ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Η Μονή της Παναγίας των Χορτακίων στο χωριό Σωτήρα Αμμοχώστου - The Monastery of Panagia Chortakion at the village of Sotira in the district of Famagusta


Στην τοποθεσία Χορτάκια (Χορτάτζια), στα δυτικά του χωριού Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου, βρίσκονται δύο εκκλησίες καθώς και μια άλλη ερειπωμένη. Η μία του Αγίου Γεωργίου των Χορτακίων, η άλλη της Παναγίας των Χορτακίων, ενώ η ερειπωμένη είναι αυτή του Αγίου Θεοδώρου των Χoρτακίων.
Η εκκλησία της Παναγίας των Χορτακίων ήταν το καθολικό της άλλοτε ακμάζουσας Μονής της Παναγίας της Χορδακιώτισσας (Χορτακιώτισσας ή Χορτατζιώτισσας), της οποίας σήμερα σώζεται μόνο ο ναός και βόρεια του ναού υπάρχουν ερειπωμένα κελιά και πηγάδι. Η εκκλησία είναι του τύπου του μονόκλιτου με τρούλλο που σήμερα λειτουργεί ως κοιμητηριακός ναός. Η χρονολόγηση της εκκλησίας είναι αρκετά δύσκολη. Δεν έχουν διασωθεί στο εσωτερικό της τοιχογραφίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν χρονικό όριο. Τα ελάχιστα μορφολογικά στοιχεία που διασώζει η εκκλησία βοηθούν στη χρονολόγησή της στα τέλη του 12 ου αιώνα. Η εικόνα της Παναγίας της Χορδακιώτισσας, έργο του 1853, φυλάσσεται στην παλαιά εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στη Σωτήρα.

At a location called Chortakia, west of the village of Sotira in the district of Famagusta, there are two standing churches and another church which is ruined. One of them is that of Saint George Chortakion, and the other is that of Panagia (Virgin Mary) Chortakion, while the ruined one is that of Saint Theodoros Chortakion.
The church of Panagia Chortakion was the main church of the once thriving Monastery of Panagia Chordakiotissa, of which today survives only this church and north of the church there are ruins of monks' cells and a well for water. The church is of the single aisled with a dome type and now it serves as a church cemetery. The dating of the church is quite difficult. No frescoes have survived within the church that could be used as a terminus ante quem. The few morphological features of the church that have survive help to date it to the late 12th century. The icon of the Virgin Mary Chordakiotissa, a work of 1853, is now kept in the old church of the Transfiguration of Christ the Savior at the village of Sotira.

1 σχόλιο: