ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Η Μονή της Παναγίας Σφαλαγγιώτισσας στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού - The Monastery of Panagia Sfalangiotissa at Agios Athanasios, Limassol


Το μικρό γυναικείο (αρχικά ήταν ανδρικό) μοναστήρι της Παναγίας Σφαλαγγιώτισσας (Σφαλαντζιώτισσας) βρίσκεται περί τα 5 χιλιόμετρα βόρεια του προαστίου Άγιος Αθανάσιος της Λεμεσού. Είναι άγνωστος ο χρόνος ίδρυσης του, όπως άγνωστη είναι και η ιστορία του μικρού αυτού μοναστηριού. Γνωρίζουμε όμως ότι υφίστατο κατά τον 18ο αιώνα, αφού περιέρχεται στον κατάλογο των μοναστηριών που παραθέτει στην Ιστορία του ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Βενετία 1788). Επίσης, στον Κώδικα Α' της επισκοπής Κιτίου (σ. 10), με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 1727, γίνεται αναφορά και στον τότε ηγούμενο της Σφαλαντζιώτισσας τον παπά κυρ Γεράσιμον. Ο παπά Γεράσιμος είναι ο μόνος γνωστός ηγούμενος του μοναστηριού αυτού, το οποίο δεν αναφέρει ο Βασίλειος Μπάρσκυ. Τόσο ο G. Jeffery (1918) όσο και ο R. Gunnis (1936) αναφέρουν το μοναστήρι γράφοντας και οι δυο ότι δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Ο δεύτερος σημειώνει και την ύπαρξη φορητής εικόνας της Παναγίας Σφαλαντζιώτισσας, που όμως μεταφέρθηκε στη μητρόπολη Λεμεσού.
Επιστεύετο ότι η εικόνα αυτή ήταν θαυματουργή, κι ότι είχε τη δύναμη να θεραπεύει τα κεντρίσματα από το σφαλάντζιν (φαλάγγιον), έντομο του οποίου το τσίμπημα είναι οδυνηρότατο και μπορεί να επιφέρει ακόμη και τον θάνατο. Γι' αυτό, εξάλλου, και η Παναγία φέρει εδώ το επίθετο Σφαλαντζιώτισσα, που απετέλεσε και ονομασία του μοναστηριού.
Το μοναστήρι συντηρήθηκε, ενώ κτίστηκαν και νέα μοναστηριακά οικοδομήματα και επαναλειτούργησε ως γυναικείο από το 1976. Σήμερα διαβιούν σ' αυτό 18 μοναχές.

Η μονή εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου.


The small female (originally male) Monastery of Panagia (Virgin Mary) Sfalangiotissa (Sfalantziotissa) is located approximately 5 km north of the suburb of Saint Athanasios in Limassol.
The date of its establishment is unknown as is the history of this small monastery. However, we know that it existed during the 18th century, since it is included in the list of monasteries which are mentioned in the History of Archimandrite Kyprianos (Venice 1788). Also, in the Code A of the Bishopric of Kition (p. 10), dated September 4, 1727, there is a reference to the then abbot of the monastery, priest Gerasimos. Father Gerasimos is the only known abbot of this monastery which is not mentioned by Basil Barsky. Both G. Jeffery (1918) and R. Gunnis (1936) reported the monastery and both wrote that it was of no interest. R. Gunnis notes the existence of portable icon of the Virgin Mary Sfalantziotissa, which however it was moved to the Bishopric of Limassol.
It was believed that this icon was miraculous, and that it had the power to heal spurs from sfalantzin (Dasylabris maura), an insect whose sting is very painful and can even cause death. This is therefore why the Virgin bears here the epithet Sfalantziotissa (from the name of the insect called sfalantzin), which also became the name of the monastery.
The monastery was restored, new monastic buildings were build, and reopened as a female Monastery since 1976.
Today there are 18 nuns living there.

The monastery celebrates on the 21st of November.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου