ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Άγιος Θεοδόσιος επίσκοπος Αμαθούντος - Saint Theodosius Bishop of Amathus

Ο Άγιος Θεοδόσιος επίσκοπος Αμαθούντος, μαρτυρείται από τα Πρακτικά της Δ' Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος, που πραγματοποιήθηκε το 451 μ.Χ., τα οποία και προσυπέγραψε.
Επειδή αναφέρεται στα Πρακτικά ότι κατά τις πρώτες συνεδρίες της συνόδου ο επίσκοπος Θεοδοσιάδος (=Νεμεσού) Σώτηρ αντιπροσώπευε τον επίσκοπο Αμαθούντος Ηλιόδωρον, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Ηλιόδωρος πέθανε κατά το 451 μ.Χ. και ενώ πραγματοποιείτο η Σύνοδος της Χαλκηδόνος. Διάδοχος του Ηλιοδώρου θα πρέπει να εξελέγη αμέσως ο Θεοδόσιος, που πήγε στη Χαλκηδόνα μαζί με τον επίσης νεοεκλεγέντα αρχιεπίσκοπο Κύπρου (Κωνσταντίας) Ολύμπιον, οπότε και οι δυο μετείχαν των τελευταίων εργασιών της συνόδου και υπέγραψαν μαζί με τους λοιπούς ιεράρχες τα πρακτικά της. Και ο αρχιεπίσκοπος Ολύμπιος εξάλλου, αναφέρεται ότι στις αρχικές συνεδρίες της συνόδου αντιπροσωπευόταν από άλλον ιεράρχη, τον Επιφάνιο των Σόλων.

Saint Theodosius Bishop Amathus, is witnessed by the proceedings of the Fourth Ecumenical Council of Chalcedon, held in 451 AD, which he also endorsed.
Due to the fact that it is mentioned in the records of the first meetings of the Synod that the bishop of Theodosiada (Nemessos) Sotir represented Bishop Heliodorus of Amathus, we suspect that Heliodorus died in 451 AD while the Synod of Chalcedon was in process. Theodosius must have been elected immediately after as the successor of Heliodorus, who went to Chalcedon along with the also newly elected Archbishop of Cyprus (Constantia) Olympius, where they both attended the last work session and signed the records along with the other prelates. It is also mentioned that during the initial meetings of the Synod, archbishop Olympius was represented by another prelate, Epiphanius of Soloi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου