ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Ο Όσιος Θεόδωρος ο παρά το Ιδάλιον ασκήσας - Saint Theodoros who lived as an ascetic at the village of Idalion, Nicosia

Στα βόρεια του χωριού Δάλι (Ιδάλιον) της επαρχίας Λευκωσίας, στην κτηνοτροφική περιοχή, βρίσκεται νεόδμητης μικρός ναός, τιμώμενος επ΄ονόματι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου. Περί τα δέκα μέτρα δυτικά του μικρού αυτού ναού σε κάποιο λεκανοειδές βαθούλωμα περί τα τέσσερα μέτρα βάθος, βρίσκεται υπόγειο παρεκκλήσι κυρτού σχήματος περί τα τρία μέτρα μήκος. Το παρεκκλήσι αυτό βρίσκεται κτισμένο μέσα σε υπόγειο βράχο, σε σπηλιά σαν τάφος. Όπως φαίνεται από τη κατασκευή του πριν κτιστεί υπήρχε εκεί λαξευτή σπηλιά στην οποία πρέπει να ζούσε κάποιος ασκητής με το όμονα Θεόδωρος ή Θόρος όπως είναι γνωστός στο Δάλι. Η εκδοχή αυτή φαίνεται να συνάδει με την αναφορά του Κύπριου χρονογράφου Λεοντίου Μαχαιρά για την έλευση των «Τριακοσίων» προσφύγων από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, οι οποίοι ήταν ήρθαν καθώς λέει «πήγαν εδώ κι εκεί και σκάψαν την γην και μπήκαν μέσα κι' επροσεύχονταν στον Θεόν και τους προμήθευεν τα προς το ζην αναγκαία». Την γνώμη αυτή περί «τοπικού ασκητού», υποστηρίζουν και μερικοί φιλόχριστοι και ευσεβείς κάτοικοι του χωριού Δάλι, οι οποίοι πηγαίνουν κάθε Τρίτη της Διακαινησίμου (Τρίτη του Πάσχα) και κάνουν Λειτουργία στη νεόδμητη εκκλησία όπου μαζεύεται πολύς κόσμος. Πριν κτιστεί η καινούργια εκκλησία, παλαιότερα, έκαναν την λειτουργία εκεί στο «Βαθούλωμα», έτσι υπαίθρια, την Πέμπτη της Διακαινησίμου (πρώτη Πέμπτη μετά το Πάσχα). Αλλ' επειδή η ημέρα αυτή είναι εργάσιμη, μετατέθηκε την Τρίτη του Πάσχα που είναι αργία. Στην είσοδο, πριν την κάθοδο προς το αρχαίο παρεκκλήσι, υπάρχει σπασμένο μικρό πιθάρι, στο οποίο όπως φαίνεται, άναβαν παλαιότερα οι κάτοικοι της γύρο περιοχής καντήλι προς τιμήν του Αγίου, για να προφυλάσσεται μ' αυτό το τρόπο η φλόγα από τις βροχές και τον αέρα. Ο καινούριος ναός που κτίστηκε τελευταίως, αφιερώθηκε στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο τον Στρατηλάτη, διότι οι κάτοικοι του χωριού δεν είχαν πληροφορίες ή ιστορικά στοιχεία για ποιόν Άγιο Θεόδωρο τιμόταν το παλιό υπόγειο μικρό παρεκκλήσι, ούτε και πότε εορταζόταν, αλλ' ούτε και εικόνα του υπήρχε. Το μόνο που βρήκαν από τους παλιούς ήταν ότι, γιόρταζαν τον Άγιο την Πέμπτη της Διακαινησίμου και μετέθεσαν την πανήγυρη τα τελευταία χρόνια την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδας. Εξ' άλλου και ιερείς από τα γύρω χωριά, πιστεύουν για τον εορταζόμενο Θεόδωρο εκεί κοντά στον Δάλι, πως πρόκειται για Όσιο, ασκητή δηλαδή. Ομοίως και τοπική παράδοση των χωριών Πέρα Χωρίο και Νήσου λέγει ότι ο Όσιος Ευτύχιος (εδώ), ο οποίος ασκήτεψε κοντά στη Νήσου, ήταν αδελφός του αναφερόμενου Θεοδώρου.
To the north of the village of Dali (Idalion), at the district of Nicosia, in the farming area, there is newly built small chapel, dedicated to the Great Martyr Saint Theodoros the Commander. About ten meters west of this small church, in a bowl-like depression which is about four meters deep, there is an underground canvex shaped chapel which is about three meters long. The chapel is built into an underground rock in a cave like a tomb. As shown from the way it was built, before it was built, there was a carved cave where a hermit by the name of Theodoros or Thoros, as he is known in Dali, lived. This scenario seems consistent with the report of the Cypriot chronicler Leontios Machairas about the advent of the "Three Hundred" refugees from Palestine to Cyprus, who came as he says and "went to different locations on the island and dug the earth and lived inside it and prayed to God who took care about their livelihood'. The opinion that this is a 'local hermit', is also held by same Christ-loving and pious villagers of Dali, who go every Tuesday after Easter (Easter Tuesday) and make a church service in the newly-built church where many people gather. Before the new church was built, they previously held the church service at the underground chapel, on Easter Thursday (first Thursday after Easter). But since this day is a working day, it was transferred to the first Tuesday after Easter. At the entrance, before the descent to the ancient chapel is made, there is small broken jar, where apparently in older times, the inhabitants of the surrounding area lite an oil glass in honor of the saint, in order to protect the flame from the rain and the wind. The new church which was built recently, was dedicated to the Holy Great Martyr Theodoros the Commander because the villagers did not have any information or historical data about who Saint Theodoros honored at the small underground chapel was, nor when his memory was celebrated, and neither did they have his icon. The only thing they found from the elders of the village concerning this saint, is that during older times, his memory was celebrated on the first Thursday after Easter and that his memory date was moved in recent years to the first Tuesday after Easter. Likewise, the priests from the nearby villages believe that Saint Theodoros who is honored at the village of Dali, is an hosios, ie an ascetic. Similarly, local tradition of the villages of Pera Chorio and Nysou says that Saint Eftychios (here), who lived as a hermit near Nysou, was the brother of the referred Theodoros.

Δάλι. Το ασκητήριο του Οσίου Θεοδώρου, όπως είναι σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου