ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Ελλάς • Ήπειρος • Τακούτσια • Μουσικοί από το Ζαγόρι • Greece • Epirus • Takoutsia • Musicians of Zagori • Grece • Epire • Takoutsia • Musiciens de Zagori


Η παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου, στην βορειοδυτική Ελλάδα, είναι σημαντική για κάθε γιορτή: χρησιμοποιήται σε γάμους, βαφτίσια και στα πανηγύρια των χωριών. Το κλαρίνο είναι το εμβληματική όργανο της Ηπείρου. Η δραματική του έκφραση και η δεξιοτεχνία με την οποία παίζεται, δεν αφήνει κανένα χωρίς να το συνεπάρει. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε από Γάλλους το 1986, και μας παρουσιάζει την κορυφαία ζυγιά Τακούτσια των μουσικών του χωριού Ζαγόρι, οι οποίοι προέρχονται από την οικογένεια Καψάλη. Σήμερα μόνο ο Γρηγόρης παραμένει πλέον, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες του κλαρίνου. Στο δίσκο ακούμε ένα θαυμάσιο μοιρολόι με κλαρίνο, βιολί και λαούτο, καθώς και χορούς, αλλά και επιτραπέζια τραγούδια.


Ο δίσκος αυτός παρουσιάζει τρεις κατηγορίες από την παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου: Μοιρολόγια, χορευτική μουσική και τραγούδια της τάβλας. Οι πρώτες δύο κατηγορίες αφορούν οργανικές συνθέσεις: το Μοιρολόι εκτελείται από κλαρίνο, βιολί και λαούτο, ενώ η χορευτική μουσική συνοδεύεται από ντέφι, το οποία υπογραμμίζει την ρυθμική δομή. Για την εκτέλεση των επιτραπέζιων τραγουδιών, χρησιμοποιήται και ένα δεύτερο κλαρίνο, το οποίο αντικαθιστά το πρώτο, αφού σ' αυτή τη κατηγορία μουσικής, ο πρώτος κλαρινίστας γίνεται και τραγουδιστής.

Όπως σε όλα τα Βαλκάνια και μεγάλο μέρος της Μεσογείου, οι κλίμακες που αποτελούν τη βάση στις μελωδίες της Ηπείρου είναι του ανημίτονου τύπου. Σε πολλές περιπτώσεις, ορισμένες από τις πτυχές αυτών των κλιμάκων είναι κινητές, δηλαδή κινούνται ελαφρώς ανάλογα με το αν η μελωδία είναι αύξουσα ή φθίνουσα. Άλλα χαρακτηριστικά: η μετάβαση από τον ένα συρμό στον άλλο εντός του ίδιου τραγουδιού που έχει ως αποτέλεσμα να επιφέρει την αλλαγή της ατμόσφαιρας, ο ήχος, και τέλος η διακόσμηση της μουσικής - συχνά αυτοσχέδια - η οποία τη καθιστά μια πιο πυκνή μελωδία.

Στη μουσική της Ηπείρου, η ρυθμική αγωγή της οργανικής μουσικής
και των τραγουδιών είναι πιο αργή απ' ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε πρόκειται για μοιρολόι, είτε για επιτραπέζιο τραγούδι, είτε πάλι για χορευτικούς σκοπούς, που αποδίδονται βαριά και μακρόσυρτα.

Μελωδίες

1. Μορολόι, [10:59]
2.Ήλιος, παραδοσιακός χορός
, [6:34]
3. Κυρά Φροσύνη, επιτραπέζιο τραγούδι [3:56]
4. Ζαγορίσιος, παραδοσιακός χορό
ς [4:21],
5. Όταν ανθίζουν τα κλαριά, επιτραπέζιο τραγούδι
[5:37]
6. Αρβανίτικος, παραδοσιακός χορός [2:56]

ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ, μουσικοί από το Ζαγόρι
Ζαχαρίας Τράμπαλος, κλαρίνο
Κώστας Καψάλης, βιολί
Μιχάλης Μαρκόπουλος, ντέφι
Ζούλας Καψάλης, ντέφι

ΛΗΨΗ: Part 1 | Part 2


The traditional music of Epirus, northwestern Greece, is essential for any celebration being hosted, weddings, baptisms and village festivals. The clarinet is the emblematic instrument of Epirus. The dramatic expression and craftsmanship by which it is been played, does not leave anyone without being moved. The album was recorded by the French in 1986, and introduces us to the Ensemble Takoutsia of the Zagori village musicians, who come from the Kapsalis family. Today only Gregoris survives, considered one of the greatest masters of the clarinet. On the disc we hear a beautiful miroloï
, a long instrumental lement piece from the clarinet, violin and lute as well as dances and table songs.

This cd presents three categories of the traditional music of Epirus: Miroloï lement music, dance music and table songs. The first two categories involve instrumental formations: the Miroloï is performed by a clarinet, a violin and a lute, plus for dance music, a tambourine, which emphasizes the rhythmic structure. For the execution of the table songs, there is the use of a second clarinet, which replaces the first, since in this musical category, the first clarinetist becomes a singer.

As in all the Balkans and much of the Mediterranean, the scales that underlie the melodies of Epirus are of the modal type. In many cases, some of the degrees of these scales are mobile, that is to say moving slightly depending on whether the melody is ascending or descending. Other features: the transition from one mode to another within the same song that has the effect of bringing about a change of atmosphere, sound, and finally the ornamentation - often improvised - which gives a more dense texture to the melody.

In the music of Epirus, the rhythmic action of instrumental music and songs is slower than in the rest of Greece, whether it be a moroloï, or table song or dancing music which are attributed in heavy manner and are always slow moving.

Melodies

1. Miroloï, lement music [10:59]
2. Ilios, traditional dance [6:34]
3. Kyra Frossini, table song [3:56]
4. Zagorissio, traditional dance [4:21]
5. Otan anthisoun ta klaria, table song [5:37]
6. Arvanitiko, traditional dance [2:56]

TAKOUTSIA, musicians Zagori
Grigoris Kapsalis, clarinet and vocals
Zacharia Drambalos, clarinet
Spiros Kapsalis, lute
Kosta Kapsalis, violin
Michalis Markopoulos, tambourine
Zulas Kapsalis, tambourine

DOWNLOAD: Part 1 | Part 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου