ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Η Μονή της Αγίας Βαρβάρας στο χωριό Αργάκα της Πάφου - The Monastery of Saint Barbara at the village of Argaka in Paphos

Στα ανατολικά του χωριού Αργάκα της Πάφου, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Βαρβάρας η οποία σήμερα λειτουργεί ως ξωκκλήσι. Η Μονή αυτή είναι άγνωστο πότε κτίστηκε αλλά φαίνεται να ανάγεται από το 18ον αιώνα και λειτουργούσε μέχρι το 1821. Ανήκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και φιλοξενούσε ένα ηγούμενο και δυο διακόνους.
Ο Ι. Τσικνόπουλλος, αναφέρει τα ακόλουθα: «Εν Αγγλικόν μίλιον βορείως του χωρίου Αργάκα, πλησίον πηγής, ελειτούργει η Αγιοταφική Μονή της Αγίας Βαρβάρας. Κατά το 1821, ο Ηγούμενός της, ήτο ο Αγιοταφίτης Μοναχός Σωφρόνιος. Πλούσιος με δύο σπίτια εις την Αργάκαν, μελίσσια, ζώα και μέγα ποίμνιον είχεν, εκτός του υπηρετικού προσωπικού, και δύο Διακόνους. Κατά τον Ιούλιον του 1821, εζητήθη υπό των Τουρκικών Αρχών εις την Λευκωσίαν, όπου και εμαρτύρησε μετά των άλλων Εθνομαρτύρων. Ο Σωφρόνιος,
«παλλικάρι και γεμάτος», τουρκομαθής, είχεν υπηρετήσει επί επτά έτη ως Ιμάμης της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, μετενόησεν όμως και επανήλθεν εις την θρησκείαν των πατέρων του. Ήτο γνωστός ως «Καλόγηρος», ερμηνευτής ονείρων.
Για το μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας στην Αργάκα ο Κυριαζής αναφέρει τα ακόλουθα: «Πόθεν αύτη ιδρύθη, αγνοούμεν. Ανήκεν εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και ελειτούργει μέχρι το 1821, ότε ηρίθμει ηγούμενον και δύο διακόνους εκτός προσωπικού υπηρεσίας. Κατά πάσαν βεβαιότητα ο εθνομάρτυς Σωφρόνιος θα υπήρξεν ο τελευταίος ηγούμενος της Μονής».

Σήμερα δεν σώζεται τίποτα από τη Μονή της Αγίας Βαρβάρας παρά μόνο ο Ναός της ο οποίος είναι αρκετά ανακαινισμένος και μόνο τα λίγα κιονόκρανα και τα σκαλιστά πλαίσια γύρω από τις πόρτες, μαρτυρούν την ηλικία του. Λέγεται πως ο Ναός κάηκε και επανοικοδομήθηκε. Σώζεται το παλαιό ιερό και ο νότιος τοίχος, που σήμερα έχουν ενσωματωθεί με τον υπάρχοντα Ναό.
Κοντά στη Μονή σώζεται μέχρι σήμερα και το αγίασμα της, το οποίο βρίσκεται σε μια τοποθεσία την λεγόμενη «Βρυσίν του καλογήρου». Ο τότε ηγούμενος Σοφρώνιος όπως είδαμε ήταν γνωστός ως «Καλόγηρος». Όσα παιδιά έχουν δερματικό πρόβλημα πάνε και δροσίζονται με το αγίασμα και θεραπεύονται.
Ο Ναός της Μονής λειτουργεί 6-7 φορές τον χρόνο. Η Αγία Βαρβάρα είναι η προστάτιδα της κοινότητας Αργάκα, όπου στις 4 Δεκεμβρίου γιορτάζεται με μεγάλες τιμές και άπαντες τρέχουν να τιμήσουν την μεγάλη και αγία προστάτιδα.

To the east of the village of Argaka in the district of Paphos lies the Monastery of Saint Barbara, which now serves as a chapel. It is not known when the monastery was built, but it seems to date from the 18th century and it operated until 1821. It belonged to the Patriarchate of Jerusalem and had a host abbot and two deacons.
Church historian, I. Tsiknopoullos, states the following about the Monastery: "About one English mile north of the village of Argaka, near a water spring, operated the Monastery of Saint Barbara which belonged to the Holy Sepulcher. During 1821, its abbot was the Holy Sepulcher monk, Sophronios. He was rich with two houses in Argaka, bees, animals, a great flock of sheep and goats, and besides a number of work servants, he also had two deacons under his service. In July 1821, he was requested by the Turkish authorities in the Nicosia, where he found martyrdom along with the other martyrs of the (Greek) Nation. Sophronios, who was a brave and strong man, knew the Turkish language, he had served for seven years as an Imam of Saint Sophia in Constantinople, however he repented and returned to the religion of his forefathers. He was known by the nick name "Kalogiros (Monk)" and was an interpreter of dreams".
Kyriazis, another historian, states the following about the Monastery of Saint Barbara in Argaka: "We do not know when this Monastery was established. It belonged the Patriarchate of Jerusalem and operated until 1821, it had an abbot and two other deacons besides a number of work servants. It is almost certainly sure that the ethnomartyr Sophronios was the last abbot of the Monastery".
Today nothing remains of the Monastery of Saint Barbara except its church which has been repeatably renovated and now only a few capitals and carved frames around the doors show its age. It is said that the church was burned down and was rebuilt. The only part that was saved from the old church is the sanctuary and the south wall, now incorporated with the existing church.
Near the Monastery survives until today its holy water, which is located at the so-called "Vrysi tou Kalogirou" which means the "Water Spring of the Monk" in Greek. Abbot Sophronios, as we have seen, was known as "Kalogiros" which means "monk". Children who have skin problems go there and wash themselves with Holy Water in order to get well.
The church of the Monastery operates 6-7 times a year. Saint Barbara is the patron Saint of the community of Argaka where on December 4th her memory is celebrated with great respect and everybody in the village runs to honour their great saint and protector.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου