ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Ασσυριακός Ύμνος Μεγάλης Παρασκευής • Qolo: Kadh Nopheq •Assyrian Great Friday Hymn

Η Μεγάλη Παρασκευή, που ονομάζεται ως Παρασκευή της Σταυρώσεως στην Ασσυριακή "Ορθόδοξη" Εκκλησία, πέφτει την Παρασκευή πριν την Κυριακή της Αναστάσεως (Πάσχα) και τιμά τη σταύρωση του Χριστού.
Πιθανώς η πιο συγκινητική Λειτουργία και γεμάτη από συμβολισμούς, είναι αυτή που πραγματοποιείται κατά το τέλος της τρίτης ώρας των προσευχών την Παρασκευή το βράδυ. Η Λειτουργία αποτελείται από πολλούς κανόνες:
Σε αντίθεση με όλες τις άλλες πομπές κατά τη διάρκεια του έτους, οι οποίες ξεκινούν από τη βόρεια πόρτα του ιερού, η πρώτη πομπή ξεκινά από τη νότια πόρτα και καταλήγει στη βόρεια πόρτα, που σηματοδοτεί την μεταφορά του Σταυρού από τον Χριστό από το παλάτι του Πιλάτου στο Γολγοθά. Κατά τη διάρκεια της πομπής, ο ιερέας μεταφέρει ένα σταυρό στο δεξί του ώμο, που καλύπτεται με ένα μαύρο πανί.
Είναι σύνηθες για τους πιστούς κατά τη διάρκεια των διάφορων πομπών να φιλούν το Σταυρό και τη Βίβλο που μεταφέρονται από τον κλήρο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της πομπής, ο ασπασμός του Σταυρού και άλλων αντικειμένων δεν ασκείται. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας των Παθών, οι πιστοί απέχουν από το να ασπάζονται ο ένας τον άλλον στο μάγουλο (ο συνήθης τρόπος χαιρετισμού), ακόμη και σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
Κατά τη διάρκεια της πομπής, ψέλνεται ο ακόλουθος ύμνος:

Qolo: Kadh Nopheq

Καθώς ο ίδιος έβγαινε από την πόλη, μεταφέροντας τον Σταυρό του στους ώμους του,
Οι Εβραίες γυναίκες συγκεντρώθηκαν για να κλάψουν πάνω του πικρά.
Η μητέρα του στεκόταν μακριά, συνοδευόμενη από γνωστούς της,
Ως μία περιστερά άρχισε να στενάζει με θλίψη και οδύνη:
-Μαραίνομαι υιέ μου, μαραίνομαι αγαπημένε μου, που πας;
-Πού πηγαίνεις; Γιατί έδωσες τον εαυτό σου
στα χέρια των αχάριστων;
-Αλίμονο σε μένα, αγαπημένε μου. Τι έπαθες σήμερα;
-Ευλογημένα να είναι τα Πάθη σου τα οποία ήταν για μας,
-Και ευλογημένη είναι η ταπείνωση σου η οποία ήταν για λογαριασμό μας.

Good Friday, referred to as the Friday of Crucifixion in the Syriac (Assyrian) Orthodox Church, falls on the Friday before the Sunday of Ressurection (Easter) and commemorates the crucifixion of Christ.
Probably the most moving service and full of symbolism, it is held at the close of the Third Hour prayers on Friday evening. The service consists of many orders:
Unlike all other processions throughout the year, which start from the northern door of the sanctuary, the First Procession starts from the southern door and ends at the northern door, signifying the carrying of the Cross by Christ from Pilate's palace to Golgotha. During the procession, the celebrant carries a cross, covered in a black linen, on his right shoulder.
It is usual during processions for the faithful to kiss the cross and the bible which are carried by the clergy. During this procession, however, the kissing of the cross and other objects is not practiced. In fact, during passion week, the faithful abstain from kissing each other on the cheek (the usual manner of greeting) even in a social context.
During the procession, the following hymn is sung:

Qolo: Kadh Nopheq

As He was coming out of the city, carrying His Cross on His shoulders,
The Hebrew women gathered to weep over Him bitterly.
His mother was standing afar, accompanied with her acquaintances,
As a dove she began to moan with grief and sorrow:
"Wither my Son, wither my beloved One are you going?
"Where are they taking You? Why did You give Yourself
"In the hands of the ungrateful ones?
"Woe is me, my beloved One. What happened to You this day?"
Blessed be Your Passion which was for us,
And blessed is Your humiliation which was on our account.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου