ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Άγιος Σωκράτης ή Σωσικράτης επίσκοπος Καρπασίας - Saint Socrates or Sosicrates bishop of Karpasia


Ο τοπικός αυτός άγιος της Κύπρου είναι άγνωστος στους Συναξαριστές. Κάποτε αναφέρεται ως Σωκράτης και κάποτε ως Σωσικράτης.
Ο Άγιος Σωσικράτης αναφέρεται ότι είχε υπηρετήσει κι ως επίσκοπος Καρπασίας, σε ακαθόριστο χρόνο αλλά πάντως κατά τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια. Γνωρίζοντας ότι πρώτος επίσκοπος Καρπασίας είχε χειροτονηθεί από τον Άγιο Επιφάνιο τον Μέγα ο Φίλων, προ του 382 οπότε συνεστήθη η επισκοπή Καρπασίας (σύμφωνα προς το Βίο του Αγίου Επιφανίου), τότε θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι ο Σωσικράτης, άκμασε περί τα μέσα του 5ου αιώνα.
Σύμφωνα προς τις πηγές, η χερσόνησος της Καρπασίας ανήκε εκκλησιαστικά αρχικά στον θρόνο της Σαλαμίνος, αλλά από πολύ νωρίς παρέστη ανάγκη ίδρυσης τοπικής επισκοπής, οπότε πρώτος επίσκοπος εξελέγη ο Φίλων. Διάδοχός του αναφέρεται ο επίσης τοπικός άγιος Συνέσιος. Οι μεσαιωνικοί χρονογράφοι Λεόντιος Μαχαιράς, Diom. Strambaldi και FI. Bustron, καθώς και τα συνοδικά της Κύπρου μαζί µε το Φίλωνα και το Συνέσιο, μνημονεύουν ως επίσκοπο Καρπασίας και τον επίσκοπο Σωσικράτη. Γράφει ο Μαχαιράς:

Φίλωνος, Συνεσίου, και Σωσικράτους επισκόπου Καρπασαίων..

Ένας επίσκοπος με το όνομα Σωσικράτης αναφέρεται και στα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής (σημερινής Σόφιας), τα οποία και προσυπέγραψε μαζί με άλλους έντεκα Κυπρίους επισκόπους. Για το Σωσικράτη αυτόν οι Νεόφυτος Ροδινός (1580-1659) και αρχ. Κυπριανός (ΙΗ' αι.) γράφουν πως πήρε μέρος και στην Α' οικουμενική σύνοδο της Νίκαιας (325 μ.Χ.).
Στα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής, δυστυχώς δε σημειώνονται τα ονόματα των επισκοπών, των οποίων προΐσταντο οι επίσκοποι. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε µε βεβαιότητα αν πρόκειται για το Σωσικράτη της Καρπασίας ή για κάποιον άλλο Κύπριο επίσκοπο. Αν ο επίσκοπος Σωσικράτης που προσυπέγραψε τα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής, μπορούσε να ταυτισθεί µε το Σωσικράτη, που μνημονεύεται από τους μεσαιωνικούς χρονογράφους και τα συνοδικά, τότε θα μπορούσαμε να θεωρησουμε το Σωσικράτη ως τον προκάτοχο του Φίλωνος. Μερικοί σύγχρονοι Κύπριοι ιστορικοί όπως ο Άντρος Παυλίδης υποθέτουν πως ο Σωσικράτης, ο οποίος προσυπέγραψε τα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής, μπορεί να ήταν επίσκοπος Θεοδοσιανής που μετέπειτα ονομάστηκε Νεάπολης (σημερινή Λεμεσός).


This local saint of Cyprus is not mentioned in any Synaxarium. Sometimes he is referred to as Socrates and sometimes as Sosicrates.
It is stated that Saint Sosicrates had served as bishop of Karpasia, in an unspecified time but definitely in the early Byzantine years. Knowing that the first bishop of Karpasia was Philon who was ordained by Saint Epiphanius the Great before 382 when the Bishopric of Karpasia was established (according to the Life of Saint Epiphanius), then we must assume that Sosicrates, had lived in the middle of the fifth century.
According to sources, ecclesiastically the Karpas peninsula originally belonged to the Bishopric of Salamis, but the need to establish a local Bishopric appeared from the very early years of Christianity, whereupon Saint Philon was elected as first bishop of Karpasia. It is also indicated that his successor was the local saint Synesius. The medieval chroniclers Leontius Machairas, Diom. Strambaldi and FI. Bustron, and the synodical records of Cyprus indicate that along with Philon and Synesius, Sosicrates was bishop of Karpasia. Macharas writes the following;

Philon, Synesius, Sosicrates Bishop of the Karpasians...

A bishop named Sosicrates is mentioned in the records of the Synod of Sardiki (nowadays Sofia), which were endorsed by him, along with eleven other Cypriot bishops. Neophytos Rodinos (1580-1659) and archimandrite Kyprianos (1735 – 1803) write that this Sosicrates took part in the First Ecumenical Council of Nice (325 AD).
Unfortunately, in records of the Synod of Sardiki, the names of the Bishoprics of which the Bishops were represented are not mentioned. Thus, we can not say for sure if this bishop was Sosicrates of Karpasia or another Cypriot bishop. If bishop Sosicrates who endorsed the records of the Synod of Sardiki, could be identified with Sosicrates, cited by the medieval chroniclers and the Synodical records, then we could assume Sosicrates as been the predecessor of Philon. Some modern Cypriot historians such as Andros Pavlides assume that Sosicrates, who endorsed the records of the Synod of Sardiki may have been bishop of Theodosiani which was later renamed Neapolis (present day Limassol).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου