ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Διθύραμβος Δοξολογίας και Ευχαριστίας προς τον εν Τριάδι Θεόν και την Υπεραγίαν Θεοτόκον


Ήχος Βαρύς Εναρμόνιος,
εκ του Γα (στιχηραρικώς)


Δόξα σοι τω δείξαντι το φως. Δόξα εν

υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν
ανθρώποις ευδοκία. Αλληλούια.

Υμνούμέν σε, ευλογούμέν σε, προσ-
κυνούμέν σε, δοξολογούμέν σε,
ευχαριστούμέν σοι, δια την μεγάλην
σου δόξαν. Αλληλούια.

Δόξα σοι, Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ,
Παντοκράτορ. Δόξα σοι, Υιέ
Μονογενές, Ιησού Χριστέ. Δόξα σοι,
το Πνεύμα το Πανάγιον. Τριάς Αγία,
δόξα σοι, ο Θεός ημών. Αλληλούια.

Δόξα τω Πατρί και το Υιώ και τω
Αγίω Πνεύματι, τω ποιήσαντι τον
ουρανόν και την γην, την θάλασσαν και
πάντα τα εν αυτοίς. Κυρίων τω Θεώ
ημών άσωμεν. Αλληλούια.

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον.
Κύριε, Ο Θεός μου, εμεγαλύνθης
σφόδρα. Εις τους αιώνας αυλογητός ει,
Κύριε. Αλληλούια.

Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε,
πάντα εν σοφία εποίησας.
Αλληλούια.

Πάσα πνοή, αινεσάτω τον Κύριον.
Αινείτε τον Κύριον εκ των
ουρανών. Αινείτε αυτόν εν τοις
υψίστοις. Αλληλούια.

Αινείτε τον Κύριον, πάντες οι
Άγγελο αυτού. Αινείτε τον
Κύριον, πάσαι αι Δυνάμεις Αυτού.
Αινείτε τον Κύριον, ο ουρανός και η
γη. Αλληλούια.

Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμα-
στόν το όνομα σου εν πάση τη γη,
ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου
υπεράνω των ουρανών. Αλληλούια.

Θαυμαστός εν υψιλοίς ο Κύριος,
θαυμαστός επί πάντα τα έργα
αυτού, θαυμαστός ο Θεός εν τοις
Αγίοις Αυτού. Αλληλούια.

Μέγας ει. Κύριε και θαυμαστά τα
έργα σου, και ουδές λόγος
εξαρκέσει, προς ύμνον των θαυμασίων
σου, Αλληλούια.

Ο Θεός ημών, εν τω ουρανώ και εν
τη γη, πάντα όσα ηθέλησεν
εποίησε, θαυμαστά και ένδοξα, ορατά
τε πάντα και αόρατα. Αλληλούια.

Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν
ενεδύσατο. Ο Κύριος εβασίλευ-
σεν, οργιζέσθωσαν λαοί. Αλληλούια.

Ενεδύσατο ο Κύριος δύναμιν και
περιεζώσατο. Και γαρ εστερέωσε
την οικουμένην, ήτις ου σαλευθήσεται.
Αλληλούια.

Αινείται τον Κύριον πάντα τα
Έθνη, επαινέσατε Αυτόν πάντες
οι λαοί. Αλληλούια.

Αινεσάτωσαν έθνη και λαοί,
Χριστόν τον Θεόν ημών, Αλληλούια.
Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας,
αλαλάξετε τω Θεώ εν φωνή
αγαλλιάσεως. Αλληλούια.

Ότι Κύριος Ύψιστος, φοβερός
Βασιλεύς, Μέγα επί πάσαν την
γην. Αλληλούια.

Ψάλατε τω Θεώ ημών ψάλατε.
Αλληλούια.

Ψάλατε τω Βασιλεί ημών ψάλατε.
Αλληλούια.

Ότι Κύριος ο Θεός ημών, προ
αιώνων ειργάσατο σωτηρίαν εν
μέσω της γης. Και νυν, δια της
Θεοτόκου, λύτρωσιν απέστειλε τω
λαώ αυτού. Αλληλούια.

Ιδού γαρ, Παρθένος συλλαβούσα
εν γαστρί, έτεκεν Υιόν τον
Εμμανουήλ, Θεόν τε και άνθρωπον,
Χριστόν τον Κύριον, και Σωτήρα των
Ψυχών ημών. Αλληλούια.

Δια της Θεοτόκου, ο Λόγος σαρξ
εγένετο, και εσκήνωσεν εν ημίν,
Χριστός ο Θεός, ο Ήλιος της
δικαιοσύνης. Αλληλούια.

Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς,
Χριστός ο Θεός, θανάτω, θάνατον
ώλεσεν. Αλληλούια.

Και ανέστη Χριστός εκ νεκρών,
λύσας θανάτου τα δεσμά, και
ερρύσατο ημάς εκ σκότους και σκιάς
θανάτου, και τους δεσμούς ημών
διέρρηξεν. Αλληλούια.

Ευαγγελίζου γη, χαράν μεγάλην.
Αινείτε ουρανοί Θεού τον δόξαν,
ότι Χριστός ημάς συνανέστησεν.
Αλληλούια.

Χριστού την Ανάστασιν, δεύτε
προσκυνήσωμεν. Ουτός έστιν ο
λίθος, ον έθετο ο Θεός εν Σιών, την
Αγνήν και Πανάμωμον, Νύμφην του
Παντοκράτορος. Αλληλούια.

Ξύλον ζωής εύκαρπον, δωδεκά-
φορον, ανέδειξέ σε, Θεοτόκε,
Αγνή, ο εκ σου ενανθρωπήσας Θεός,
ότι εις ημάς παραγέγονας, ως Θεία
Πόλις Σιών, ως Πύλη Ουράνιος, ως
Σκηνή του Θείου Λόγου, ως του
Αρνίου Νύμφη, Θεού Παντο-
κράτορος, εις θεραπείαν των Εθνών,
εις καταστολήν αναθεμάτων, εις
έχθρας λύσιν, και των διεστώτων
συνάφειαν. Αλληλούια.

Βασιλεύσει ο Κύριος εις τον αιώνα,
ο Θεός σου, Σιών, Θεοτόκε,
Πανάχραντε, Χριστός ο Θεός ημών,
εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια.

Το Άλφα και το Ωμέγα, ο Πρώτος
και ο Έσχατος, η Αρχή και το
Τέλος. Χριστός ο Κύριος, η ζωή και η
Ανάστασις ημών, εις ατελεύτητον
ζωήν. Αλληλούια.

Μακάριοι, οι ποιούντες του
Αρνίου τας εντολάς, της
μετανοίας έργα πράσσοντες, επί το
ξύλον της ζωής καυχήσονται, και
της ενθέου δόξης αξιωθήσονται.
Αλληλούια.

Λελυτρωμένοι και άμωμοι, εισε-
λεύσονται εις την ακήρατον της
Θεοτόκου Πόλιν, Σιών την παν-
θαύμαστον, και Νύμφην του Παντο-
κράτορος. Αλληλούια.

Αστήρ αστέρων, Κύριε, Ιησού,
έρχου εν τάχει. Το Πνεύμα το
Άγιον, και η Νύμφη η Άμωμος,
τηλαυγώς μαρτυρούσι ταύτα: Ο
διψών ερχέσθω νυν, και λαβέτω ύδωρ
ζωής δωρεάν. Αλληλούια.

Δεύτε ούν, άπαντες, πιστώς
συνδράμωμεν, τη μυστική Τρα-
πέζη. Ο Μόσχος ο Άμωμος Χριστός,
πολύς υπάρχει πάσι, μηδείς εξέλθη
πεινών. Αλληλούια.

Πάντες απολαύσαωμεν του Συμπο-
σίου της πίστεως. Πάντες μεθε-
ξώμεθα του πλούτου της χρηστότητος,
Κυρίου του Θεού ημών. Αλληλούια.

Εισέλθωμεν ουν πάντες, εις την
χαράν του Θεού ημών.
Αλληλούια.

Δόξα, τη μακροθυμία σου, Παντο-
κράτορ, Κύριε, ότι, αναξίων
όντων ημών, της σης μετουσίας, ουκ
απηξίωσας ημάς. Αλληλούια.

Συνίστησι δε την εαυτού αγάπην
εις ημάς ο Θεός. ότι έτι
αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός
υπέρ ημών απέθανεν, ίνα εν τω αίματι
αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από της
οργής, εις ζωήν αιώνιον. Αλληλούια.

Ευλογητός ο Θεός, ότι νεκρούς
ημάς όντας τοις παραπτώμασι,
δια την πολλήν αγάπην αυτού, και δια
τον πλούτον της Χάριτος αυτού,
συνεζωοποίησε τω Χριστώ, και
συνήγειρε και συνεκάθισεν ημάς, εν
τοις επουρανίοις, εις ζωήν αιώνιον.
Αλληλούια.

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού μετά πάντων ημών.
Αμήν.


Από κοινού οι χοροί:


Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην, ότι
συ κατακληρονομήσεις, εν πάσι
τοις Έθνεσιν. Αλληλούια, Αλληλούια,
Αλληλούια.

Τις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών.
Συ ει ο Θεός, ο ποιών θαυμάσια
μόνος. Αλληλούια, Αλληλούια,
Αλληλούια.

Υπό Δρ. Σολ. Ι. Χατζησολωμού. Κύπρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου