ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Ο Όσιος Αναστάσιος ο παρά την Περιστερώναν της Μεσαορίας ασκήσας - Saint Anastasios who lived as an ascetic in the village of Peristerona, Famagusta


Ο Όσιος Αναστάσιος ήταν και αυτός ένας ασκητής από τους «Τριακοσίους» χριστιανούς που ήλθαν ως πρόσφυγες στην Κύπρο, διωκόμενοι από τους Σαρακηνούς τον έβδομον αιώνα. Ο Όσιος Αναστάσιος σύμφωνα με τον Μαχαιρά ασκήτεψε στην Περιστερώνα (σημερινής Περιστερωνοπηγής) της Μεσαορίας, στην επαρχία Αμμοχώστου. Κατ΄ αρχήν «εμόνασεν εις τα όρη της Νήσου», κατά το συναξάριον του, και ανεδείχθη «πάσης νόσου ιατρός θεραπεύσας πλείστους ασθενείς προς αυτόν καταφυγόντας». Ο Μαχαιράς γράφει για τον Όσιο: «Ευρίσκεται εις την Περιστερόναν της Μεσαορίας ο άγιος Αναστάσιος ο θαυματουργός...». Τελικά κατέφυγε στα βόρεια του χωριού Περιστερώνα όπου και λάξευσε το σπήλαιο και καταφύγιο του και ασκήτεψε, ησυχάζοντας, εκεί.
Κατά την παράδοση, ασχολείτο, για να βγάζει τα προς το ζην αναγκαία, με την ύφανση. Γι' αυτό και υπήρχαν μέχρι το 1974 και εδεικνύοντο τα «μακούτζια του» (κερκίδες με τις οποίες ύφαινε σάκκους). Ο 'Οσιος Αναστάσιος εθεωρείτο από τους πιστούς ως ειδικός θεραπευτής χειρουργικών ιδίως παθήσεων. Θεράπευε επίσης και τις νευραλγίες.
Στον τόπο που ασκήτεψε- όπου και σώζεται το σπήλαιο του μέχρι σήμερα- κτίστηκε αργότερα μεγαλοπρεπής ναός και αργότερα Μονή, η οποία κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας μετεβλήθη σε Φραγκομονάστηρο. Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Μονή πέρασε και πάλι στα χέρια των Ορθοδόξων. Ο Όσιος πιθανόν να ετάφη μέσα στο σπήλαιο όπου και εκοιμήθη. Ωστόσο από τον καιρό της Φραγκοκρατίας, ο τάφος του Αγίου εδεικνύετο σε μαυσωλείο κοντά στην εκκλησία. Περισσότερα για τον Όσιο Αναστάσιο και τη Μονή του στο χωριό Περιστερωνοπηγή εδώ.

Η μνήμη του Οσίου Αναστασίου εορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου.

Saint Anastasios was also one of the "Three Hundred" hermit Christians who came to Cyprus as refugees, after being persecuted by the Saracens in the seventh century. According to Machairas, he lived as an ascetic in Peristerona (present Peristeronopigi) of the Mesaoria plain, in the Famagusta district. He first "lived as a hermit in the mountains of the island", as it is stated in his Synaxarium, and turned out to be "a healer of many disease and healed most patients who came to him". Machairas writes the following about the Saint: "Saint Anastasios the Miracle maker is located in the village of Peristerona in the Mesaoria Plain ...». Eventually, he resorted to the north of the village of Peristerona where he carved out a cave to find shelter and and lived as an ascetic, finding peace, there. According to tradition, he earned his living by weaving. For this reason up until 1974 ( until the Turkish invasion of Cyprus), one could still see his tools for weaving bags. Saint Anastasios is regarded by believers as a specialist therapist particularly for surgical diseases. He also treats neuralgia. In the place where he lived as a hermit- where his cave survives until today- a grand church was later built and more later a Monastery, which at the time of the Franks, it changed into a Frankish (Latin) Monastery. During the years of Ottoman rule the monastery went back into the hands of the Orthodox. The saint may have been buried in the cave where he reposed. But by the time of the Franks, the tomb of the Saint was displayed at a mausoleum near the church. More on Saint Anastasios and his Monastery in the village Peristeronopigi here.

The memory of Saint Anastasios is celebrated on September 17.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου