ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Ύμνος εις την Παναγίαν του Μαχαιρά

Απολυτίκιον.

Ήχος δ'. Ταχύς προκατάλαβε.

Ως δρέπανον έκτεινον, την δεξιάν σου,
Αγνή, και θραύσον τον
τύραννον, τη ση μαχαίρα, δεινώς,
αυτόν καταράσσουσα, Πάναγνε,
Θεοτόκε, Μαχαιράδος το κλέος,
Κύπρου πάσης η Σκέπη, και των
όλων Προστάτις, δια παντός
δεομένη, προς Κύριον, Άρχαντε.

Κοντάκιον.

Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Της Μαχαιράδος την σεπτήν Σου
Εικόνα, ως Θησαυρόν υπό την γην
κεκρυμμένον, περιχαρώς κατέχοντες,
Πανάχραντε, πάντες μακαρίζομεν, ως
Μητέρα του Λόγου, σκέπεις γαρ
αείποτε, την εν Κύπρω σην ποίμνην.
Και νυν εν τάχει πρόφθασον, Αγνή,
και θραύσον πάντων εχθρών τα
φρυάγματα.

Υπό Δρ. Σολ. Ι. Χατζησολωμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου