ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Πέργαμος • Pergamon • Bergama • Θυάτειρα • Ακχισάρ • Thyatira • Akhisar

Πέργαμος. Γενική άποψη και η Ακρόπολη. Τέλη 19ου αιώνα. Η αρχαία βιβλιοθήκη της Περγάμου στην Ακρόπολη ήταν η δεύτερη καλύτερη (μετά αυτή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου), στο αρχαίο ελληνικό κόσμο με 200.000 βιβλία.

Η πόλη της Περγάμου είναι γνωστή ως Πέργαμα στα τουρκικά. Πριν το 1914 η Πέργαμος είχε πληθυσμό 19.000 κατοίκων εκ των οποίων οι 11.000 ήταν Έλληνες, 7.000 ήταν Τούρκοι, 300 ήταν Αρμένιοι, και 700 ήταν Εβραίοι. Στις 27 Μαΐου 1914, οι τουρκικές αρχές στην Πέργαμο έδωσαν εντολή σε όλο τον χριστιανικό πληθυσμό να εγκαταλείψει την πόλη μέσα σε δύο ώρες. Οι περισσότεροι από τους τρομοκρατημένους κατοίκους κατέφυγαν στο νησί της Μυτιλήνης, ενώ άλλοι κατάφεραν να φύγουν για την Μασσαλία. Όταν ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη το 1919, 8.000 εκ των Ελλήνων προσφύγων επέστρεψαν στην Πέργαμο μόνο για να απελαθούν και πάλι το 1922.

Pergamus. General view. Late 19th century. Pergamon's ancient library on the Acropolis was the second best (after Alexandria in Egypt) in the ancient Greek World with 200.000 books.

The city of Pergamos (Pergamus or Pergamum) is known as Bergama in Turkish. Before 1914 Pergamos had a population of 19,000 of which 11,000 were Greeks, 7,000 were Turks, 300 were Armenians, and 700 were Jews. On may 27 1914, the turkish authorities at Pergamum command all Christian population to leave the town within two hours. Most of the terrorized inhabitants took refuge in the Greek island of Mytilini while others made it to Marseille. When the Greek army landed in Smyrna in 1919, 8,000 of the Greek refugees went back to Pergamos only to be expelled again in 1922.

Παλαιά πόλη της Περγάμου - Οlder part of Bergama

Η σύγχρονη πόλη της Περγάμου δεν είναι ιδιαίτερα γραφική, ωστόσο στην παλαιά πόλη διασώζονται μερικά όμορφα σπίτια χτισμένα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του περασμένου αιώνα.

The modern town of Bergama is not particularly picturesque, however in the older part of the town survive some beautiful houses build in the architetual style of the past century.

Τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Τέλη του 19ου αιώνα - Ruins of the church of St. John the Theologian. Late 19th century

Η τεράστια Κόκκινη Βασιλική (Κιζίλ Αυλού) βρίσκεται στο κέντρο της Περγάμου, και είναι δύσκολο να μην τη δει κανείς καθώς είναι με διαφορά το μεγαλύτερο κτίριο στην πόλη. Η Βασιλική έχει μια κάποια ποιότητα μυστηρίου, εν μέρει επειδή είναι ένα τεράστιο κτίριο που είναι εγκαταλελειμμένο στο κέντρο της πόλης και εν μέρει λόγω του ότι αναφέρεται στην Αγία Γραφή ως μία από τις επτά εκκλησίες της Αποκάλυψης, και αναφέρεται από τον Άγιο Ιωάννη στο βιβλίο της Αποκάλυψης ως «ο θρόνος του διαβόλου».
Χτίστηκε γύρω στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. και ο ναός ήταν αφιερωμένος στον αιγυπτιακό ειδωλολατρικό θεό Σέραπι. Όπως και πολλά παλαιότερα θρησκευτικά κτίρια μετατράπηκε κατ' αρχάς ως εκκλησία από την αυτοκρατορία του Βυζαντίου κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., και πιο πρόσφατα ως τζαμί. Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις αραβικές επιδρομείς κατά το 716 μ.Χ. και μια μικρότερη εκκλησία χτίστηκε στο εσωτερικό. Το σημερινό τζαμί βρίσκεται σε έναν πύργο σε μια από τις πλευρές του κτιρίου.


Τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη στην Πέργαμο σήμερα - The ruins of the church of St. John todayThe enormous Red Basilica (Kizil Avlu) can be found in the centre of Bergama, and is hard to miss as it is by far the largest building in town. The basilica has a certain eerie quality, partly because its a giant derelict building in the centre of town and partly because its referenced in the Bible as being one of the seven churches of the apocalypse, and is referred to by St. John in the book of Revelations as 'the throne of the devil'.
It built around the early 2nd century BC and the temple was dedicated to the pagan Egyptian god Serapis. Like many older religious buildings it was turned firstly as a church by the Byzantium empire in the 4th century AD, and latterly as a mosque. The building was badly damaged by Arab raiders in 716 AD and a smaller church was built inside. The current day mosque is situated in a tower to one side of the building.


Thyatira late 19th century. General view - Θυάτειρα τέλη 19ου αιώνα. Γενική άποψη


Η πόλη των Θυατείρων είναι γνωστή ως Ακχισάρ στα τουρκικά. Λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 24.000 άτομα ζούσαν μέσα και γύρω από το Ακχισάρ: 12.000 Έλληνες, 11.000 Τούρκοι, 800 Αρμένιοι, και 150 Εβραίοι. Όπως συνέβη και στη Σμύρνη, το Ακχισάρ ήταν η σκηνή για πολλές τραγωδίες το 1922. Στις 28 Αυγούστου του 1922, ο Έλληνας δήμαρχος του Ακχισάρ συνέστησε σε όλους τους Έλληνες να φύγουν, αλλά πολλοί αρνήθηκαν να μετακινηθούν από τη πόλη τους. Λίγες μέρες αργότερα, το Ακχισάρ είχε καταληφθεί από την προσπέλαση των τουρκικών στρατευμάτων, ενώ εκτιμάται ότι 7.000 Έλληνες Χριστιανοί σκοτώθηκαν.
Από το 1922 δεν υπάρχει Χριστιανική κοινότητα στο Ακχισάρ, όμως ο Ελληνορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος της Μεγάλης Βρετανίας φέρει τον τίτλο του Μητροπολίτη Θυατείρων. Η δικαιοδοσία του καλύπτει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, τη Νήσο του Μαν, τα νησιά της Μάγχης, και τη Μάλτα.


Η πόλη των Θυατείρων κατά την οθωμανική περίοδο -The city of Thyatira during the Ottoman Period.

The city of Thyatira is known as Akhisar in Turkish. Shortly before the First World War 24,000 people were living in and around Akhisar: 12,000 Greeks, 11,000 Turks, 800 Armenians, and 150 Jews. As it happened in Smyrna, Akhisar was the scene of many tragedies in 1922. On August 28, 1922, the Greek mayor of Akhisar adviced all the Greeks to leave, but many refused to depart from their city. A few days later, Akhisar was occupied by advancing Turkish troops, and an estimated 7,00o Greek Christians were killed.
There has been no Christian Community in Akhisar
since 1922, but the Greek Orthodox Archbishop of Great Britain carries the tittle of Metropolitan of Thyatira. His jurisdiction covers those Orthodox Christians living in Great Britain, the Isle of Man, the Channel Islands, and Malta.

Η σύγχρονη πόλη της Ακχισάρ - Modern city of Akhisar

Η πόλη των Θυατείρων σήμερα βρίσκεται σε ερείπια. Η σύγχρονη πόλη της Ακχισάρ περιβάλλει το ένα τετραγωνικό μπλοκ από ότι έχει απομείνει από την αρχαία πόλη. Τίποτα δεν έχει μείνει, παρά ερείπια.

The city of Thyatira is in ruins today. The modern city of Akhisar surrounds the one square block of what is left of the ancient city. Nothing is left but rubble.

Η έρευνα και η γραφή αυτού του άρθρου έγινε από NOCTOC
This article was researched and written by NOCTOC


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου