ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Ο Όσιος Θεράπων ο παρά τον Λυθροδόνταν ασκήσας - Saint Therapon who lived as an ascetic at the village of Lythrodontas


Ο Όσιος Θεράπων του Λυθροδόντα ήρθε μαζί με την ομάδα των «Τριακοσίων» προσφύγων από την Παλαιστίνη κατά τους διωγμούς που έγιναν κατά τον Ζ' αιώνα από τους μουσουλμάνους Άραβες. Αφού έζησε και εδιδάχθη στην έρημο της Παλαιστίνης τον μοναχισμό, τον ασκητισμό, την προσευχή, την ταπείνωση, την αγρυπνία και την εγκράτεια, όταν ήρθε στην χριστιανική Κύπρο, ψάχνοντας τόπο επιτήδιο για άσκηση, βρήκε τον κατάλληλο, και δίπλα σε αυτόν νερό, κοντά στο χωριό Λυθροδόντας, της επαρχίας Λευκωσίας.
Στον ερημικό εκείνο τόπο του Λυθροδόντα, ο Όσιος Θεράπων, μετά από πολλούς πνευματικούς αγώνες, αξιώθηκε από τον Θεό να λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας. Οι πιστοί της γύρω περιοχής προσέτρεχαν κοντά του για να θεραπευτούν από διάφορες αρρώστιες, αλλά και για να πάρουν και την ορθή χριστιανική διδασκαλία για τη ψυχική τους ωφέλεια.
Όταν ο Όσιος αποδήμησεν εις Κύριον, το σώμα του τάφηκε εκεί στον τόπο της άσκησής του από τους πιστούς ή από τους μαθητές του. Από θαύμα Θεού, μετά από πολλούς αιώνες, ανευρέθηκαν τα οστά του, με αυτό τον τρόπο: Σύμφωνα με διηγήσεις των γεροντότερων κατοίκων του Λυθροδόντα, στα παλαιότερα χρόνια, πριν κτιστεί το χωριό εδώ που βρίσκεται σήμερα, υπήρχε μόνο μικρός οικισμός εκεί που βρίσκεται σήμερα το νεκροταφείο του χωριού. Οι κάτοικοι κάποτε παρακολουθούσαν τις νύκτες κάποιο φως που φαινόταν εκεί που είναι σήμερα η εκκλησία του.
Αφού πήγαν κοντά δεν είδαν τίποτα. Το είδαν και δεύτερη και τρίτη φορά τον μυστηριώδες από φως και τελικά το φως φαινόταν πάνω από κάποιο βάτο. Απεφάσισαν τότε να κόψουν από την ρίζα το βάτο. Έτσι κι έκαμαν. Όταν έκοψαν το βάτο, τότε ανακάλυψαν και τον τάφο του Οσίου Θεράποντα μαζί με τα οστά του. Τότε έκτισαν εκκλησία στο όνομα του Οσίου Θεράποντος. Ο ναός αυτός υπήρχε μέχρι το 1863, οπότε κατεδαφίστηκε για να κτιστεί ο έως της σήμερον υπάρχων μεγάλος ναός. Στον ναό σώζεται μικρό τεμάχιο του μετώπου του Αγίου, το οποίο βρίσκεται σε αργυρόχρυση θήκη και λιτανεύεται την ημέρα της εορτής του .
Για το θαύμα της ανεύρεσης των λειψάνων του Οσίου Θεράποντα αναφέρει, τροπάριον της η' ωδής της Ακολουθίας του: «Ο Μωϋσής το πρότερον από στύλου φεγγόμενος, στύλον από γης εις ουρανούς ολόφωτον, ακτίνα σε έδειξε, ένθα και νυν κατάκειται το καρτερικόν σου και πολύαθλον σώμα ω πιστοί παρεστώτες ευσεβώς μελωσούσιν εις πάντας τους αιώνας».
Το λείψανο του Οσίου μετά την ανεύρεσή του έκαμε πολλά θαύματα και κυρίως θεράπευσε πολλούς από ελώδη πυρετό. Και μέχρι σήμερα κάνει διάφορα θαύματα σε αυτούς που έρχονται με πίστη στον ναό του. Για τούτο πήρε την προσωνυμία θαυματουργός. Κοντά στην εκκλησίαν υπάρχει και το αγίασμα του Οσίου.
Από το δοξαστικόν των αίνων της Ακολουθίας του Οσίου, φαίνεται να δίδασκεν ο 'Οσιος: «Αγαπήσατε τον Θεόν και ευρήσετε χάριν αιώνιον, μηδέν προτιμήσετε της αγάπης αυτού ίνα όταν έλθη εν τη δόξη αυτού ευρήσετε ανάπαυσιν μετά πάντων των αγίων». Επίσης σε ειλητάριον νεοτέρας εικόνας του αναγράφεται: «Εγκράτεια γλώσσης και κοιλίας μέγιστη φιλοσοφία».

Η μνήμη του Οσίου Θεράποντος του Λυθροδόντα εορτάζεται στις 30 Οκτωβρίου


Saint Therapon of Lythrodontas came to Cyprus with the group of the "Three Hundred" refugees from Palestine during the persecutions carried out in the Seventh century by Muslim Arabs. Having lived in the Palestinian desert, he learned the life of monasticism, asceticism, prayer, humility, vigils and abstinence. Upon arriving in Christian Cyprus, he started searching for aparallel place for ascetic exercise and found the right place, along with water close to it, near the village of Lythrodontas in the province of Nicosia.
In that desolate site of Lythrodontas, Saint Therapon, after many spiritual struggles, was claimed by God to receive the gift of making miracles. The faithful of the area came himin order to be cured from various diseases, and to receive proper Christian teachings for their spiritual wellbeing. When the Saint reposed to the Lord, his body was buried, there, in the place of his ascetic exercise, by the faithful or maybe his pupils.
By a miracle of God, after many centuries, his holy relics where found in this way: According to narative of the elder residents of Lythrodontas, in past years, before the village was built where it is currently situated, there existed only a small settlement, situated at the site where the village cemetery is today. Once during night time, the people of this small settlement, saw a light appearing where the church of the village is today build. They went searching at the area but did not find anything. They saw again this mysterious light for a second and third time and the light finally appeared over a bush. That's when they decided to cut the bush by its root. And so they did. When the bush was cut off, they discovered the tomb of Saint Therapon along with his holy relics. Right after this event they built a church in the name of Saint Therapon. This church existed until 1863, when it was demolished in order to build a larger church which exist up until today. A pieve of the saint's forehead is preserved in this church until today, enclosed in a silver case and it's taken to procession once a year during the Saint's feast day.
For the miraculous finding of the remains of Saint Therapon, the following is indicated at the seventh ode of his Devine Service: "Moses previously shoned by a lighting pole, a pole which was shining from earth to heaven, a ray of light has shown you to us, where now your enduring and suffering body is situated and the devout and loyal faithful chant to you unto all the ages."
After their discovery, the relics of Saint Therapon made many miracles and healed many people, mostly those suffering from marsh fever. Up until today, the Saint makes different types of miracles to those who come with faith to his church. For this reason he was given the name "miraculous". Near the church there is the holy water of the Saint.
From the Doxastikon of the Saint's Divine Service, the saint seems to have taught: "Love God, and ye shall find eternal blessing, choose his love because when he comes in his glory ye shall find rest together with all the saints." Also scroll on one of his newer icons reads: "Temperance of tongue and belly is the greatest philosophy."

The memory of Saint Therapon of Lythrodontas is celebrated on October 30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου