ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Ο Μέγας Διερμηνεύς Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος

Τον θεσμόν του Διερμηνέως, προς ευχερεστέραν διοίκησιν των υποτελών λαών, είχαν κι οι Άραβες και οι Βυζαντινοί.
Από την κατ' αρχάς απλήν υπηρεσιακήν θέσιν του Διερμηνέως προήλθε το αξίωμα του Μεγάλου Διερμηνέως ως Υφυπουργού των Εξωτερικών, είτα ως μέλος του Αυτοκρατορικού Συμβουλίου, και, τελικώς, εν Κύπρω, Κρήτη και Πελοποννήσω, ως μεσάζοντας μεταξύ του λαού και του Κράτους, ως Επιτρόπου της χώρας παρά τη τοπική Κυβερνήσει και Συμβούλου αυτής.
Εξελέγετο υπό των Αρχιερέων και των προκρίτων, η δ' εκλογή του επεκυρούτο και υπό του Σουλτάνου.
Εν Κύπρω, ο Μέγας Διερμηνεύς απετέλεσε την κυριωτάτην πολιτικήν εξουσίαν μετά τον Πασάν, ως Επίτροπος του Κυπριακού Λαού, και, ως εκ τούτου, εκέκτητο το δικαίωμα του υποβάλλειν απ΄ευθείας προς την Υψηλήν Πύλην τα αιτήματα των Κυπρίων.
Ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος εγεννήθη εις το χωριόν της Πάφου Κρήτου Τέρρα περί το 1750. Γενάρχης του ο Ιερεύς Φίλιππος Κορνέσιος.
Υπήρξε φιλάνθρωπος εις πενήτας, πολλά δ' Ιερά Κτίσματά του και αφιερώματα μαρτυρούν την θεοσέβειάν του. Έκτισε τον Ναόν του Αγίου Παύλου εις τον Άγιον Δομέτιον, και του Αγίου Γεωργίου εις την Αγλαντζιάν και την Αθαλάσσαν· ανεκαίνισε τον Ναόν του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου εις την ενορίαν του Αγίου Κασιανού· αφιέρωσε (1800), δια μνημόσυνον του αιώνιον, εις την Σεβάσμιαν και Ιεράν Μονήν Χρυσορροϊατίσσης τίμιον και προσκυνητόν Άγιον Ξύλον, κοσμηθέν υπό Ιακείμ Ηγουμένου της Μονής ταύτης (1801) · εδώρισεν εις την Εκκλησίαν του Αγίου Αντωνίου έπαυλιν του εν Κυθρέα (ΜΚΑ 130), 1798. Εις την Εκκλησίαν του Αγίου Αντωνίου πολλά είναι τα αφιερώματά του: τρείς Εικόνες της Παναγίας (της Παντανάσσης, της Ζωοδόχου Πηγής, και άλλης), Εικών του Αγίου Χαραλάμπους... Άρτοφόριον, Προσκυνητάρι, Ευαγγέλιον επηργυρωμένον, όλα Δέησις του δούλου του Θεού Γεωργίου και Μαρίας.
Εις κτήμα του εκτίσθη το Λεπροκομείον.
Το 1808, Ιανουαρίου 17, εχορήγησε 10 χιλιάδες γρόσια προς συντήρησιν της εν Λαυκωσία ιδρυθείσης Ελληνικής Σχολής (ΜΚΑ 154) :

νεύσει δε θεία Σχολής κοινής τα νυν τεθεμελιωθείσης, θείσις υπείκων διατάγμασιν καγώ ο Χ'' Γεώργιος ποτέ Ιωαάννου Δραγομάνος Κύπρου, ζήλω κινούμενος πατρίδος, και την των ομογενών επ' εγαθώ επίδοσιν και αύξησιν μάλλον η τον αέραν πνέων, αφιέρωσα τη τεθεμιλιωθείση κοινή Σχολή δέκα χιλιάδες γρόσια.

ο χατζη γεωργάκις μέγας λογοθέτης δραγομάνος κύπρου

Εις την γενέτειραν του διασώζεται το σπίτι του, το σπίτι του Κοτζάπαση· εις αυτήν έκτισε (1804) και τον Ναόν της Χρυσελεούσης.
Εις την Λευκωσίαν (Άγιος Αντώνιος, γωνιά οδών Χ'' Γεωργάκη και Γρηγορίου Ε') διασώζεται το διώροφον αρχοντικό του, αξιόλογον υπόδειγμα παλαιάς αρχοντικής κατοικίας.
Ο Αρχιεπίσποπος Χρύσανθος, δια τας πολλάς προς την Εκκλησίαν, και την Κύπρον γενικώτερον, υπηρεσίας του, απένειμεν εις αυτόν το αξίωμα ΜΕΓΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ.
Γενόμενος Ύποπτος δια την πολλήν υποστήριξιν των συμφερόντων του Κυπριακού Ελληνισμού, εκλήθη εις την Κωνσταντινούπολιν και εκαρατομήθη.

Κ. Ι. Μυριανθόπουλος
Χ'' Γεωργάκης Κορνέσιος
Λευκωσία, 1934

Οικία του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου εις την γενέτειραν του Κρήτου Τέρρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου