ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Ο Άγιος Αλέξανδρος επίσκοπος Αμαθούντος - Saint Alexander Βishop of Amathus

Ο Κύπριος άγιος Αλέξανδρος ήταν επίσκοπος Αμαθούντος και έζησε κατά το τελευταίο τέταρτο του 8ού αιώνα. Στα 787 πήρε μέρος μαζί με άλλους Κυπρίους ιεράρχες στην Ζ' Οικουμενική σύνοδο στη Νίκαια, η οποία αποκατέστησε την τιμή των ιερών εικόνων. Είναι ο δεύτερος επίσκοπος Αμαθούντος της εποχής των αραβικών επιδρομών (648 -964/4 μ.Χ.) του οποίου γνωρίζουμε το όνομα (ο πρώτος είναι ο Ιωάννης, μετά το 654 μ.Χ), παρά τα κενά των πηγών, ο Άγιος Αλέξανδρος αναφέρεται στα Πρακτικά της συνόδου, Mansi concil XII, 994 - 995.

Ο Άγιος Αλέξανδρος επίσκοπος Αμαθούντος αγνοείται από τους συναξαριστές και η μνήμη του δεν εορτάζεται.

Cypriot Saint Alexander was Bishop of Amathus and lived during the last quarter of the 8th century. In 787 he took part along with other Cypriot bishops at the Seventh Ecumenical Synod in Nice, which restored the honour of holy icons. He is the second bishop of Amathus of the era of the Arab raids (648 -964 /4 AD) whose name we know (the first is John, after 654 AD), despite the shortcomings of the sources, Saint Alexander is mentioned in the records of the Synod, Mansi concil XII, 994 - 995.

Saint Alexander bishop of Amathus does not have a Synaxarium and his memory is not celebrated.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου