ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Οι Οσίοι Βαρνάβας και Ιλαρίωνας οι εν Περιστερώνι της Μόρφου - The Saints Barnabas and Hilarion of the village of Peristerona in the district of Morphou


Της ερήμου πολίται και εν σώματι άγγελοι και θαυματουργοί γεγονότες θεοφόροι Βαρνάβα και Ιλαρίων όσιοι- νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουρανίων χαρισμάτων αυτουργοί- όθεν χάριν ιαμάτων, εξ ουρανού πλουσίως εδέξασθε. δόξα τω ένδυναμώ σαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι' υμών, πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Οσίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνα


Οι Άγιοι Βαρνάβας και Ιλαρίων έζησαν κατά τους χρόνους της βασιλείας του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού (408-450 μ.Χ.), και κατάγονταν από την Καππαδοκία. Υπήρξαν ανώτεροι αξιωματικοί του βυζαντινού στρατού, αλλά, εγκαταλείποντας τις απολαύσεις της παρούσας ζωής, έγιναν μοναχοί και έζησαν με μεγάλη άσκηση και σκληραγωγία, και τελειώθηκαν οσιακά στη Μικρά Ασία. Όχι πολύ χρόνο μετά την κοίμησή τους, σύμφωνα με την παράδοση, η λάρνακα που περιείχε τα τίμια λείψανά τους ήλθε διαμέσου της θάλασσας στην Κύπρο, σε τόπο καλούμενο Στομάτιον. Οι Άγιοι τότε εμφανίστηκαν σε ευλαβή κάτοικο της πόλης των Σόλων, που λεγόταν Λεόντιος, και τον πρόσταξαν να παραλάβει τα λείψανά τους. Αυτός τότε, με τη βοήθεια των γυιών του μετέφερε την αγία λάρνακα σε τόπο της Σολέας, που τότε λεγόταν Λακκία, σήμερα δε είναι η περιοχή, που βρίσκεται το χωριό Περιστερώνα, και εκεί την κατάθεσαν, όπου και αργότερα κτίσθηκε ναός προς τιμή των Οσίων. Ενήργησαν δε και ενεργούν οι Άγιοι αυτοί πλήθος θαυμάτων σ' αυτούς, που προσέρχονται με πίστη στο ναό τους.

Η μνήμη των Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνα εορτάζεται στις 21 Οκτωβρίου.


The Saints Barnabas and Hilarion lived during the reign of Byzantine Emperor Theodosius the Short (408-450 AD), and came from Cappadocia. They were senior officers of the Byzantine army, but abandoned the pleasures of this life and became monks living in great ascentisism and after induring to many hardships, they both reposed in Asia Minor. According to tradition, not long after their death, the casket containing their relics came across the sea to Cyprus, to a place called Stomation. The Saints then appreared to a pious resident of the city of Soli, who was named Leontius, and commanded him to receive their remains. With the help of his son, he then, carried their holy relics to a place of Solea, then called Lakkia, and is today the area where the village Peristerona is situated, and there they burried the casket, where later a church was built in honour of the Saints. These Saints have made and are still making many miracles for those who come to their church with faith.

The memory of St. Barnabas and Hilarion is celebrated on October 21.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου