ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Άγιος Φιλωνίδης επίσκοπος Κουρίου - Saint Philonides bishop of Curium

Ο Άγιος Φιλωνίδης ήταν επίσκοπος Κουρίου κατά τα Πρωτοχριστιανικά χρόνια. Στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται στις 30 Αυγούστου. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο Φιλωνίδης, επίσκοπος Κουρίου βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, δηλαδή στις αρχές του 4ου αιώνα. Μαρτύρησε μαζί με άλλους τρεις Χριστιανούς, τους Αριστοκλή, Δημητριανό και Αθανάσιο.
Στον Συναξαριστήν Νικοδήμου αναφέρεται επίσης ότι ο Φιλωνίδης, επίσκοπος Κουρίου, είχε βρει μαρτυρικό θάνατο, αλλά μνημονεύεται με ένδειξη στις 17 Ιουνίου κι όχι στις 30 Αυγούστου.
Στον Συναξαριστήν Νικοδήμου αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Φιλωνίδης επέλεξε τον θάνατο, όταν πληροφορήθηκε την εκτέλεση των άλλων τριών μαρτύρων κι έμαθε ότι οι Εθνικοί είχαν διαταχθεί να επιτεθούν κατά των Χριστιανών με αισχρούς τρόπους, όπως ο βιασμός. Για ν' αποφύγει λοιπόν την καταισχύνη, πήγε σε ένα γκρεμό, προσευχήθηκε και πήδηξε στο κενό, θέτονταν ο ίδιος τέρμα στη ζωή του.
Λίγο μετά τον θάνατό του ο άγιος αναφέρεται ότι εμφανίστηκε σαν οπτασία σε δυο πεζοπόρους, γυμνός, λουσμένος με άρωμα, κρατώντας κλαδί φοινικιάς κι έχοντας στέμμα στο κεφάλι. Η οπτασία οδήγησε τους δυο άνδρες μέχρι το σημείο όπου κειτόταν το νεκρό σώμα του αγίου. Ωστόσο, πάντοτε κατά τον Συναξαριστήν, οι Εθνικοί πήραν το σώμα του αγίου και το έριξαν στην θάλασσα για να το εξαφανίσουν. Όμως η θάλασσα εξέβρασε το λείψανο στην ακτή απ΄όπου τελικά το πήραν οι Χριστιανοί και το έθαψαν με τιμές.
Ο Φιλωνίδης είναι ο πρώτος γνωστός επίσκοπος Κουρίου (τέλη του 3ου και αρχές του 4ου αιώνα). Ο θάνατός του τοποθετείται χρονικά περί το 303 -305.

Saint Philonides was bishop of Curium during the early Christian years. In the Synaxarium of Constantinople his memory is celebrated on August 30. It states that Philonides, bishop of Curium found martyrdom during the reign of emperor Diocletian, at the beginning of the fourth century. He found martyrdom along with three other Christians, Aristoklis, Dimitrianos and Athanasios.
In the Synaxarium of Nicodemus it is also stated that Philonides, bishop of Curium, found a martyr's death, but his memory is indicated as been celebrated on June 17 and not the 30th of August.
In the Synaxarium of Nicodemus it's stated that Philonides chose death, when informed of the killing of the other three martyrs and learned that the Gentiles had been ordered to attack the Christians in obscene ways, such as rape. In order to avoid this shame he went to a cliff, prayed, and jumped into the empty space, setting his own life into an end. Shortly after his death, according again to the same Synaxarium, the saint appeared as a vision to two travelers, naked, bathed in perfume, holding a palm branch and having a crown on his head. The vision led the two men to the spot where the dead body of the saint was lying. However, the Gentiles took the saint's body and threw into the sea in order to disappear. But the sea washed the corpse on the shore from where eventually the Christians took it and buried it with honors.
Philonides is the first known bishop of Curium (late third and early fourth century). His death is placed in the period between 303 -305.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου