ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Η ερειπωμένη Μονή της Αγίας Ειρήνης στο χωριό Ελεδιώ της Πάφου - The ruined monastery of Saint Irene at the village of Eledio, Paphos

Η Ελεδιώ είναι ένα πολύ μικρό χωριό της επαρχίας Πάφου και σήμερα έχει λιγότερο από είκοσι κατοίκους. Αρχικά η Ελεδιώ βρισκόταν περίπου 2 χιλιόμετρα νοτίως, μετακινήθηκε όμως, στη τωρινή του τοποθεσία μετά τους σεισμούς του 1953 όπου το χωριό υπέστη σοβαρές ζημιές. Μαζί με την Ελεδιώ, από τους σεισμούς υπέστη σοβαρές ζημιές και το γειτονικό χωριό Αξύλου. Το χωριό Αξύλου κατοικείτο σχεδόν εξ ολοκλήρου από Τουρκοκυπρίους ενώ η Ελεδιώ ήταν μικτό χωριό και κατοικείτο και από Έλληνες και από Τούρκους. Η Βρετανική αποικιακή κυβέρνηση της Κύπρου αποφάσισε να μετακινήσει και τα δύο χωριά σε άλλη τοποθεσία (κοντά και πάλι το ένα στο άλλο) κτίζοντας λυόμενα σπίτια για τους κατοίκους. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι οι Άγγλοι έκτισαν με δική τους πρωτοβουλία επιπρόσθετες λυόμενες κατοικίες στη Αξύλου και μετακίνησαν τους 35 Τουρκοκυπρίους της Ελεδιώς στο νέο οικισμό της Αξύλους παρά να τους κτίσουν τα σπίτια τους στο νέο οικισμό της Ελεδιώς για να ζουν μαζί με τους Ελληνοκυπρίους συγχωριανούς τους όπως πρώτα.
Στο παλιό χωριό της Ελεδιώς υπήρχε μέχρι το 1821 η Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης. Κατά την ελληνική επανάσταση του 1821 οι Τούρκοι έσφαξαν τους μοναχούς και η Μονή διαλύθηκε. Διασώθηκε όμως ο ναός της ο οποίος κτίστηκε λίγο πριν το 1800, όταν ακόμη η Μονή άκμαζε. Κατά τους σεισμούς του 1953 ο ναός της Μονής κατέστη ετοιμόρροπος αλλά δεν καταστράφηκε. Ο ναός άντεξε να στέκεται μέχρι τις αρχές του 1970, όμως λόγο της αδιαφορίας των κατοίκων, της Κυβέρνησης, και της Μητρόπολης Πάφου, κατέρρευσε στη συνέχεια αφού τίποτα δεν έγινε από κανένα για τη συντήρηση του. Σήμερα ο ναός της Μονής της Αγίας Ειρήνης στο παλιό χωρίο της Ελεδιώς κείτεται σε ερείπια. Στο νέο χωριό κτίστηκε πρόσφατα ένας πολύ όμορφος μικρός ναός ο οποίος αφιερώθηκε στην εν λόγο Αγία, ως αντικατάσταση του παλαιού της ναού.

Eledio is a very small village in the district of Paphos and currently has less than twenty inhabitants. Originally Eledio was situated about 2 km to the south, but it was moved to its present location after the 1953 earthquakes where upon the village was severely damaged. Along with Eledio, the earthquakes severely damaged the neighboring village of Axylou as well. The village of Axylou was inhabited almost entirely by Turkish Cypriots while Eledio was a mixed village, inhabited by both Greeks and Turks. The British colonial government of Cyprus decided to move the two villages to another location (close again to one another) and built prefabricated homes for the residents. What is remarkable is that the British built by their own initiative additional prefabricated houses in Axylou and moved the 35 Turkish Cypriot inhabitants of Eledio to the new settlement of Axylou rather than build their houses in the new settlement of Eledio in order to live together with their Greek Cypriot fellow villagers like before.
At the old village of Eledio, there existed until 1821, the monastery of Saint Irene. During the Greek revolution of 1821 the Turks massacred the monks and the monastery was dissolved. However, the church of the monastery still survived which was built just before 1800, at a time when the monastery was still flourishing. During the 1953 earthquake, the church of the monastery was damaged, but was not destroyed. The church was still standing until early 1970's, but because of the indifference of the local resedents, the government, and Bishopric of Paphos, it collapsed shortly after because nothing was done by anyone for its maintenance. Today the church of the Monastery of Saint Irene in the old village of Eledio lies in ruins. At the new village, another beautiful small church was recently build which was dedicated to Saint Irene, as a replacement for her old church.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου