ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Θεοτοκίον Εγκώμιον Δίχορον


Ήχος πλ. α'.


Ευλογημένη συ εν γυκαιξίν,
υπάρχεις, Πανάμωνε, Δέσποινα,
Αγνή, Παρθένε, Θεοτόκε, Μαρία.
Αλληλούια...


Ότι, προ αιώνων, Σε εξελέξατο ο
Κύριος, την Σιών, ηρετήσατό Σε,
εις κατοικίαν Εαυτώ. Αλληλούια...

Ότι, προ αιώνων, εν σοι, Κύριος ο
Θεός, ο Βασιλεύς ημών, ειγρά-
σατο σωτηρίαν εν μέσω της γης.
Αλληλούια...


Ότι, προ αιώνων, η Άπειρος
Σοφία του Θεού, Χριστός,
ωκοδόμησε τον οίκον Εαυτού, και
ητοιμάσατο την Εαυτού Τράπεζαν
εκ σου, της Αγνής, Απειράνδρου
Μητρός. Αλληλούια...


Ότι, άνωθεν, οι Προφήται σε προ-
κατήγγειλαν, Στάμνον, Ράβδον,
Λυχνίαν Άσβεστον, Τράπεζαν Θείαν,
Κιβωτόν Πάγχρυσον, Ουράνιον
Πύλην, Ευσκιόφυλλον Άμπελον,
Πανάγιον Όρος, Κλίμακα Επου-
ράνιον, Φωταυγή Νεφέλην, Βάτον τε 
έφλεκτον, Παντοκράτορος Νύμφην,
Τερπόν, Παράδεισον, Άνασσαν,
Θρόνον, Βασιλέως Παλάτιον, Σκήτην
του Λόγου, Πόλιν Σιών, Δεδεκά-
τειχον, Αυγάζουσαν Θάλασσαν, Ναόν
Άφθαρτον. Αλληλούια...


'Οτι, εξ Ιωακείμ τε, και Άννης, της
στείρας, των Δικαίων, καρπός
ευκλεής, θαυμαστώς εβλάστησας.
Αλληλούια...


Ότι, ως Τριετίζουσα Δάμαλις,
εισήλθες εις τα Άγια των Αγίων,
του ανατραφήναι, ως Ηγιασμένη,
''ότι ηγίασε το Σκήνωμα Αυτού ο
Ύψιστος''. Αλληλούια...


Ότι, χαράς Ευαγγέλια, εξ Ουρανού
εδέξω, η Κεχαριτωμένη, υπό
Αρχαγγέλου Γαβριήλ, το "Χαίρε",
φθεγξαμένου σοι, και "Ευλογημένος
ο Καρπός της κοιλίας σου".
Αλληλούια...


Ότι, Θεός και άνθρωπος, ασπόρως
βρεφουργείται, εκ Σού, της
Αγνής, εις ανάπλασιν βροτείου
γένους, και από του νυν, μακαριουσί
Σε πάσαι αι γενεαί, την Αειμακά-
ριστον, και Παναμώμητον, και
Μητέρα του Θεού ημών. Αλληλούια...


Ότι, του Προδρόμου προάγγελος
εδείχθης, και της Ελισάβετ Κυριο-
τόκος Μήτηρ. Αλληλούια...


Ότι, τον ένα της Τριάδος, Αχώρητον
Θεόν, Εγέννησας ετρέπως Υιόν,
Θεόν και άνθρωπον, τον Εμμανουήλ,
τον προ αιώνων εκ Πατρός
γεννηθέντα Θεόν Λόγον, η προ τόκου
Παρθένος, και μετά τόκον Παρθένος.
Αλληλούια...


Ότι, ο εν αγκάλαις του Δικαίου
Συμεών βασταχθείς, σος Υιός,
εμαρτυρήθη, Προάναρχος Λόγος, και
Θεός, ο Παλαιός των ημερών, του 
Κεκμηκότος ειπόντος το, "Δέσποτα,
νυν απόλυσόν με''. Αλληλούια...


Ότι, τον Κύριον της Δόξης, ως
βρέφος εγαλούχησας, Θεόν και
άνθρωπον, Θεογεννήτρα. Αλληλούια...


Ότι, τα μεγάλα και παράδοξα
θαυμάσια, του Σου Υιού και
Θεού, εγγύς θεασαμένη, κατενόησας
Αυτού, την Θείαν φύσιν. Αλληλούια...


Ότι, τους υπέρ λόγον λόγους
Αυτού, εθαύμασας, ως υπέρ
φύσιν Μήτηρ. Αλληλούια...


Ότι, επί Ξύλου Σταυρόν κρεμά-
μενον, θεασαμένη τον σον Υιόν
και Θεόν, πικρώς Αυτή εβόας, Υιέ
μου, που το κάλλος, κατέδυ της
μορφής σου. Αυτού το φρικτόν
άλγος, φέρουσα ανθρωπίνως, ως
Θεανθρώπου Μήτηρ. Αλληλούια...


Ότι, την Ανάστασιν του Ζωοδότου
Χριστού Σου Υιού και Θεού,
πρώτη θεασαμένη, υπερφυώς εδό-
ξασας, την Θεότητα του Αναστάντος.
Αλληλούια...


Ότι, την ένδοξον Ανάληψιν, και
την του ξένου τρόπου, του
Αναστάντος Άνοδον, υπερφυώς
εθαύμασας, και την του Παναγίου
Πνεύματος εδέξω την χάριν.
Αλληλούια...


Ότι, θεαρχίω νεύματι, πάντοθεν, οι
θεοφόροι Απόστολοι, υπό νέφων
αιρόμενοι, προς σην Κοίμησιν
συνέδραμον, ως όντως Θεοτόκον,
κηδεύσαντες. Αλληλούια...


Ότι, την εν πρεσβείαις, Ακοίμητον
Θεοτόκον, Σε, την Μητέρα της
ζωής, προς την ζωήν μετέστησε,
Χριστός, η πάντων ζωή. Αλληλούια...


Ότι, των επί γης θαυμάτων σου,
των τετελεσμένων διηκενώς, ουκ
έστιν αριθμήσασθαι δυνατόν, Πανα-
γία, Παρθένε. Αλληλούια...


Ότι, μεγάλα και παράδοξα, φρικτά
μυστήρια, ξενοπρεπώς, επί γης
τελούμενα, ορώμεν επί σοι, Θεοτόκε,
Παρθένε. Αλληλούια...


Ότι, τον νοητόν Ήλιον ενδεδυνένη,
και της σελήνης φέγγος, υπό τους
πόδας έχουσα, επ' εσχάτων των
ημερών, Θεόνυμφε, υπερφυώς, ώφθης
επί γης, καθάπερ τις Οσία Μήτηρ,
καταλάβουσα αεί, τον αρχέκακον
Όφιν. Αλληλούια...


Ότι, ως νέα Σιών, ως Σκήτη του
Θεού Λόγου, ως Πόλις Δωδεκά-
τειχος, ως Πύλη Επουράνιος, ως
Νύμφη του Παντοκράτορος, ως θείος
Ναός έμψυχος, ως Κιβωτός Διαθήκης
Πάγχρυσος, και Θάλασσα Αυγά-
ζουσα, εξ ουρανού επέστης, σώσαι
φρικτών ωδίνων, σύμπαν ανθρώπων
γένος. Αλληλούια...


Ότι, του Άδου των ωδίνων, και
του θανάτου κράτος, ημάς
ηλευθέρωσας, Θεοτόκε Παρθένε, την
τούτων την οδύνην, πικρώς υπό-
μείνασα, σκυλεύσασα τον Άδην, ως
του Σωτήρος Μήτηρ, και της Τριάδος
Σκεύος, αεί τετιμημένον, κεκρυμ-
μένον Μυστήριον, και των εσχάτων
πέρας. Αλληλούια...


Ότι, την σωτηρίαν ταύτην, αίματι
του Αρνιού, φαιδρώς συνεορτά-
ζουσιν, η των ανθρώπων φύσις, και
των Αγγέλων Τάξεις. Αλληλούια...


Ότι, πεπλήρωται η Χάρις, εν σοι,
Αγνή, Θεογεννήτορ, αεί Ευλογη-
μένη και Δεδοξασμένη, εις πάντας
τους αιώνας. Αλληλούια...


Ότι, δε, πάλιν, εις ουρανούς
απαίρεις, η Κεχαριτωμένη, εις
τας αιώνιους μονάς, τας του Υιού
σου, των όλων, υπέρ ημών πρεσβεύ-
ουσα εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.


Χαίρε η Κέχαριτωμένη!


Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια.
Δόξα Σοι, ο Θεός, ο Κύριος ο
Παντοκράτωρ. Αμήν!


Υπό Δρ. Σολ. Ι. Χατζησολωμού - Κύπρος

2 σχόλια: