to live from then on as hermits. According again to the historian Machairas, these three Saints lived as ascetics in the village of Arodes in Paphos. "... in Arodes there is Saint Kalantios, Saint Agapios and Saint Barlaam ..". Because of the miracles they made, they emerged as Saints after their death and the believers built a church to their name. South of the church there is a marble sarcophagus, bearing the name of Saint Agapios or Agapitikos. This sarcophagus must belong to the said Saint Agapios. To the north, there is another sarcophagus bearing the name of Saint Misios or Misitikos. These names were changed by superstitious inhabitants (see
here). Chances are that it belongs to Saint Barlaam.
The memory of Saint Kalandionas is celebrated on April 26. The Holy Service of the Saint was issued in Alexandria, Egypt in 1914.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου